Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati

 

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre har vedtatt at det skal gjennomføres en utredning av kommunestruktur i regionen. Denne utredningen gjennomføres av Telemarksforsking. Utredningen består av 5 hoveddeler:
– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
– Gode og likeverdige tjenester
– Styrket lokaldemokrati
– Sluttrapport

I tillegg til medlemmene i ORKidé, deltar også Fræna, Nesset, Hemne, Hitra, Snillfjord og Oppdal kommuner i utredningen. Dette fordi kommuner på Nordmøre har ønsket å utrede alternativer hvor også disse kommunene inngår.

Denne rapporten er fjerde delleveranse og omhandler styrket lokaldemokrati.