Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner å utrede sammenslåing av de tre kommunene. Det skal leveres 5 delrapporter med følgende tema:
– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
– Gode og likeverdige tjenester
– Styrket lokaldemokrati
– Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer

I tillegg til dette alternativet inngår Hitra og Snillfjord i utredningsalternativer på Nordmøre, hvor også Telemarksforsking står for utredningsarbeidet. Disse er:
– Hemne, Hitra, Aure, Smøla og Halsa
– Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord

Denne delrapporten omhandler styrket lokaldemokrati. Utredningsarbeidet av denne delrapporten er gjennomført i perioden august-oktober 2015.