Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bykunst og byråkrati

Evaluering av Oslo kommunes kunstordning


Rapporten presenterer resultatene av en evaluering av Oslo kommunes kunstordning i perioden fra den ble lagt om i 2013 til 2016. Evalueringens formål har vært å vurdere hvordan ordningen fungerer – hvordan forholdet er mellom mål og praksis i ordningen, og hvor vellykket fordelingen av ressurser, ansvar og kompetanse er.

Resultatene av evalueringen viser at Oslo kommunes kunstordning utgjør et meget godt utgangspunkt for å realisere kunstprosjekter og kunstinnkjøp i stort omfang og av høy kvalitet for Oslos offentlige bygg og uterom. Det empiriske materialet vitner om stor konsensus om at ordningen har ført til mange gode kunstprosjekter i Oslo. Blant dem som kjenner til hvordan kunstordningen er innrettet, har den et svært godt omdømme, og flere beskriver Oslo kommunes kunstordning og Kulturetaten som faglig i front på feltet kunst i offentlig rom i Norge.

Samtidig finnes det utfordringer knyttet til organiseringen av ordningen og hvordan den forvaltes i praksis. Rapporten beskriver utfordringer ved dagens organisering, og kommer med forslag om alternative måter å organisere arbeidet på. Rapporten påpeker også at kunstordningen er for lite transparent, og at det derfor er vanskelig for omverdenen å sette seg inn i hva pengene blir brukt til og hvordan ordningen fungerer.