Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å utrede samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur på indre Sunnmøre. Alternativet har fått navnet «Landkommune Sunnmøre» og består av Sandøy, Haram, Skodje, Vestnes, Ørskog, Stordal og Norddal kommuner. Utredningen består av vurderinger knyttet til følgende deltemaer:
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Gode og likeverdige tjenester
  • Styrket lokaldemokrati
  • Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer
Denne delrapporten omhandler tjenester, og gir en vurdering av dette området.

Utredningsarbeidet av denne delrapporten er gjennomført i perioden april – juni 2015.