Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunesammenslåing og regional utvikling

Betydning av identitet og tilhørighet


Dette notatet er et bidrag til et forskerseminar på Gardemoen 16. juni 2014 i regi av Distriktssenteret. Bakgrunnen for seminaret er at kunnskapsgrunnlaget for å si noe om identiteten sin eventuelle betydning i kommunereformarbeidet er tynt. Distriktssenteret ønsker å bygge kunnskap om identitet/tilhørighet er viktig, hvorfor det eventuelt er viktig og hvilken betydning den har for prosessene og resultatene av den igangsatte kommunereformen.

Det har vært stilt begrenset med tid og ressurser til rådighet for utarbeidelse av notatet, og arbeidet er gjennomført i løpet av noen få dager i begynnelsen av juni 2014.

Notatet baserer seg kun på sammenstilling av eksisterende utredninger og erfaringer. Ved å sammenstille og vurdere erfaringer fra utredninger med ulike faglige tilnærminger og perspektiver, har det likevel vært en ambisjon å bidra bedre innsikt og forståelse av hva slags betydning identitet og tilhørighet har for kommunesammenslåingsprosesser. Avslutningsvis har vi også forsøkt å peke videre kunnskapsbehov og problemstillinger og forskningsspørsmål som kan være av spesiell relevans med tanke på det framtidige reformarbeidet.