Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av prøveordning med mobbeombud

 

Evalueringen er gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som bevilget midler til en toårig prøveordning med mobbeombud i fire fylkeskommuner: Buskerud, Østfold, Nordland og Hordaland.

Evalueringen er basert på dokumentstudier og intervjuer av personer i ulike posisjoner i fylkeskommunene, samt representanter for elevorganisasjonen og Læringsmiljøsenteret. Mandatet for evalueringen var å beskrive organisering, mandat for mobbeombudene, arbeidsområder, støtte og faglig nettverk, samt gi innspill til en eventuell videreføring av en ordning med mobbeombud.

Prøveordningen har ført til konkret økning i innsatsen med mobbeforebygging, men i en eventuell videreføring vil det være sentralt å utvide nedslagsfeltet til å omfatte hele utdanningsløpet – og ikke hovedsakelig videregående skole som i dag. En slik utvidelse av mandatet, og en sikring av uavhengighet overfor skoleeier/fylkeskommunen, gir grunnlag for en revurdering av hvordan mobbeombudene er organisert.