Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner å utrede sammenslåing av de tre kommunene. Det er levert 4 delrapporter tidligere i prosjektet:

  • Helhetlig og samordnet samfunnsutviking
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Gode og likeverdige tjenester
  • Styrket lokaldemokrati

Denne rapporten er femte og siste dellevaranse som redegjør for fordeler og ulemper ved strukturalternativet, retningsvalg for hver av kommunene og videre prosess.

 Arbeidet knyttet til sluttrapporten er i hovedsak gjennomført i perioden september - november 2015.