Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ore skole i Farsund kommune

Notat om konsekvenser av en nedleggelse


Hvilke konsekvenser har en nedleggelse av Ore skole? Vi har vurdert behov og kapasitet i de to naboskolene Borhaug og Vanse, utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomi og organisering.

De økonomiske rammene i en kommune er styrende for tjenestenivået i kommunen. Farsund bruker en stor andel av totale netto driftsutgifter på grunnskole, noe mer enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Dette bildet er ikke entydig når vi tar hensyn til forskjeller i utgiftsbehov.

Hvis vi ser på befolkningssammensetning, bosettingsmønster og kommunestørrelse, finner vi at Farsund kommune har behov for ca. 12 % større ressurser til grunnskolen enn gjennomsnittskommunen. Tar vi hensyn til dette, ser vi at grunnskolen i Farsund i 2012 brukte om lag 2,55 mill. kr mindre enn et «normert» beregnet utgiftsbehov skulle tilsi. I dette notatet forklarer vi beregningen av normert utgiftsnivå nærmere. Vi finner at kommunen hadde merutgifter på om lag 3,39 mill. kr på driften av sine grunnskoler, og mindreutgifter på om lag 5,94 mill. kr på øvrige «grunnskolefunksjoner».

Ett hovedtiltak når det gjelder skolene i kommunen er drøftet: nedleggelse av Ore skole. Det har i denne sammenheng blitt vurdert å overføre alle elevene enten til Vanse skole eller til Borhaug skole, eller å fordele elevene mellom de to skolene. Disse mulige tiltakene er sammenlignet med dagens struktur mht. å oppnå en kostnadseffektiv drift. Innsparingspotensialet er på rundt regnet tre millioner kroner per år for alle alternativene.