Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Inntekter og utgifter i hyttekommuner

 

Telemarksforsking har i samarbeid med Senter for økonomisk forskning (SØF) og Agderforskning, sett nærmere på inntekter og utgifter i hyttekommuner. Oppdragsgiver har vært Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ønsket å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner.

Studien vår viser at én ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.