Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionalt spillerom

Regionalt spillerom

Organisering og kvalitet i skolekonserter i Østfold og Akershus


Rapporten presenterer resultatene av et forskningsprosjekt som Rikskonsertene initierte våren 2015, og som Kulturtanken senere overtok oppdragsgiveransvaret for. Fram til nylig har ansvaret og arbeidet med skolekonserter vært delt mellom Rikskonsertene som nasjonal aktør og fylkeskommunene som regionale aktører.

Bakgrunnen for forskningsoppdraget var at Østfold og Akershus fylkeskommuner gjennom et forsøksprosjekt skulle få økt ansvar, innflytelse og beslutningsrett for programmering av skolekonserter. Forskningsprosjektet hadde som mål å undersøke om økt regionalt ansvar ville føre til økt kvalitet på skolekonserttilbudet i disse to fylkene. På grunn av store omlegginger i infrastruktur og ansvarsforhold omkring skolekonsertvirksomheten i Norge underveis i prosjektperioden, ble forskningsprosjektet omdefinert til å bli en undersøkelse av hvordan Østfold og Akershus organiserer og kvalitetssikrer sitt musikktilbud i Den kulturelle skolesekken, og hvordan musikktilbudet i disse fylkene eventuelt påvirkes på grunnlag av fullt regionalt ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet.

Forskningsarbeidet er gjennomført med en kombinasjon av ulike metoder. En stor del av materialet er framskaffet gjennom workshop med involverte parter, feltbesøk ved de to fylkesinstitusjonene med deltakende observasjon og gruppeintervjuer samt oppfølgingssamtaler på telefon. En annen viktig del av materialet er samlet inn gjennom en elektronisk spørreundersøkelse til grunnskolene i Østfold og Akershus, der skoleledere og kulturkontakter ble bedt om å dele sine erfaringer fra skolekonserttilbudet.

Telemarksforskings undersøkelser viser at arbeidet med musikkproduksjoner i Østfold og Akershus er preget av flere likheter enn forskjeller, både i infrastruktur, organisering og praktisk kvalitetsarbeid. I begge fylkeskommuner er kvaliteten på skolekonsertene svært avhengig av den musikkprodusentkompetansen som finnes internt i DKS-staben. Begge fylkeskommuner kjennetegnes av at de arbeider systematisk med kvalitetssikring, og at de er i en vedvarende utviklingsprosess når det gjelder egne arbeidsmodeller. De to fylkeskommunale fagmiljøene deler også opplevelsen av et felt som er under endring og en viss usikkerhet om hva det vil komme til å bety i praksis at det ikke lenger finnes en nasjonal aktør på musikkområdet som eksempelvis drifter nasjonale nettverk og som tar ansvar for store produksjoner og internasjonale satsinger. Skolenes erfaringer med musikktilbudet er i all hovedsak positive, og fylkeskommunene ser ut til å ha utviklet gode modeller for kommunikasjon med sine brukere.

I rapporten drøftes erfaringene fra Østfold og Akershus opp mot tre perspektiver: 1) forholdet mellom individuell kompetanse og kollektivt system, 2) forholdet mellom ulike forvaltningsnivåer i DKS-systemet og 3) forholdet mellom kunstopplevelse og læring.