Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater

Kostnader ved etablering i Vestfold


Telemarskforsking har på oppdrag fra Teater Ibsen sett på kostnadene ved etablering av et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold. Det er en av eierne, Vestfold fylkeskommune, som ønsker en slik etablering. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune gjennomførte Knut Alfsen en utredning av etablering av et slikt senter høsten 2013, hvor det er anslått at en etablering i regi av Teater Ibsen vil ha en kostnad på 6 015 000 kr (Alfsen 2013).

Vår kostnadsberegning er basert på to alternativer:

-       Etablering med egne, faste kontor- og produksjonslokaler i Vestfold.

-       Etablering med faste kontorlokaler og leie av produksjonslokaler i Vestfold.

Våre kostnadsberegninger viser at en etablering med egne, faste kontor- og produksjonslokaler vil ha en kostnad på 9 015 000 kr. Og en etablering med faste kontorlokaler og leie av produksjonslokaler er kostnadsberegnet til 10 065 000 kr. Kostnadsanslagene er basert på dokumentasjon fra Teater Ibsen, regnskap fra Barneteatret Vårt i Ålesund og følgende forutsetninger:

-       Hoveddelen av den tekniske produksjonen av forestillinger foregår i Skien, mens siste del av prøvetida (to uker) og første del av spilleperioden (tre uker) foregår i Vestfold.

-       Det er lagt opp til to produksjoner årlig tilknyttet senteret i Vestfold. Én i regi av Teater Ibsen, og én i samarbeid med andre grupper. I tillegg er det lagt inn kostnader til et gjestespill.

-       Det er lagt til grunn to fast ansatte ved senteret i Vestfold, i tillegg til økning av staben i Skien med tre årsverk. 

-       Det er lagt inn en post med andre kostnader i beregningen, basert på kostnadene Barneteatret Vårt har. Kostnader til teknisk innleie er tona ned med forutsetningen av at deler av den økte bemanningen er tekniker(e) og at teknisk utstyr langt på vei er tilgjengelig i de faste lokalene eller leide lokaler.

-       Det er lagt inn to alternative anslag på husleie/leie av produksjonslokaler ut fra om Teater Ibsen har faste lokaler i Vestfold eller baserer seg på å leie produksjonslokaler.

-       Det er ikke lagt inn kostnader til planleggingsseminar og forprosjekter, som var lagt til grunn i Alfsens utredning.

Kostnader til investeringer ved etablering er ikke en del av våre beregninger, tallene ovenfor viser til årlige driftskostnader. Vi har heller ikke gått nærmere inn på inntektssida, utenom at vi har beregnet et høyere statlig tilskudd på henholdsvis 6,3 og litt over 7 millioner dersom etablering av senteret ikke skal fortrenge dagens aktivitet ved Teater Ibsen. Et statlig tilskudd i en slik størrelsesorden vil utløse henholdsvis 2,7 millioner eller litt over 3 millioner i økte tilskudd fra de regionale eierne Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Skien kommune, siden regionteatrene er finansiert med en fordeling på 70 prosent på staten og 30 prosent på lokalt/regionalt. Dersom det etableres et senter i for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold, og inntektene til Teater Ibsen ikke økes, vil all annen aktivitet ved teateret fortrenges.

Hovedårsaken til at vår kostnadsberegning avviker fra den i utredningen til Alfsen, er at sistnevnte ikke gikk inn på kostnadene og kapasiteten til Teater Ibsen. Det var heller ikke en del av hans oppdrag. Vi finner derfor, når vi tar hensyn til dette, at kostnadene ved etablering av et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold er omtrent 50 % høyere enn beregnet av Alfsen.