Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Workshop 3: Mulige framtidsbilde og framtidige tenestebehov

Workshop 3: Mulige framtidsbilde og framtidige tenestebehov

Scenarie for samfunnsutvikling i Nye Stavanger


Hensikten med framtidsverkstaden var med utgangspunkt i mulige framtidsbilde for Nye Stavanger å drøfte

  • Kva er dei viktigaste utfordringane dei ulike tenesteområda står framfor
  • Frivilligheita si rolle når det gjeld å løyse utfordringane
  • Korleis skal kommunen og innbyggjarane spele på lag for å kome dit?