Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid

Resultater fra en kartlegging høsten 2002


VELLYKKEDE INTERKOMMUNALE TJENESTESAMARBEID
Resultater fra en kartlegging høsten 2002

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet er det gjennomført en kartlegging av vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid. Hovedformålet har først og fremst vært å framskaffe en oppdatert oversikt over generelle trekk ved det mer forpliktende interkommunale samarbeidet om tjenesteproduksjon; slik som omfang, ulike organisasjonsformer, samarbeidsområder, deltakerantall, lovgrunnlag, utgiftsfordeling og deltakernes egne vurderinger av samarbeidet. Gjennom en spørreundersøkelse rettet mot 87 regionråd/samarbeidskonstellasjoner ble disse bedt om rapportere de mest vellykkede samarbeidene i regionen/området pr. 01.01.2002. Det er også foretatt nærmere studier av tre case – et landbrukskontor, en kulturskole og en legevakt. Formålet har her vært å gi et bilde på kostnadseffektivitet og andre stordriftsfordeler/-ulemper knyttet til interkommunale tjenestesamarbeid, sett i forhold til om kommunene skulle løse oppgavene hver for seg. Til slutt er det foretatt en diskusjon knyttet til viktige forutsetninger og modeller for vellykket tjenestesamarbeid. Undersøkelsen viser at det er samarbeid på områder med klare stordriftsfordeler som dominerer. Det synes jevnt over å være stor tilfredshet med samarbeidene når det gjelder styrking av kompetanse, kvalitet på tjenestene og kostnadseffektivitet. De fem samarbeidsområdene med flest vellykkede tiltak er renovasjon, PPT, brannvern/alarmmottak, næringsmiddeltilsyn og næringsutvikling/reiseliv. Disse samarbeidsområdene pekte seg også ut som de viktigste da den forrige landsomfattende undersøkelsen ble foretatt i 1990. Det er i dag visse tegn som indikerer økt vilje til samarbeid på bredere basis, men det er fortsatt en utfordring å etablere gode samarbeid knyttet til kommunale kjerneoppgaver. I et interkommunalt samarbeid vil det alltid være et spenningsforhold mellom ønsket om effektivitet/resultat på den ene siden og behovet for styring og kontroll på den andre. Det er naturligvis vanskeligere å etablere samarbeid på områder der sterke lokalpolitiske interesser gjør seg gjeldende. I den forbindelse stiller rapporten også spørsmål ved om vi har modeller og juridiske verkøy som er gode nok til å håndtere krevende samarbeid om sentrale kommunale velferdsoppgaver.