Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kultur for å delta

Når kulturpolitiske idealer skal realiseres i praktisk kulturarbeid


Denne artikkelen analyserer noen av paradoksene som oppstår når kulturpolitiske mål som kulturell demokratisering og mangfold skal realiseres i praksis; nærmere bestemt når man gjennom lokalt kulturarbeid i en norsk kommune skal legge til rette for økt grad av kulturdeltakelse blant barn og unge.
 
Vi utforsker her forholdet mellom overordnede kulturpolitiske mål og ideologier og konkrete lokale praksiser i skjæringspunktet mellom kulturarbeid, skole, integrering og bydelsutvikling, og vi stiller spørsmålene: Hvordan kan vi forstå og beskrive møtet mellom nasjonale politiske målsettinger og lokal praksis? Hva kan det praktiske kulturarbeidet lære oss om sammenheng og samvirke mellom politiske mål på den ene siden og politiske nivåer på den andre siden? Og hvilke organisatoriske og praktiske dimensjoner må tas hensyn til når man i lokalt kulturarbeid søker å nå nye grupper av kulturbrukere, i dette tilfelle barn og unge med flerkulturell bakgrunn?
 
Empiriske undersøkelser av lokalt kulturarbeid i byen Drammen danner det empiriske utgangspunktet for analysen. Artikkelen bygger på et kvalitativt materiale bestående av deltakende observasjon av ulike kulturtiltak for barn og unge, og intervjuer med ungdommer, kulturarbeidere, byråkrater og lærere som har tilknytning til de samme tiltakene. Materialet er del av det treårige forskningsprosjektet Kultur for å delta som Telemarksforsking har gjennomført i samarbeid med Drammen kommune og det engelske selskapet Creativity, Culture and Education (CCE). 
 
Artikkelen kan leses her.