Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skulestruktur i Luster kommune – grunnlagsarbeid for ein skulebruksplan

 

I utgreiinga er det utført analyser og gjort vurderingar knytt til økonomi, drift og kapasitet ved skulane i Luster kommune. Utvikling av elevtal og folketal i kommunen er skildra, det er gjennomført ei kompetansekartlegging for alle skulane, og det er lagt fram eit oversyn over konsekvensar av moglege endringstiltak knytt til strukturen.

I utgreiinga er det utført analyser og gjort vurderingar knytt til økonomi, drift og kapasitet ved skulane i Luster kommune.