Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utviklingstrekk i Helse- og omsorgssektoren

Utviklingstrekk i Helse- og omsorgssektoren

 

Helsedirektoratet inviterte forskere fra relevante forskningsmiljøer til å Identifisere og analysere utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.Forskerne ble bedt om å svare på disse tre problemstillingene:

  • Hva er de viktigste trendene innenfor eksempelvis: kvaliteten på tjenesten, endringer i brukergrupper, kompetanse og bemanning, utvikling av ny teknologi, nye metoder, organisering og fysiske rammer?
  • Hva vet vi ikke som vi bør vite mer om?
  • Hvor er det vi ser de store utfordringene?

Fra Telemarksforsking presenterte Heidi Haukelien  utfordringer innen eldreomsorg, og hun pekte på at det ikke er samsvar mellom politiske målsettinger og realitetene slik de erfares i kommunene; kapasitetsproblemet anses som den største utfordringen. Kapasitetsmangel  får negative konsekvenser for kompetansenivået og kvalitet i eldreomsorgen, en utvikling som har blitt forsterket etter Samhandlingsreformen.