Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Balestrand. Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune

 

Telemarksforsking har på oppdrag frå Balestrand kommune utarbeida ei kortfatta samanstilling av fordelar og ulemper med å halde fram som eigen kommune. Analysane og vurderingane er knytt til økonomi, tenester, samfunnsutvikling og demokrati. Datamaterialet er i stor grad basert på offentleg tilgjengeleg statistikk og tidlegare utgreiingar av ulike kommunestrukturalternativ der Balestrand er med.