Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet.

Dette er sluttrapporten som oppsummerer fordeler og ulemper ved hvert alternativ, retningsvalg for hver av kommunene og til slutt gir en samlet vurdering av kommuenstruktur i regionen.