Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Haugalandmuseene

Anbefalinger om fremtidig organisering


Dette notatet skisserer noen konkrete anbefalinger for organiseringen av Haugalandmuseene AS. Det følger opp en tidligere rapport om Haugalandmuseene – Å gjete harer og bære staur (TF-rapport nr. 325). Dette notatet foreslår konkrete oppfølgingsforslag til de analysene som ble gjort i den rapporten. En overordnet anbefaling er at faglig og administrativ ledelse samles og styrkes, slik at Haugalandmuseene blir et reelt konsolidert museum, der faglig arbeid, økonomi og administrasjon er langt mer enhetlig og sammenhengende enn tilfellet er i dag.

Prosjektleder har vært Ole Marius Hylland, som har skrevet notatet sammen med Ailin Aastvedt.