Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan lokale skattevariabler påvirker kommunenes insentiver til næringsutvikling. De tre hypotesene som undersøkes er: (i) høy kompensasjonsgrad i inntektsutjevningen svekker insentivene til næringsutvikling, (ii) høy skatteandel styrker insentivene til næringsutvikling og (iii) kommunal eiendomsskatt styrker insentivene til næringsutvikling. Hypotesene er undersøkt ved å analysere fra en spørreundersøkelse om omfang og innretning av kommunenes næringsrettede arbeid, kommunenes utgifter til næringsutvikling slik de registreres i Kostra og samfunnsutviklingen målt ved utviklingen i privat inntektsnivå. Hovedkonklusjonen er at lokale skattevariabler har liten betydning for kommunenes næringspolitiske engasjement.

Rapporten finner du her