Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utfordringer og muligheter ved Froland skole

Kostnader, organisering og tilbud til elevene


Froland skole har siden 2007 gjennomført en betydelig omorganisering til å bli en virksomhet som omfatter en kombinert 1-10 skole, PPT, kulturskole og voksenopplæring. Det er også gjort vedtak om at elevene ved Blakstadheia oppvekstsenter skal flyttes til Froland skole. Froland kommune ønsket derfor en ekstern utredning med henblikk på drift og organisering av «nye, konsoliderte» Froland skole.

Arbeidet vårt kan sies å ha bestått av fire deloppdrag; en KOSTRA-analyse og utvikling av budsjetteringsmodell for skolen, en vurdering av ledelsesstruktur og organisering, en forstudie til skolens arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning samt en vurdering av tilknytningsformer for kulturskolen, PP-tjenesten og voksenopplæringen.