Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport

 

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre har vedtatt at det skal gjennomføres en utredning av kommunestruktur i regionen. Denne utredningen gjennomføres av Telemarksforsking. Utredningen består av 5 hoveddeler:

  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Gode og likeverdige tjenester
  • Styrket lokaldemokrati
  • Sluttrapport

I tillegg til medlemmene i ORKidé, deltar også Fræna, Nesset, Hemne, Hitra, Snillfjord og Oppdal kommuner i utredningen. Dette fordi kommuner på Nordmøre har ønsket å utrede alternativer hvor også disse kommunene inngår.

Denne rapporten er femte og siste delleveranse som redegjør for fordel og ulemeper ved de ulike strukturalternativene, retningsvalg for hver av kommunene, en samlet anbefaling for regionen, fylkestilhørighet og videre prosess. 

Arbeidet knyttet til sluttrapporten er hovedsak gjennomført i perioden september - november 2015.