Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker

En undersøkelse av praksis i Aetat


Formålet med rapporten er å beskrive Aetats praksis i forbindelse med service overfor arbeidssøkere med lese- og skrivevansker. I tillegg rettes oppmerksomheten mot hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å styrke etatens tjenesteyting overfor målgruppen.

I følge saksbehandlerne er samtalen deres beste verktøy for å avdekke problemer med lesing og skriving. Praksisen i håndteringen av disse problemene er forskjellig overfor ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede. Det innebærer at mulighetene er større for å avdekke slike vansker hos yrkeshemmede enn hos ordinære arbeidssøkere. Men også for yrkeshemmede vil tilfeldigheter som tid og oppmerksomhet i forhold til lese- og skriveproblematikk hos saksbehandler, spille en rolle. Under henvisning til stort arbeidspress, oppgir saksbehandlerne at de nedprioriterer oppfølgingssamtaler med ordinære arbeidssøkere. Det er derfor grunn til å anta at det er betydelige mørketall når det gjelder forekomst av lese- og skrivevansker i denne gruppen.

Saksbehandlerne er delt i synet på hvilken betydning økt innsikt og kunnskap har for arbeidet med målgruppen. I rapporten blir det satt fram som en rimelig antakelse at dess mer kunnskap saksbehandler har om et spesielt felt, jo mer effektivt vil en kunne håndtere arbeidssøkere, både med å tilrå egnet tiltak og henvise til hensiktsmessig hjelpeinstans.

Den sentrale instansen for utredning er Aetat arbeidsrådgivning. Samarbeidet mellom Aetat lokal og Aetat arbeidsrådgivning fungerer stort sett bra, men det er likevel betydelig variasjon i hvor god dekning Aetat arbeidsrådgivning har av fagfolk. Det eksisterer imidlertid ulike lokale ordninger for innkjøp av manglende kompetanse. Det blir pekt på at dersom Aetat lokal i større grad avdekker lese- og skrivevansker, spesielt blant ordinære arbeidssøkere, vil Aetat arbeidsrådgivning bli betydelig overbelastet. Andre aktuelle samarbeidsparter for utredning kan være voksenopplæringen og PP-tjenesten i kommunene. Styrket samarbeid mellom Aetat lokal og disse instansene forutsetter ansvarsavklaring og motivasjon for samarbeid fra begge parter.