Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Offentlige arbeidsplasser i Tinn

Forstudie om etablering av statlige arbeidsplasser


Som en del av arbeidet som omstillingskommune, vedtok kommunestyret i Tinn under behandlingen av omstillingsplanen at det også skal sees på muligheten for å etablere statlige arbeidsplasser i Tinn. Denne forstudien ser på bakgrunn og status for statlig lokaliseringspolitikk, kartlegging av kompetanse i Tinn, påvirkningsarbeid og gir til slutt en anbefaling for hvilke vurderinger som må gjøres før en eventuelt går videre med et hovedprosjekt. Det understrekes i rapporten at arbeidet med etablering av statlige arbeidsplasser er krevende, og at konkurransen er sterk på dette område. Både suksess og fiasko er sannsynlige utfall.

Dersom en går videre med et hovedprosjekt pekes det på 4 suksesskriterier for videre arbeid:

  1. Det er avgjørende at Tinn ikke arbeider med dette alene, men allierer seg med andre kommuner i regionen og med Telemark fylkeskommune.
  2. Det må legges en tydelig og realistisk strategi.
  3. En må ta innover seg at dette er langsiktig arbeid.
  4. Arbeidet må prioriteres.