Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet

 

Offentlig virksomhet oppfattes av mange som ineffektiv, og ofte tas det for gitt at privat drift av offentlige tjenester er mer effektivt enn om det offentlige selv tar hånd om oppgavene. Formålet med dette kapitlet er å studere disse oppfatningene: Hvilke oppfatninger folk har om effektiviteten i offentlig sektor generelt og i kommunal- sektor spesielt? Videre hvordan oppfatter innbyggerne effektiviteten i kommunal sektor i forhold til privat sektor? Resultatene viser at innbyggerne gjennomgående mener at det offentlige er inneffektivt. Omtrent halvparten mener at det sløses, og 80% mener at det er nødvendig å effektivisere offentlig sektor. Videre svarer 70% at private er mer effektive enn ”det offentlige” når en spør generelt, men bare 40% mener private er mer effektive enn kommunen når en spør om konkrete kommunale tjenester. Holdingene varierer imidlertid fra sektor til sektor. Mest positive er innbyggerne til kommunenes effektivitet innen kjerneområdene oppvekst, helse- og omsorg. Minst positive er de i forhold til de tekniske sektorene. En forklaring på dette kan være at man tillegger de to gruppene av sektorer ulik verdi. En annen nærliggende forklaring kan være at man har liten erfaring med privat drift av oppvekst-, helse- og omsorgs-sektorene. Unntaket som bekrefter dette er barnehagesektoren, hvor innbyggerne er relativt positive til effektiviteten i privat sektor. Det er likevel slik at mange ønsker et offentlig tjenestetilbud drevet av kommunen, selv om man mener effektiviteten blir dårligere ivaretatt av kommunen. Kvaliteten på tjenestetilbudet betyr åpenbart mer for folk enn effektiviteten. Men samtidig betyr effektivitet mer innen de tekniske sektorene enn innen oppvekst-, helse- og omsorgssektorene. Det andre hovedspørsmålet vi stilte var om innbyggernes holdninger til effektiviteten i offentlig sektor generelt hadde endret seg. Noe overraskende viser denne undersøkelsen at innbyggerne har blitt mer positive til effektiviteten i offentlig sektor generelt, sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i 1990 og 1996. Men samtidig viser det seg nå at flere mener at private kan drive tjenestetilbudet bedre enn kommunen. Samtidig som man har blitt mer positiv til det offentlige, har man også i større grad akseptert private løsninger. Det trenger med andre ord ikke være noe motsetningsforhold her. Faktisk kan det være slik at diskusjonen omkring privatisering eller konkurranseutsetting av kommunale tjenester har bidratt til å gi et mer positivt bilde av kommunen som fleksibel og moderne. Det tredje spørsmålet vi stilte er hva som forklarer folks holdninger til effektiviteten i det offentlige. Det klareste funnet er at innbyggernes holdninger til kommunens effektivitet har bakgrunn i deres mulighet til å påvirke. Jo større påvirkningsmuligheter man opplever å ha, jo mer positiv er man både til det offentlige generelt sett, og til kommunen i forhold til private. I tillegg finner vi at de som vektlegger brukerrollen – servicen på tjenestetilbudet – er mest positive til effektiviteten i offentlig sektor. De som vektlegger betalerrollen er derimot negative til effektiviteten i offentlig sektor, og mer positiv til det private enn offentlig sektor/kommunen. Hvilke implikasjoner har disse resultatene? Mye kan tyde på at vi vektlegger kommunen for-skjellig, og at det ikke lenger er de tradisjonelle kollektive verdiene som råder. Snarere kan det synes som at det viktigste som legitimerer det kommunale selvstyret er hva man får av tjenester og hva man må betale. Slik sett støtter denne undersøkelsen tidligere undersøkelser, men samtidig viser den at andelen som vektlegger ”betalerrollen" har økt i forhold til tidligere undersøkelser. De som vektlegger ”betalerrollen" er i motsetning til de som vektlegger ”brukerrollen" opptatt av å holde kontroll over utgiftene, og er samtidig i mindre grad brukere av tilbudet. De som vektlegger ”brukerrollen” er på sin side i større grad faktiske brukere av tjenestetilbudet og er derfor mer opptatt av den servicen de får. Hvordan kommunesektoren kan tilfredsstille begge grupper uten å miste noe av sin legitimitet, både er og vil trolig bli en stor utfordring.