Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

I posisjon til å fortelle

Evaluering av Sørfond


Telemarksforsking har evaluert Sørfond på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Evalueringsrapporten viser at selv om Sørfond er et ungt fond som har støttet et lite antall filmproduksjoner, har det allerede bidratt til å løfte flere filmskapere fra utviklingsland og styrke filmmiljøene omkring dem. Evalueringen viser også at Sørfond legger til rette for økt samarbeid mellom filmmiljøer i utviklingsland og Norge, på grunn av kravet om at filmskaperne skal ha etablert en avtale med en norsk co-produsent.

Sørfond stiller krav om at mesteparten av produksjonstilskuddet skal benyttes i utviklingslandet. Dette skiller det norske fondet fra enkelte andre vestlige co-produksjonsfond som krever bruk av filmarbeidere fra finansieringslandet. I evalueringsrapporten er det vektlagt at måten Sørfond er innrettet på gir bedre muligheter for bygging av kompetanse og filminfrastruktur i utviklingslandet.

Sørfond ble etablert i 2011, og har til nå støttet 18 filmer fra 16 ulike land. Evalueringen er gjennomført høsten 2014, og baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjuer. Informantene er filmskapere som har mottatt støtte, norske co-produsenter som har vært involvert i de støttede prosjektene, representanter fra Norsk filminstitutt og Stiftelsen Film fra Sør, og norske og utenlandske eksperter på filmområdet.

Telemarksforskings kontaktperson: Åsne Dahl Haugsevje