Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av kommunestruktur i Numedal

Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal


Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal fattet i mai 2014 vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing av de tre kommunene.

Kommunestrukturspørsmålet har i Numedal vært oppe til vurdering også ved tidligere anledninger, men har nå fått ny aktualitet. Hovedmålet med forstudien er å fremskaffe et godt nok grunnlag til å kunne fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

Med utgangspunkt i de nyeste statlige føringene, samt utredninger og evalueringer knyttet til kommunestruktur som vi har gjennomført i de senere årene, legges det i utredningen vekt på konsekvenser for følgende temaer: 

-Økononmi
-Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvels
-Demokrati
-Samfunnsutvikling

Innledningsvis blir det foretatt en gjennomgang av ulike utviklingstrekk for befolkningsutvikling, næringsutvikling, pendling, områdeorganisering og regional integrasjon. Dette er sentral bakgrunnsinformasjon som er av relevans for å vurdere konsekvenser knyttet til ulike oppgaver og funksjoner som kommunene har ansvar for å ivareta.