Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikkforskning i Norden

En kunnskapsoversikt


På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det kulturpolitiske forskningsfeltet i de nordiske landene og peker på organisatoriske utfordringer og kunnskapsbehov som er felles for disse landene. Vi diskuterer hvorfor og hvordan den nordiske kulturpolitikken kan dra nytte av kulturpolitikkforskningen, og vi gir konkrete anbefalinger om hvordan forskningsfeltet kan styrkes gjennom nordisk samarbeid. 

Gjennomgangen av forskningsmiljøene i de enkelte landene viser vi at rammevilkårene for kulturpolitikkforskning for tiden er best i Finland og Norge. I Sverige og Danmark er finansieringen av kulturpolitikkforskning for tiden svak. Island har ikke et eget aktivt kulturpolitikkforskningsmiljø, dette gjelder også for Færøyene, Grønland og Åland. På tross av disse forskjellene, er hovedutfordringen i forskningsfeltet den samme i alle de nordiske landene, nemlig at produksjonsvolumet i forskningsfeltet er lavt og at de organisatoriske strukturene svake. Med en opptrapping av finansieringen til det kulturpolitiske forskningsfeltet ville forholdene ligge til rette for økt forskningsproduksjon og for en kvalitetsheving i forskningen.

Når det gjelder kunnskapsbehov, peker vi på at det særlig bør stimuleres til mer forskning og kunnskapsutvikling på følgende fem områder:

  • Mer forskning om kulturpolitikkens «mainstream», det vil si det kulturpolitiske forvaltningssystemet og virksomheten ved de offentlig finansierte kulturinstitusjonene.
  • Styrke utviklingen av den kvantitative kulturpolitikkforskningen og utviklingen av en mer presis kulturstatistikk. 
  • Flere kulturøkonomiske analyser av kulturpolitikkens virkemåter.
  • Mer forskning om kulturpolitikkens samfunnsmessige virkninger, «social impacts».
  • Mer sammenliknende kulturpolitikkforskning, særlig sammenliknende studier av forhold i de nordiske landene.

Alle de nordiske landene vil slik vi ser det kunne ha mye å vinne på at kulturpolitikkforskningen styrkes som et nordisk forskningsfelt. Å skape sterke kulturpolitiske forskningsfelt vil imidlertid kreve en opptrapping av myndighetenes ressursinnsats på området i alle de nordiske landene. En vei til styrking av det kulturpolitiske forskningsfeltet kan være gjennom en nordisk satsing, for eksempel i regi av Nordisk ministerråd og/eller Nordisk kulturfond.

Vi foreslår både å etablere et nordisk forskningsprogram for kulturpolitikkforskning, samt kommer med forslag til ulike mindre tiltak som Nordisk ministerråd kan iverksette for å fremme et større fokus på en kunnskapsbasert kulturpolitikk.

Rapporten er forfattet av forsker Erik Henningsen, og det er forsker Heidi Stavrum har vært prosjektleder for oppdraget.