Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg

Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og brukerbetaling


Formålet med dette prosjektet har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av forhold som påvirker kommunenes ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren og derigjennom utgjøre et beslutningsgrunnlag for neste revisjon av delkostnadsnøkkelen. I tråd med tidligere utredninger analyserer vi objektive kriterier for enhetskostnader, dekningsgrader og utgifter. Vi behandler også nye problemstillinger knyttet til hvordan samhandlingsreformen bør håndteres i inntektssystemet og hvorvidt det bør tas hensyn til at ulikt privat inntektsnivå gir ulikt potensial for brukerbetaling.

Rapporten finner du her.