Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre. Oppsummerende notat

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å utrede samfunnskonsekvenser ved endret

kommunestruktur på indre Sunnmøre. Alternativet har fått navnet «Landkommune Sunnmøre», og består av Sandøy, Haram, Skodje, Vestnes, Ørskog, Stordal og Norddal kommuner. Utredningen består av vurderinger knyttet til følgende deltemaer:
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Gode og likeverdige tjenester
  • Styrket lokaldemokrati
  • Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer
Dette er det oppsummerende notatet som vurderer fordeler og ulemper ved «Landkommune Sunnmøre».