Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune

 

Telemarksforsking har fått i oppdrag å se nærmere på økonomiske nøkkeltall og hovedindikatorer i den kommunale økonomistyringen. Telemarkskommunene og Telemark fylkeskommune ønsket en nærmere kartlegging av hvilke økonomiske nøkkeltall som brukes i den enkelte kommune, og en anbefaling knyttet til hvilke nøkkeltall kommunen bør bruke i sin økonomistyring.

Vi har sett nærmere på hvilke økonomiske nøkkeltall som andre mener er sentrale, slik som Kommunal- og regionaldepartementet, fylkesmannen og pressen. I tillegg har vi kartlagt bruk av økonomiske nøkkeltall i Telemarkskommunene. Vi har også sett nærmere på hvilke nøkkeltall kommunen har brukt i økonomiplan/budsjett og årsmelding.

  På denne bakgrunn har vi anbefalte følgende overordnede nøkkeltall:

¨       Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat

¨       Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond

¨       Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter

¨       Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld

¨       Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett

 

Disse nøkkeltallene samsvarer godt med de indikatorene som rådmannen har benyttet som økonomiske handlingsregler i økonomiplanen 2013-2016 og budsjett 2013.

 

Det er også fastsatt konkrete måltall for disse nøkkeltallene, som samsvarer godt med det nivået vi anbefaler i dette notatet.

Det kan imidlertid synes som om kommunen har problemer med å følge opp de økonomiske målsettingene i den praktiske økonomiske planleggingen. Rådmannen legger ikke opp til at de skisserte målene skal nås i økonomiplanperioden. Det er budsjettert med netto driftsresultat godt under 3 % i alle årene i økonomiplanen.

Vi anbefaler derfor at Seljord arbeider videre med å følge opp nivået på noen økonomiske måltall, både i budsjettarbeidet og i regnskapsrapporteringen.