Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Telemark

 

Sammendrag og konklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Telemark, og fylkets kommuner og regioner.

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres. Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse.

Vekst i næringslivet i Telemark, men svakere enn i resten av landet

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode. En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt. Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Telemark, men i mindre grad enn i andre deler av landet. Både andel vekstforetak, antall nyetablerte foretak og veksten i private arbeidsplasser er lavere i Telemark enn landsgjennomsnittet.

Regionale variasjoner i næringslivet i Telemark

Næringslivet i Vest-Telemark har hatt stor fremgang. Næringslivet i Vest-Telemark er en av regionene i landet med sterkest vekst i omsetning og sysselsetting i 2006, og dette har også gitt seg utslag i økt lønnsomhet. Vest-Telemark ble rangert som nr 16 av 83 regioner på næringslivsindeksen i 2006. Seljord er den kommunen i Telemark med det mest vellykkede næringslivet i 2006.

Næringslivet i Grenland har imidlertid blitt svekket relativt til andre deler av landet, og ettersom størstedelen av fylkets næringsliv er lokalisert til Grenland, har dette påvirket tallene for Telemark i stor grad. Grenland har tradisjonelt vært en sterk næringslivsregion, men har i 2006 falt ned på plass nummer 48 på næringslivsindeksen. Norske Skog la ned produksjonen i Skien i 2006, og dette kan ha ført til negative ringvirkninger, som kan være en forklaring til dette.

Telemark middels attraktivt

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet, i betydningen av å trekke til seg innbyggere. Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Telemark har hatt netto utflytting til andre deler av landet de siste seks årene. Dette har resultert i at fylket ikke har hatt befolkningsvekst, og har fått en reduksjon i andelen av landets befolkning. En viktig årsak til denne utviklingen har vært at antall arbeidsplasser i fylket har hatt svakere vekst enn i andre deler av landet. Det er først og fremst i industrien at fylket har tapt arbeidsplasser.

Regionale variasjoner i attraktivitet

Den svake utviklingen i antall arbeidsplasser i Telemark i forhold til andre deler av landet, gjør at en viss utflytting er forventet. Grenland har imidlertid, tross en svak utvikling i arbeidsplassene, ikke hatt netto utflytting til andre deler av landet. Grenland fremstår dermed som en attraktiv region. Også Vestmar er attraktiv. Vest- og Midt-Telemark har imidlertid lav attraktivitet, ettersom det har vært en netto utflytting fra disse regionene som er større enn forventet ut fra utviklingen i arbeidsmarkedet.