Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Jordmor i farta!

Jordmor i farta!

Evaluering av pilotprosjekter med beredskaps- og følgeordning


Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykehuset Telemark HF evaluert beredskaps- og følgeordningene med jordmor i Tinn og Vest-Telemark. Først ble prosjektet «Jordmor der mor bor» i Tinn etablert i 2010, med bakgrunn i at det lokale fødetilbudet ved Rjukan sykehus i Tinn var blitt lagt ned. I 2012 ble prosjektet utvidet med delprosjektet «Jordmortjenesten i Vest-Telemark» som omfatter kommunene Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje. Kommunene i Vest-Telemark hadde et behov for samarbeid om vaktberedskap, for å komme bort fra det som ble betegnet som en uholdbar arbeidssituasjonen for kommunejordmødrene og for å skape en bedre helhet i tjenestetilbudet.

Fra 2010 fikk helseforetakene ansvar for at gravide med mer enn halvannen times reisevei får tilbud om følge av jordmor til fødested. Prosjektene som er evaluert, skal møte kravet om følgetjeneste, og de skal bidra til bedre oppfølgingen av mor og barn fra utskrivning fra sykehus til helsestasjonen tar over. De to prosjektene har ulik tjenestestruktur og servicenivå, men begge gir døgnkontinuerlig tilgang på jordmor i forbindelse med fødsel, samt ved akutte situasjoner under svangerskap eller i tidlig barseltid. Det legges vekt på at det skal være lav terskel for å ta kontakt med tjenesten, slik at den skal bidra til å skape større trygghet. Evalueringen viser at i all hovedsak er både brukere og jordmødre godt fornøyde med tjenestene som tilbys i prosjektene. Det er imidlertid enkelte brukere og jordmødre som mener at prosjektet i Vest-Telemark har medført et dårligere tilbud.

I prosjektene legges det vekt på å fremme samhandling mellom aktører og legge til rette for faglig utvikling. Evalueringen viser at jordmødrene er opptatt av den framtidige rekrutteringen av «distriktsjordmødre». Det er i den sammenheng nødvendig å styrke innsatsen for å finne løsninger slik at arbeidet i turnus i vaktberedskap kan kombineres med utvikling av stimulerende fagmiljøer og gi rom for faglig utvikling hos jordmødrene.

Prosjektene har totalt sett bidratt til å skape trygghet og medisinsk forsvarlighet for gravide, fødende og familier i barseltid i distriktene. De har også bidratt til en bedre helhet og sammenheng i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Det store flertallet av brukere og jordmødre ønsker at tilbudet fortsetter etter prosjektperioden.