Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Idrettspolitikkfeltets organisering i 1990-årene

 

Arbeidsrapporten er en del av det innledende arbeidet i forbindelse med et større prosjekt om idrettspolitikk på nasjonalt nivå i Norge. Innholdet kan deles i to: 1) Det gis en beskrivelse av idrettspolitikkfeltet på nasjonalt nivå – de sentrale aktørene, relasjonene mellom disse aktørene, de økonomiske strømmene, anleggsstrukturen og sentrale sakskomplekser som spillemiddelsaken, nasjonalanleggssaken, medierettigheter til idrettsarrangement og skatte- og avgiftsspørsmål. Siden arbeidet bygger på tilgjengelig dokumentasjon, er vekten lagt på relasjonen mellom staten og det organiserte idrettslivet – dvs. Norges idrettsforbund og Olympiske komité. De kommersielle og uorganiserte idrettsaktivitetene er – i denne omgang – i liten grad omtalt. 2) Videre foretas det en foreløpig analyse av disse relasjonene, strukturene, strømmene og sakene ut fra politisk-sosiologisk teori. Disse foreløpige fortolkningene av feltet må sees som hypoteser og problemstillinger for det videre empiriske arbeidet i prosjektet, og ikke som endelige slutninger.