Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016

 

OBS! Satsene som presenteres i denne rapporten er erstattet med nye satser på grunn av ny forskrift om tilskudd til private barnehager. Se udir.no/barnehage for gjeldende satser. (fra november 2015).

Telemarksforsking har gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver for prosjektet, som i denne omgang varer frem til våren 2017.

Analysene viser at kommunale barnehager fortsatt har høyere kostnader, men at differansen i forhold til ikke-kommunale barnehager blir mindre. I 2013 var kostnadene pr. plass i ikke-kommunale barnehager 6,3 % lavere enn i kommunale barnehager. Rundt denne gjennomsnittlige differansen er det imidlertid betydelig variasjon.

I kommunale barnehager går en større del av budsjettet til personalkostnader. Ikke-kommunale barnehager bruker mer til andre kostnader, og her har forskjellene økt de siste årene. Familiebarnehagene har hatt en markert økning i antall årsverk pr. plass de to siste årene, mens personalkostnader pr. årsverk nærmest har stått stille.

Rapporten inneholder ellers anslag på nasjonale tilskuddssatser for 2016. Tidligere har nasjonale satser vært presentert et par måneder før tilskuddsåret, mens de nå presenteres ti måneder i forkant. Dette betyr at endelige satser kan avvike noe fordi den offisielle faktoren for kostnadsjustering ennå ikke er tilgjengelig. Satser for foreldrebetaling kan også bli endret innen vi når 2016.

Årets rapport inneholder et kapittel hvor vi ser nærmere på tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vi tar utgangspunkt i de ikke-kommunale barnehagenes inntektsføring av tilskudd. Vi finner at variasjonen i tilskudd er forholdsvis liten for flertallet av barnehagene, men at det likevel er et betydelig antall barnehager som ligger langt fra nasjonale gjennomsnitt. Tilskuddsvariasjonen er klart redusert sammenlignet med tiden før dagens tilskuddsmodell ble innført i 2011. Vi finner videre at bemanningen i kommunale barnehager har en klar betydning for tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.