Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Betingelsene for en profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring

Betingelsene for en profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring

 

I denne artikkelen bringes inn nye perspektiver på profesjonenes rolle i realiseringen av velferdsstaten. Artikkelen er inspirert av  Michael Lipsky klassiske "Street-level Bureaucracy og Maktens samvittighet (2000).

Forfatterne mener det er stort behov for å undersøke nærmere hva som skal til for at offentlige tjenester skal fungere produktivt for forholdet mellom befolkningen og staten.  I  alt for liten grad har teorier om staters tillitsgrunnlag, om profesjoners rolle og om forholdet mellom staten og dens lokale tjenesteyterorganer (spesielt kommuner) tatt hensyn til hva offentlige tjenester faktisk betyr i folks hverdagsliv. en av de største begrensningene med profesjonsteorier er at de legger hovedvekten på generelle, idealtypiske trekk ved profesjonenes rolle i "moderne stater" generelt. Forfatterne ønsker å bringe inn mer etnografiske, praktiske beskrivelser for å undersøke på hva som faktisk foregår i den konkrete tjenesteytingen, for så å sette dette inn i en spesifikk nordisk statlig kontekst.