Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Setesdal

 

Setesdal har hatt fallende folketall de siste årene.  Dette skyldes først og fremst utflytting fra Setesdal til andre regioner. Antall arbeidsplasser i Setesdal har hatt en svakere økning enn ellers i landet, men utflyttingen er noe større enn forventet.  Dette gjør at Setesdal framstår som en lite attraktiv region for bosetting.

Nedgangen i arbeidsplasser i regionen skyldes hovedsakelig at antall offentlige stillinger har blitt redusert, og denne reduksjonen har først og fremst kommet i statlig sektor.  I det private næringslivet har det vært god vekst i antall arbeidsplasser.

Setesdal har flere sysselsatte enn arbeidsplasser.  Regionen har dermed et underskudd på arbeidsplasser på 9,2 prosent, som dekkes opp gjennom utpendling.  Netto utpendling har økt de siste årene..

Setesdal har lavere etableringsfrekvens enn gjennomsnittet for landet og fylket.  Dette skyldes hovedsakelig næringsstrukturen, og at Setesdal har en liten og synkende befolkning.  Korrigert for dette er antall nyetableringer over forventet.

Næringslivet i Setesdal er over gjennomsnittet i 2006 når det gjelder andel vekstforetak, etter er dårlig år i 2005.

Lønnsomheten har stort sett ligget under gjennomsnittet i de siste årene, men ble sterkt forverret i 2006.  Mens nesten alle andre regioner opplevde at næringslivet ble mer lønnsomt i 2006, sank lønnsomheten i Setesdal.  Setesdal og Lofoten har den laveste andelen lønnsomme foretak av alle regionene i landet.

Næringslivet i Setesdal skårer relativt lavt på næringslivsindeksen i 2006.  Setesdal er rangert som nr 64 av 83 regioner i Norge. Næringslivsindeksen er et mål for samlet næringsutvikling, og baserer seg på tall for etablerings-frekvens, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

Det er imidlertid store forskjeller fra kommune til kommune. Næringslivet i Bykle og Evje og Hornnes gjør det bra, og er blant de beste av kommunene i Aust-Agder.  Næringslivet i Bygland og Valle gjør det relativt dårlig, og er blant de kommunene i fylket som gjør det dårligst.

Bykle er samtidig en kommune med høy attraktivitet, og gjør det dermed bra både når det gjelder næringsutvikling og attraktivitet.