Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Strukturkriteriet i forslaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen?

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i inntektssystemet for kommunene. Det mest interessante forslaget er innføringen av et strukturkriterium som skal skille mellom kommuner som har henholdsvis frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. I dagens system kompenseres kommuner med lavt innbyggertall fullt ut for sine smådriftsulemper. Med foreslåtte endringer vil kompensasjonen avkortes for kommuner med kort reiseavstand til et innbyggertall hvor smådriftsulempene antas å være uttømt. Vi peker på noen mulige  justeringer av strukturkriteriet som gjør at en kan unngå enkelte uheldige effekter som følger av dagens forslag.