Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Inspirasjon eller distraksjon?

Evaluering av forsøket med


Bakgrunnen for evalueringen er at Buskerud fylkeskommune har en målsetting om at alle barn i fylket mellom fem og sytten år hvert år skal få kunst- og kulturopplevelser (innen musikk, litteratur, billedkunst, teater og historie) av høy kvalitet, formidlet av profesjonelle utøvere. Tiltaket er knyttet til den nasjonale satsingen Den Kulturelle Skolesekken. I 2002 har skoler i tre kommuner i Buskerud deltatt i et forsøksprosjekt der "full formidlingspakke" har blitt testet ut. Gjennom forsøksprosjektet håper en å kartlegge det udekkede formidlingsbehovet i fylket og synliggjøre hva et fullt utviklet turnétilbud som omfatter alle barn og unge i fylket, vil innebære av ressurser og tiltak. Denne evalueringen er et ledd i et slikt kartleggingsarbeid og er et forsøk på å bære fram brukernes, det vil si skolenes, opplevelser med og vurderinger av forsøksprosjektet. Evalueringens formål er å vurdere elevenes utbytte av forsøksprosjektet med økt satsing på profesjonell kunst- og kulturformidling. Evalueringen er også en vurdering av i hvilken grad lærerene ved pilotskolene opplever den utvidede satsingen på kunst og kultur som en inspirasjon og en nyttig ressurs i skolens pedagogiske arbeid. Evalueringen konkluderer med at lærerne vurderer forsøksprosjektet som en spennende og verdifull utvidelse av elevenes tilbud. Forsøksprosjektet har ført til at kunst og kultur har fått en mer systematisk, helhetlig og integrert rolle ved den enkelte skole, eller er på vei til å få det. Lærerne opplever i utgangspunktet satsingen som en nyttig ressurs og som en inspirasjon i sitt eget arbeid. I de tilfeller satsingen føles mer som en distraksjon eller som en frustrasjon, henger dette sammen med en sårbar organisasjonsstruktur, dårlig informasjonsflyt og i noen tilfeller manglende prioriteringer fra skoleledelse.