Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Faglighet, forpliktelse og mening

Faglighet, forpliktelse og mening

 

I denne artikkelen beskrives og forsøkes forklart hvordan ansatte i helse- og omsorgstjenestene forholder seg til et klassiske problem; økende inkongruens mellom egne idealer og institusjonelle rammer.

Artikkelen  viser påpeker konsekvenser av at ansvaret har en tendens til å øke kontinuerlig i den kommunale helse- og omsorgssektoren, helt i tråd med politiske mål - men uten at kommunene i realiteten har kapasitet til å følge opp. Det er spesielt de kvinnelige ansatte i førstelinjetjenesten som er nødt til å veksle mer eller mindre uforutsigbart mellom rollen som generell arbidskraft på den ene siden, og rollen som kvalitetsorienterte spesialister på den andre siden. dette er tendenser som ser ut til å forsterke seg gjennom stadig nye styringsformer.

En av konsekvensene som diskuteres, er at denne  formen for styring og prioritering får store konsekvenser for kvalitet i helse- og omsorgssektoren.