Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Psykoterapeutiske offentligheter

Et sosialantropologisk blikk på familieterapi ved Modum Bad


Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi betydningen av det vi kaller kontekstuelle vekslinger i psykoterapien. Vi ser på hvordan pasienter erfarer å delta på ulike sosiale og terapeutiske arenaer, og hvordan det å veksle mellom sosiale roller og identiteter bidrar til å inspirere til kritisk refleksjon over forholdet mellom sosiale mønstre, følelser og mestring. Kontekstuelle vekslinger i Familieavdelingen ved Modum Bad, hvor det empiriske materialet i vår studie er hentet fra, foregår på en rekke ulike måter. Pasientene beveger seg mellom ulike terapiformer, undervisningssammenhenger og samtalesjangre, men også blant de mange ulike sosiale arenaene som er tilgjengelige for dem ved Modum Bad som institusjon. Opplevelse av gjenkjennelse, oversettbarhet og gjensidighet mellom sosiale sfærer som i utgangspunktet er forskjellige og isolerte fra hverandre, skaper det vi velger å forstå analytisk som resonans. De sosiale arenaene har også kjennetegn som gjør det fruktbart å analysere dem som offentlige. De synes å gi særlig gode vilkår for å identifisere sammenhenger mellom sosiale mønstre man er innvevd i, følelsene man sliter med, de sosiale rollene man tilegner seg eller tildeles – og mulighetene for endring som skapes gjennom refleksiv distanse. Artikkelen er basert på åtte måneders sosialantropologisk feltarbeid med deltakende observasjon som metode ved Modum Bad.

Nøkkelord: Familieterapi, psykoterapi, resonans, offentlighet, familiekoreografi, kontekst, PREP.

 

Abstract

This article addresses the significance of what we call contextual shifts in psychotherapy. We look at how patients experience participation in, and movement between various social and therapeutic arenas, and how the shifts in social roles and identities contribute to inspire reflexivity related to the relationship between social patterns, emotions and recovery. At the Family Unit at Modum Bad, from where our empirical material is drawn, contextual shifts take place in a variety of ways. Patients move between different forms of therapy, educational sessions, conversational genres, etc., but also between the many social arenas offered by the wider institutional context. The experience of recognition, translability, and mutuality between social spheres that may potentially appear very different and isolated from one another, seems to generate what we understand analytically as resonance. Also the social arenas at Modum Bad involve qualities that we analyze in terms of their properties as distinctly public social spheres. We find these public arenas in the Family Unit particularly well suited for therapeutically productive forms of social interaction and reflexivity. We assume that this was made possible by how this unit’s context facilitates a particularly fertile ground for change provided by reflective distance.

Keywords: Family therapy, psychotherapy, resonance, public arenas, family chorography, context, PREP.