Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kongsvingerregionen

Kongsvingerregionen

Veivalget: Viken eller Innlandet


Kongsvingerregionen står overfor et veivalg i forbindelse med regionreformen: Viken eller Innlandet? I en ny utredning fra Telemarksforsking anbefaler vi at Kongsvingerregionen å velge Innlandsalternativet. Forutsetningene for politisk innflytelse, næringsstrukturen og utfordringer knyttet til befolkningsutviklingen er blant argumentene for å forbli en del av Innlandet.

På oppdrag fra Regionrådet for Kongsvinger har Telemarksforsking i forbindelse med den pågående regionreformen gjennomført en utredning om regiontilhørighet. Utredningen har omhandlet veivalget Kongsvingerregionen ønsker å ta. Dette går enten i retning av Viken-regionen, som fra før består av Østfold, Buskerud og Akershus, eller følge med resten av Hedmark sammen med Oppland til den nye Innlandsregionen. Problemstillingene for utredningen spenner over flere temaer, som blant annet næringsliv, infrastruktur, politisk innflytelse og tilhørighet, og identitet.

Det finnes gode argumenter for begge alternativene. Utbygd infrastruktur og hvor innbyggerne reiser for å benytte for eksempel kulturtilbud peker i retning Viken. I tillegg er det flere av næringsaktørene Telemarksforsking snakket med som ønsker seg  Viken. Andre næringsaktører mener at fylkesgrensene har mindre betydning.

Forutsetningene for politisk innflytelse vurderes imidlertid som mindre i Viken. Dette kommer blant annet av at eventuelle politikere fra Kongsvingerregionen vil representere en mindre andel av befolkningen i et Viken-alternativ enn i Innlandet, noe som påvirker deres politiske tyngde, innflytelse og politiske representasjon.

Andre argumenter for Innlands-alternativet er at næringsstrukturen i Kongsvingerregionen i større grad sammenfaller med Oppland, og dermed gir bedre bedre forutsetninger for felles satsningsområder, samt at utfordringer knyttet til befolkningsutviklingen er mer sammenfallende mellom Kongsvingerregionen og Innlandet enn med Viken.

Som det kommer frem, er det gode argumenter for begge de alternative regionsvalgene. Etter en samlet vurdering, anbefaler Telemarksforsking at Kongsvingerregionen forblir i Innlandet.

Prosjektleder har vært Sondre Groven.