Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Erfaring møter kreativitet

Porsgrunn kommunes arbeid med prosjektet Mentorer for kulturbedrifter


Porsgrunn kommunes prosjekt Mentorer for kulturbedrifter er et tiltak som søker å møte noen av de samfunnsmessige utfordringene knyttet til kulturnæring og seniorpolitikk i Norge. Mentorordningen har vært i drift siden 2011, og har gjennom fire sesonger gitt til sammen 16 kulturbedrifter et tilbud om gratis mentor basert på frivillig innsats fra seniorer med næringslivsbakgrunn.

Siden høsten 2013 har Telemarksforsking arbeidet med et forskningsprosjekt om denne kommunale prøveordningen. Målsettingen med Telemarksforskings arbeid har vært å utarbeide forskningsbasert kunnskap om hvilke effekter tiltakene i mentorprosjektet har hatt, samt foreslå tiltak for videreutvikling av en senior- og mentormodell som kan ha overføringsverdi til andre kommuner og regioner. Metodisk baserer arbeidet seg hovedsakelig på data samlet inn gjennom kvalitative intervjuer og samtaler med personer som har vært involvert i mentorprosjektet. Det er det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet som har finansiert arbeidet.

I rapporten beskriver vi først selve prosjektet Mentorer for kulturbedrifter nærmere, slik dette er utviklet i Porsgrunn/Grenland. Deretter går vi inn på de involvertes erfaringer med prosjektet, og vurderer det fra henholdsvis kulturbedriftenes, mentorenes og prosjektledelsens perspektiver. Avslutningsvis oppsummerer vi våre funn og presenterer noen forslag til videre kunnskapsutvikling på feltet, før vi i det siste kapittelet i rapporten presenterer en revidert versjon av «Porsgrunnsmodellen» i form av en håndbok med råd og tips om hvordan modellen kan etableres og overføres til andre byer, kommuner og regioner.

Ordningen Mentorer for kulturbedrifter er etter vår vurdering et originalt løsningsforslag på konkrete strukturelle utfordringer i det norske samfunnet i dag. Tiltaket er på den ene siden et eksempel på hvordan det offentlige kan arbeide konkret med å utvikle lokalt kulturbasert næringsliv. På den andre siden representerer tiltaket et konkret eksempel på hvordan det offentlige kan organisere frivillighetsarbeid på en måte som både skaper mening for de som engasjerer seg, og som også bidrar til å ta i bruk hittil uutnyttede ressurser blant seniorer og pensjonister.

Det er overveiende positive erfaringer og vurderinger av tiltaket som kommer til syne i vårt materiale. Hovedkonklusjonen vår er derfor at ordningen Mentorer for kulturbedrifter i stor grad kan beskrives som et målrettet og vellykket prosjekt, som har hatt stor nytteverdi for mange av de deltakende bedriftene og mentorene.