Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nyhetsarkiv


Behov for styrkning av barnevernsarbeidet i Sarpsborg

(6.2.2019) Telemarksforsking har foretatt en gjennomgang av barnevernet i Sarpsborg kommune. Rapporten peker på spesifikke endringstiltak for barneverntjenesten, men også på tiltak som knytter seg til kommunens helhetlige innsats rettet mot barn og unge.

Mer..

Hvordan jobbe konkret med samskaping og innovasjon?

(31.1.2019) Telemarksforsking har skrevet en rapport om hvordan tre steder i Norge arbeider med utvikling og innovasjon ved bruk av tilnærminger fra Urban Living Labs. Casekommunene arbeider for å etablere og videreutvikle nye former for samhandling og samskaping.

Mer..

Søndre Land i møte med framtida

(21.1.2019) Telemarksforsking skal bistå Søndre Land kommune i sitt arbeid med omstilling for å skape et økonomisk handlingsrom for framtiden

Mer..

Evaluerer museums-reformen i Buskerud

(7.1.2019) Evalueringen skal undersøke hvordan museumsreformen har gitt de fire museene økonomiske og faglige gevinster, samt gi forslag til videre utvikling.

Mer..

Skal bistå Søre Sunnmøre med barnehageberegninger

(3.1.2019) Ny rammeavtale signert.

Mer..

REKO-ringer under lupen

(3.1.2019) Skal lage håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ringer.

Mer..

God jul og godt nyttår!

(25.12.2018) Vi ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år med nye muligheiter, og sender ei særleg helsing til Flyktninghjelpa sitt arbeid i Jemen, som er årets julegåve frå Telemarksforsking.

Meir..

Skal evaluere sykkelsatsinga i Trysil

(7.12.2018) Føremålet med prosjektet er å evaluere effekten satsinga Trysil Bike Arena har hatt på særleg reiselivet i Trysil, men også på lokalsamfunnsutvikling.

Mer..

Nytt økonomistyringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner

(6.12.2018) Vi introduserer et nytt verktøy for beregne økonomiske nøkkeltall til den økonomiske styringen av kommunen. Dette gjør det lettere for kommunene å oppfylle de nye kravene i kommuneloven om finansielle måltall vedtatt av kommunestyret.

Mer..

Nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen

(27.11.2018) Telemarksforsking skal på oppdrag fra Bergen kommune utrede hvordan Sentralbadet kan bli et solid, bærekraftig scenekunsthus.

Mer..

Skal studere Doudjeinstituhtta

(22.11.2018) Sametinget har bedt oss undersøke næringsutvikling basert på samisk kunsthåndverk.

Mer..

Forskningsrådet vil gjøre det vanskeligere å være lite forskningsinstitutt

(21.11.2018) Forskningsrådet vil kreve at forskningsinstitutt minst må ha 40 forskerårsverk for å gi basisbevilgning. -Ved en endring som foreslått risikerer en at velfungerende institutter som leverer godt på kvalitets- og relevanskravene i dag, faller ut av sektoren eller tvinges inn i uhensiktsmessige strukturendringer, sier direktør Karl Gunnar Sanda

Mer..

Hva finnes av kreativ næring i Grenland?

(14.11.2018) Ny rapport viser at kreativ næring i Grenland består av mange små aktører, og at det offentlige på lokalt og regionalt nivå i liten grad tar ansvar for å styrke disse.

Mer..

Boklansering: Iverksettelse

(14.11.2018) Fredag 16. november lanseres boken Iverksettelse: Fire studier av kunst, autonomi og makt. Tre av Telemarksforskings forskere har bidratt i boka.

Mer..

Norsk kulturindeks 2018: Sjekk din kommune

(14.11.2018) Røros på topp igjen, men hvem kommer på andreplass? Statistikk er ofte kjedelig forutsigbart, slik er det også med Norsk Kulturindeks. Røros troner fortsatt på toppen over kommuner med høy kulturaktivitet. Aktiviteten i Røros er høy i alle deler av kulturfeltet.

Mer..

Foredrag om Urban Living Labs

(13.11.2018) Forsker Christine Hvitsand holdt foredrag om innovasjons- og samskapingsplattformen Urban Living Labs på den nordiske konferansen «Inclusive Smart Cities» arrangert av BUFDIR 12.november.

Mer..

Masterplan for Rjukan - Notodden industriarv

(12.11.2018) Stortingets kommunal- og forvaltningskomite fikk sist uke presentert Masterplan for verdiskaping og attraktivitet av prosjektleder Solveig Svardal fra Telemarksforsking.

Mer..

Framtidsscenarier for Nye Stavanger kommune

(31.10.2018) Telemarksforsking skal utvikle scenarier for Nye Stavanger kommune. Oppdraget omfatter utarbeidelse av framtidsbilder for den nye kommunen, samt gjennomføring av medvirkningsprosesser.

Mer..

Kulturrikets tilstand 2018

(25.10.2018) Kulturrikets tilstand 2018 ble arrangert på Nasjonalbiblioteket 24. oktober. Med det dagsaktuelle temaet Regionalisering av kulturpolitikken markerte Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge konferansens tiårsjubileum.

Mer..

Forprosjekt om bruk av eplepressrest

(22.10.2018) Kan restproduktet som blir igjen etter pressing av eplejuice bli til noe nyttig? Det er mange muligheter, men også utfordringer å overkomme.

Mer..

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

(18.10.2018) Trøndelag ble nytt fylke fra 1.1.2018, og erfaringene fra sammenslåingsprosessen vil være til nytte for andre fylker som nå er i tilsvarende prosesser.

Mer..

Ny rapport: Suksessrike distriktskommuner anno 2018

(16.10.2018) I 2012 undersøkte vi 15 suksessrike distriktskommuner. Hva har skjedd med disse kommunene siden da, hva har endret seg i de ytre faktorene og hva kjennetegner kommunene som har blitt attraktive siden sist?

Mer..

Kulturrikets tilstand 2018

(10.9.2018) Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken»

- Konferansen STREAMES NÅ.

Mer..

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet

(22.6.2018) På oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner har Telemarksforsking gitt en anbefaling for en felles produksjon- og formidlingsorganisering av musikksatsingen i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen Innlandet. Rapporten har fått navnet En høysang for Innlandet og anbefaler en satsing etter modell av Teater Innlandet.

Mer..

Ny PhD: Ulikhet blant kunstnere i Norge

(5.6.2018) Telemarksforsker Mari Torvik Heian disputerer onsdag 6. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Mer..

Nærings- og bostedsattraktivitet i Fjell, Os, Lindås og Meland

(8.5.2018) Telemarksforsking har hatt oppdraget med å gjennomføre to prosjekt i forbindelse med det felles Byregionprosjektet for Fjell, Os, Lindås og Meland. Fredag 20. april ble prosjektene presentert i Bergen på Hordaland fylkeskommunes avslutningskonferanse for byregionprogrammene: Vegen mot attraktive regionsenter.

Mer..

Barnehagekjeder har høyere overskudd

(7.5.2018) Tilskuddssystemet for private barnehager er utformet med tanke på å skape lokale markeder hvor barnehagene konkurrerer på like vilkår. Likevel ser vi at de økonomiske resultatene i barnehagesektoren varierer betydelig. I et nytt notat fra Telemarksforsking stilles spørsmålet om denne variasjonen skyldes tilskuddssystemet, eller om det skyldes forhold ved de enkelte private barnehagene.

Mer..

Norske kulturskoler skal utredes

(7.5.2018) På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffe et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over feltet empirisk og diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet. Hovedformålet med utredningen er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for en kommende stortingsmelding om kulturskolen.

Mer..

Gratulerer til USN!

(4.5.2018) Kongen i statsråd besluttet i dag at Høgskolen i Sørøst-Norge i dag blir til Universitetet i Sørøst-Norge. Som nabo og samarbeidspartner vil vi gratulere med at en lang prosess er brakt til ende og med et godt resultat. - Telemarksforsking gleder seg til å samarbeide med fagmiljøene ved det nye universitetet om nye spennende prosjekter, hilser direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

Visjoner og blindsoner

(30.4.2018) Telemarksforsking har hatt oppdraget med å evaluere den kommunale kulturorganiseringen i Haugesund.

Mer..

Nytt overskudd hos 30-årsjubilanten Telemarksforsking

(25.4.2018) -Telemarksforsking har et nytt overskuddsår i 2017 med kr 747.000 på bunnlinja, etter at vi har satt av av midler til fond for langsiktig fagligstrategisk utvikling, og til et lite bonusbeløp til hver av våre dyktige ansatte, sier direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

Idretten i norske storbyer

(13.4.2018) Bærum og Trondheim peker seg fremdeles ut som de mest aktive idrettskommunene blant norske storbykommuner. De har begge idrettsaktivitet godt over landsgjennomsnittet. Dette viser en rapport nylig utarbeidet av Telemarksforsking på oppdrag fra de 10 største kommunene i landet - de såkalte ASSS-kommunene.

Mer..

Ny rapport om kostnader i barnehagesektoren

(21.3.2018) Telemarksforsking og EY har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport om kostnader i barnehagesektoren Rapporten omhandler kostnadene i 2016 og kostnadsutvikling tilbake til 2012.

Mer..

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

(13.3.2018) Ansvaret for skolekonserttilbudet til skoleelever i Norge har tradisjonelt vært delt mellom fylkeskommunene og det nå nedlagte Rikskonsertene. Hva skjer med skolekonserttilbudet når ansvaret legges helt over på fylkeskommunene?

Mer..

Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

(7.3.2018) De første workshopene i FORKOMMUNE-prosjektet er gjennomført: i Træna og i Bodø. Neste for tur er Oslo Hovinbyen i samarbeid med Pådriv/SoCentral. Telemarksforsking er forskningspartner i utvikling av nye, innovative arenaer for samarbeid og samskaping.

Mer..

Ny bok av Knut Vareide: Hvorfor vokser steder?

(7.3.2018) Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet.

Mer..

4 framtidsscenarier for Oppland

(24.1.2018) Telemarksforskning har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune utarbeidet 4 framtidsscenarier som grunnlag for fornyelsen av fylkeskommunens regionale planverk.

Mer..

Valgets kval for Kongsvingerregionen - Innlandet eller Viken?

(12.1.2018) Kongsvingerregionen står overfor et veivalg i forbindelse med regionreformen: Viken eller Innlandet? I en ny utredning fra Telemarksforsking anbefaler vi at Kongsvingerregionen å velge Innlandsalternativet. Forutsetningene for politisk innflytelse, næringsstrukturen og utfordringer knyttet til befolkningsutviklingen er blant argumentene for å forbli en del av Innlandet.

Mer..

Klart flertall for Høyanger

(12.1.2018) En innbyggerundersøkelse blant innbyggere i Nesse skolekrets i Balestrand, viser at et stort flertall ønsker å bli en del av Høyanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført av Telemarksforsking i samarbeid med Norstat på oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Mer..

Innbyggerne på Hjuksebø ønsker seg til Notodden

(15.12.2017) Det er et klart flertall blant innbyggere på Hjuksebø som ønsker å bli en del av Notodden. Det går fram et utredningsarbeid som Telemarksforsking nylig har utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark.

Mer..

Ny bok: Politics and bueraucracy in the norwegian welfare state

(15.12.2017) Halvard Vike, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forskningsprofessor ved Telemarksforsking, har utgitt en bok som studerer utviklingen av den norske og skandinaviske velferdsstaten i et historisk og antropologisk perspektiv.

Mer..

Kunstnerresidenser – katalysator, refugium, møteplass

(4.12.2017) Telemarksforsking har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune evaluert støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland. Evalueringen har særlig etterstrebet å gi svar på hvilken betydning residensene har både for kunstnerne som driver og som gjester dem, og for lokalsamfunnene de er en del av. Evalueringen har dessuten sett på hvilken betydning den fylkeskommunale støtteordningen har for residensene.

Mer..

Kunsthallene i Norge

(13.11.2017) Telemarksforsking har på oppdrag av interessenettverket Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet. Undersøkelsen etterstreber særlig å få fram hva som skiller en kunsthall fra andre visningssteder for samtidskunst og hvordan kunsthallene er forankret lokalt.

Mer..

Ny bok: Forventningens kraft

(3.11.2017) Heidi Haukelien og Halvard Vike fra Telemarksforsking med bok om psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.

Mer..

Norsk kulturindeks 2017

(30.10.2017) Telemarksforsking lanserer Norsk kulturindeks 2017 og samtidig en helt ny nettside med tall fra alle år med Norsk kulturindeks.

Mer..

Ny bok: Dronningen i vikingtid og middelalder

(26.10.2017) Seniorforsker Nanna Løkka ved Telemarksforsking er en av to redaktører for Dronning-boka som utgis på Spartacus forlag. Boka presenteres på Erkebispegården i Trondheim 31. oktober. Samtidig åpner Dronning Sonja utstillingen "Dronningens Ja" på samme sted.

Mer..

Hvilken betydning har statens føringer på kommunens frie inntekter?

(18.10.2017) Telemarksforsking har undersøkt effekten av statlige føringer på kommunenes bruk av frie inntekter. Slike føringer gis i statsbudsjettets omtale av veksten i kommunenes frie inntekter.

Mer..

Doktordisputas om norsk utenriks kulturpolitikk

(13.10.2017) Seniorforsker Ola Kveseth Berge ved Telemarksforsking disputerte i dag om hvordan norsk kunst og kunstnere oppfattes, legitimeres og operasjonaliseres som del av norsk utenriks kulturpolitikk.

Mer..

Undersøkjer bustadpreferansar til barne- og ungdomsfamiliar

(26.9.2017) Undersøkinga skal gi kunnskap om kva type bustader familiane i Fjell, Os, Lindås og Meland ynskjer, kva for bu- og nærmiljøkvalitetar som er viktige, og kva for tilbod, tenester, funksjonar som bør vere lett tilgjengeleg og tilrettelagt for at regionsentera skal opplevast som attraktive å bu i.

Meir..

Doktordisputas i internasjonal kulturpolitikk

(22.9.2017) Seniorforsker Bård Kleppe forsvarte i dag sin avhandling "Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three Europeean countries" ved Høgskolen i Sørøst-Norge. På bildet komiteadministrator Professor Nils Asle Bergsgard (HSN), førsteoponent Associate Professor Chris Bilton (University of Warwick), Bård og andreoponent Associate Professor Louise Ejgod Hansen (Aarhus University).

Mer..

Nyttige erfaringer fra nye Sandefjord

(29.8.2017) Sandefjord, Andebu og Stokke slo seg sammen til ny kommunene allerede fra 1.1.2017, og har blitt omtalt som frontløpere i kommunereformen. På oppdrag fra KS har Telemarksforsking i samarbeid med Deloitte gjennomført et prosjekt for å trekke ut erfaringer og lærdom fra denne sammenslåingslåingsprosessen. - Her er det mange erfaringer som vil være til nytte for andre kommuner som nå skal i gang med tilsvarende prosesser. Det sier Bent Aslak Brandtzæg, som har vært prosjektleder for utredningsarbeidet.

Mer..

Ny bok om kulturpolitikk

(16.8.2017) Per Mangset og Ole Marius Hylland, begge seniorforskere ved Telemarksforsking, har skrevet en ny bok om kulturpolitikk som bl.a.omtaler temaene; Hvordan har kulturpolitikken utviklet seg, hvordan er den strukturert og organisert, hvordan kan den forstås og analyseres, og hvordan kan norsk kulturpolitikk sammenlignes med andre lands kulturpolitikk?

Mer..

To doktorer på én dag!

(16.8.2017) På samme dagen i august fikk Ola K. Berge (til venstre) og Bård Kleppe, begge kulturforskere ved Telemarksforsking, godkjent sine doktoravhandlinger.

Mer..

Verdensarven kan bidra til 300 nye arbeidsplasser i Tinn

(29.5.2017) Forsiktige anslag i en nylig framlagt rapport fra Telemarksforsking viser at det er et stort potensial for verdiskaping som følge av verdensarvstatusen.

Mer..

Salten-kommunene samarbeider om kultur

(16.5.2017) Telemarksforsking har våren 2017 gjennomført en kulturutredning for Salten-regionen. Rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur.

Mer..

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

(27.4.2017) Telemarksforsking har levert en ny rapport om barnehagekostnader til Utdanningsdirektoratet. Det er regnskapsåret 2015 som nå er beskrevet. Dette er sjette året vi gjennomfører disse kostnadsanalysene. Rapportene skal gi Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet en oversikt over den økonomiske utviklingen i barnehagesektoren.

Mer..

Utvida samarbeid om landbruk i Vest-Telemark?

(21.4.2017) Etablering av eit hovudkontor står fram som den mest framtidsretta løysinga, men andre samarbeidsmodellar er òg aktuelle. Det går fram av ei utgreiing som vi nyleg har gjennomført på oppdrag frå Vest-Telemarkrådet.

Meir..

Et nytt godt år for Telemarksforsking

(5.4.2017) Telemarksforsking har levert sitt beste økonomiske resultat noen sinne med et driftsoverskudd for 2016 på 3,1 mill kr før overskuddsdisponering og finansposter. - Jeg er stolt over hva denne gjengen greier å levere av faglig kunnskapsproduksjon, nyttige utredningsresultater til oppdragsgivere over det ganske land og samtidig at det jobbes så effektivt at vi får en inntjening langt over det budsjetterte, sier direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere?

(24.3.2017) Dette spørsmålet var utgangspunktet for et seminar på Oslos nye kreative verksted Sentralen, der Telemarksforsking presenterte funn fra en fersk studie.

Mer..

Status i Kommune-Norge før kommunereformen

(20.3.2017) Telemarksforsking har vært ett av flere miljøer som har gjennomført en nullpunktsmåling for kommunereformen. Prosjektet har definert indikatorer for de fire målene for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, bærekraftige og økonomisk solide kommuner, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrket demokrati.

Mer..

Urban Living Labs

(13.3.2017) Urban Living Lab er ny form for samhandlingsarena som fremmer innovasjon i byer. Å sammen skape idéene, finne løsningene og teste disse ut er sentralt i metoden.

Mer..

Idretten i norske storbyer

(10.3.2017) Det er til dels store variasjoner mellom idrettsaktiviteten og anleggssituasjonen i norske storbyer. Dette viser en rapport nylig utarbeidet av Telemarksforsking.

Bærum og Trondheim peker seg ut som de mest aktive idrettskommunene. De har begge idrettsaktivitet godt over landsgjennomsnittet. Kristiansand er den beste anleggskommunen blant våre storbyer.

Mer..

Bykunst og byråkrati

(1.3.2017) Oslo kommunes kunstordning er både ambisiøs og vellykket, men for lite transparent.

Mer..

Behov for styrking av regional planlegging

(24.2.2017) Mulighetsrommet knyttet til regional planlegging for å håndtere kommuneoverskridende arealutfordringer er i dag ikke utnyttet godt nok. Det er behov for mer helhetlige regionale planer som har større legitimitet og er mer forpliktende, som gir økt forutsigbarhet for framtidig utvikling, og som bidrar til bedre koordinering av ulike interesser på tvers av sektorgrenser og nivåer.

Mer..

Mellom forskning og endringsbevegelser

(22.2.2017) Christine Hvitsand fra Telemarksforsking har deltatt på konferansen Ecological Challenges 2017 på Universitetet i Oslo. Tilnærmingen for konferansen var å invitere både akademia og aktører fra ulike bevegelser for felles å diskutere hvordan man kan få til bærekraftsomstillinger.

Mer..

Viktig for samfunnet

(17.2.2017) Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget bak evalueringen av 22 samfunnsvitenskapelige institutter i Norge. Telemarksforsking er blant de evaluerte og et av ni i kategorien regionale institutter.

Mer..

Nok å bare være vakker?

(1.2.2017) Ronny Spaans har gitt norske tettsteder terningkast for sentrumløsninger. Men er det de som får best bedømming som er de mest attraktive? Knut Vareide kommenterer.

Mer..

Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling

(31.1.2017) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Rjukan Næringsutvikling å gjennomføre en forstudie for å kartlegge muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og næringsvirkshomhet med bakgrunn i verdensarvstatusen.

Mer..

Nytt stort forskningsprosjekt om verdiskaping i kulturnæringer

(25.1.2017) Forskere fra Telemarksforsking skal studere hvordan det offentlige kan legge til rette for økt verdiskaping i kulturbedrifter i Telemark og flere andre regioner.

Mer..

Hvordan effektivisere og forbedre den regionale kulturminneforvaltningen?

(24.1.2017) Det er stadig økte forventninger til at den regionale kulturminneforvaltningen også skal fungere som en regional utviklingsaktør. Telemarksforskning har sammen med Vestfold fylkeskommune (Vfk) analysert effektiviseringstiltak for kulturminneforvaltningen i fylket. Men har tiltakene virket?

Mer..

Morgendagens lokalmat fra fjellandbruket

(23.1.2017) Gjennom et unikt samarbeidsprosjekt mellom elever ved Rosthaug og Gol videregående og de tre matnettverkene i Buskerud, er målet å få fram flere nye matprodukter basert på fjellandbruket. Telemarksforsking bidrar faglig og fasiliterer prosessene.

Mer..

Kommunerapportar frå Norsk kulturindeks 2016

(17.1.2017) Sju detaljerte kommunerapportar for ulike kommunar og fylke er no klare.

Meir..

Debattbok: Ny helsepolitikk

(16.1.2017) Heidi Haukelien hos oss er medreaktør for debattboken om nye løsninger for helsepolitikken. I forbindelse med boklanseringen blir det debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 26. januar kl 18.00.

Mer..

Den Magiske Fabrikken – en unik undervisningsarena for sirkulærøkonomien

(7.12.2016) Nå har de viktigste elementene i undervisning for endrede miljøholdninger og miljøatferd blitt identifisert. Kunnskaps- og opplevelsessenteret er godt i gang med å etablere samarbeid med barnehager, skoler og lærerutdanningen for å videreutvikle og implementere undervisningsmetoder som er helt i front.

Mer..

Blues i det blå?

(28.11.2016) Hvilken status har blues i dag? Telemarksforsking har, i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN), gjennomført et forskningsprosjekt og skrevet en rapport om Bluesbyen Notodden og bluesens status i Norge.

Mer..

Regiontilknytning for Nordmøre?

(9.11.2016) Telemarksforsking har vært sterkt involvert i utredningen av kommunestruktur på Nordmøre. I etterkant av de ulike kommuneutredningene har det blusset opp et sterkt engasjement rundt fylkestilhørigheten til regionen.

Mer..

Gjennomgang av distrikts- og regionalpolitikken

(9.11.2016) Svenske Tillväxtanalys har på oppdrag fra den parlamentariske landsbygdskomiteén i Sverige utarbeidet en rapport som beskriver landsbygdspolitikken i Norge, Finland, Storbritannia og Canada. Det norske bidraget var utarbeidet av Telemarksforsking.

Mer..

Norsk kulturindeks 2016: Røros best i landet på kultur

(1.11.2016) Røros kommune topper Norsk kulturindeks for femte år på rad.

Mer..

Verdal er den mest attraktive kulturkommunen

(1.11.2016) Verdal kommune har mer kultur enn forventet.

Mer..

Dette kjennetegner gode kulturkommuner

(1.11.2016) Bruker penger, har høyt utdannede innbyggere er gjerne besøkskommuner.

Mer..

Nasjonale tilskuddssatser for private barnehager i 2017

(27.10.2016) Telemarksforsking har beregnet satser for tilskudd til private barnehager i 2017. På bakgrunn av våre beregninger, fastsettes endelige satser av Kunnskapsdepartementet.

Mer..

Prøveordning med mobbeombud er evaluert

(25.10.2016) Mobbeombudene bør ha ansvar for hele utdanningsløpet og ikke bare videregående skoler.

Mer..

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet

(27.9.2016) Forsker Christine Hvitsand har skrevet en artikkel om andelslandbruk: Hvorfor vokser dette fenomenet så raskt, og i hvilken grad kan det bidra til en bærekraftig omstilling i matvaresystemet?

Mer..

Kulturrikets tilstand 2016

(19.9.2016) Onsdag 16. november arrangerer Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge den åttende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Stedet er også i år Litteraturhuset i Oslo. Årets tema er Ny kulturpolitikk for barn og unge.

Mer..

Som man spør får man svar

(16.8.2016) NHOs kommunebarometer sier ikke noe om næringsutvikling i norske kommuner, hevder vår ekspert på næringsanalyser, Knut Vareide.

Mer..

Gode råd ved bygging av en ny, sammenslått kommune

(5.7.2016) En kommunesammenslåing kan være en krevende omstillingsprosess. Rapporten «Gode grep på veien til en ny kommune» - utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gir nyttige tips til kommuner som skal i gang med å bygge en ny kommune.

Mer..

Full uttelling i Oslofjordfondet

(6.6.2016) Telemarksforsking var involvert i 4 søknader om kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet ved siste tildelingsrunde. Alle ble innvilget.

Mer..

Kultur for å delta

(27.5.2016) Telemarksforsking presenterte arbeidet i og rapporten fra forskningsprosjektet Kultur for å delta for et interessert publikum på Union Scene i Drammen 26. juni. Seminaret oppsummerte lærdommen og erfaringer fra det treårige, nyskapende forskningsprosjekt.

Mer..

Samarbeid om barnevern ikke uproblematisk

(23.5.2016) Interkommunalt samarbeid om barnevern gir sterkere og bedre barneverntjenester, men det er vanskelig få til et godt tverrfaglig forebyggende samarbeid med samarbeidspartnerne i kommunene. Her kunne en kommunesammenslåing gitt bedre løsninger.

Mer..

Kulturhus i Knarvik?

(23.5.2016) Analysar basert på Norsk kulturindeks gir betre kunnskapsgrunnlag for å vurdere kva for kulturhus som bør byggjast. Det er eit potensiale for fleire kinoførestillingar og konsertar i Lindås kommune. Potensialet for bibliotekbesøk er allereie fylt opp.

Meir..

Nudging for klimavennlig og sunn mat til fotballfansen

(9.5.2016) Odds ballklubb har gjort forsøk med nudging for å få publikum til å velge klimavennlig, vegetarisk og sunn mat. Det er komplisert å endre folks vaner, men samtidig er det en gryende etterspørsel etter sunnere mat på idrettsarrangement.

Mer..

Ny evaluering: Operasjon operanasjon

(4.5.2016) Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert den statlige satsningen på region- og distriktsopera. Resultatene presenteres i rapporten Operasjon operanasjon. Rapporten konkluderer med at det er store forskjeller mellom institusjonene, både i profil og kvalitet.

Mer..

Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

(20.4.2016) Vi gratulerer Elisabeth Enoksen som 22.04.16 forsvarte sin ph.d.-avhandling ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Stavanger, med prøveforelesning og disputas.

Mer..

Skal forske på framtidas reisematvanar

(18.3.2016) SVAI-gruppen har bedt Telemarksforsking og framtidsforskere fra Kairos Future i Stockholm finne ut hva som blir framtidas matvaner for folk på reise.

Mer..

En ny kirkelyd?

(17.3.2016) Telemarksforsking har gjennomført et forskningsoppdrag for Kulturrådet om norsk kirkemusikk. Resultatene fra forskningen presenteres i boka En ny kirkelyd. Boka lanseres på et seminar på Union Scene i Drammen 31. mars.

Mer..

Barnehagekostnader i kommunale versus private barnehager

(11.3.2016) Telemarksforsking har for femte året på rad gjennomført slike kostnadsanalyser på barnehagefeltet. I 2014 var det kostnadsnivået i kommunale barnehager som økte mest.

Mer..

Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

(10.2.2016) … for å gasse i gang prosjektet som skal se på metoder for bedre miljøholdninger og miljøvennlige handlinger.

Mer..

Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

(5.2.2016) På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi utredet en metode for å beregne befolkningsutviklingens betydning for utgiftene til kommunale tjenester.

Mer..

Kunstløftet - ambisiøst testlaboratorium

(28.1.2016) Telemarksforskings evaluering av Kunstløftets andre fase konkluderer med at satsingen langt på vei har lyktes i sitt ambisiøse forsøk på å forene kompromissløse kunstpraksiser med en målgruppe-tenkning omkring barn og unge som publikum og deltakere.

Mer..

Gode skussmål for DKS i Buskerud

(20.1.2016) Ungdomsskoleelever og -ansatte i Buskerud gir Den kulturelle skolesekken (DKS) gode skussmål. Samtidig er det noen utfordringer, blant annet når det gjelder tilpasning til målgruppen og integreringen av DKS-tilbudet i undervisningen.

Mer..

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

(7.1.2016) Før jul la regjeringa fram et forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Forslaget skal på høring, og som et av de mest sentrale fagmiljøene på feltet legger Telemarksforsking opp til å forstå det som er fremmet og å se på konsekvenser ned på kommunenivå. Her er de fleste av kommunefagområdets forskere samlet til internseminar om forslaget.

Mer..

Forskar seg fram til nye hardingfelestrenger

(15.12.2015) ​Finst det eit nytt material som har optimale strengekvalitetar? Kompetansemeklarane frå Telemarksforsking har sett felemakar Ottar Kåsa i kontakt med SINTEF for å finne ut av dette.

Meir..

Kulturproduksjonen øker, formidlingen synker

(30.11.2015) Det viser tall fra Norsk kulturindeks 2015, som gir oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.

Mer..

Kinobesøket øker mest på bygdene

(30.11.2015) Det viser tall fra Norsk kulturindeks 2015, som gir oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.

Mer..

Norsk kulturindeks 2015:

(30.11.2015) Gloppen tilbake i toppen. Men vinneren er, for fjerde år på rad: Røros.

Meir..

Nøkkelen til attraktivitet

(25.11.2015) Forskingsprosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon ble avsluttet med at prosjektlederen delte ut nøkkelen til attraktivitet til de vel 50 deltakerne fra prosjektets 16 casekommuner.

Mer..

Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

(12.11.2015) Den danske tenketanken URBAN har vært hos Telemarksforsking for å søke svar på "Landdistriktsudvikling der virker".

Mer..

Forslag til ny kommunestruktur på Nordmøre

(9.11.2015) Etter en helhetlig vurdering på bakgrunn av målene i kommunereformen knyttet til samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati, foreslår vi en framtidig kommunestruktur på Nordmøre som består av fem kommuner.

Mer..

Utfordringer for Akershusmuseene

(26.10.2015) Det er ikke bare kommunesektoren som gjennomgår store strukturendringer. De siste femten årene har en rekke museer blitt slått sammen til større enheter. Akershusmuseet er et av disse. Telemarksforsking har evaluert Akershusmuseet og peker på at museet har en rekke utfordringer.

Mer..

Leverer kunnskap om andelslandbruk

(23.10.2015) Det er stor etterspørsel etter kunnskap om andelslandbruk. Christine Hvitsand har vært på turne på Vestlandet.

Mer..

Kraftsentre for brukermedvirkning?

(12.10.2015) De 6 brukerstyrte sentrene innen psykisk helsefeltet får svært mye ut av tilskuddet de får fra Helsedirektoratet. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Telemarksforsking.

Mer..

Tanker som tegnes

(24.9.2015) Kan kunnskap tegnes? Ja, det virker slik, og det fungerer minst like bra som det tradisjonelle powerpoint-formatet. Telemarksforsking samarbeider nå stadig oftere med illustratør og tegneserieskaper Tor Erling Naas om live tegning under foredrag og prosesser.

Mer..

Look to LUK

(10.9.2015) Etter fem år med følgeevaluering av programmet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) avslutter vi med å gi departementet, fylkeskommunene og kommunene åtte råd på vegen videre.

Mer..

Kommunenes kulturprioriteringer

(28.8.2015) I nyhetssendinger på NRK 28.8. ble forsker Lars Håkonsen intervjuet om forholdet mellom kommunenes investering i kulturbygg og drift av kultur. – Tallene viser at det brukes lite på tilskudd og overføringer til barn og unge og til lag og foreninger. De blir sultefôret, mens idrett- og kulturbygg vokser, sier Håkonsen.

Mer..

Den 7. nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning

(20.8.2015) 25.-27. august samles et 70-talls forskere i Bø til NCCPR 2015 - den nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning. Arrangør er Senter for kultur og idrettsstudiar som er et samarbeidsorgan for Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.

Mer..

Eldre mennesker med pleie- og omsorgsbehov er taperne etter Samhandlingsreformen

(18.8.2015) 3 år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, forteller sykepleiere om uintenderte konsekvenser av reformen. Samhandlingsreformen innebærer en gigantisk ansvarsoverføring fra helseforetak til kommuner. Dette har skjedd uten at bemanning, kompetanse og infrastruktur er blitt rustet opp tilsvarende.

Mer..

Telemarksforskere på Arendalsuka

(12.8.2015) I år bidrar våre forskere med faglige innspill til tre av de politiske diskusjonene på Arendalsuka; Heidi Haukelien om samhandlingsreformen og Ola K. Berge om kulturpolitikk i en internasjonal kontekst. Ola er dessuten paneldeltaker i den store kulturdebatten: «Er det forskjell på rød og blå kulturpolitikk?».

Mer..

Inntektssystemet i en ny kommunestruktur – Hva bør endres og hva kan beholdes av det gamle?

(10.8.2015) På oppdrag fra KS har Telemarksforsking utredet behovet for endringer i inntektssystemet med tanke på den pågående kommunestrukturreformen. Vår generelle vurdering er at kommunestrukturreformen ikke utløser behov for et helt nytt inntektssystem og at eventuelle tilpasninger kan tas underveis.

Mer..

Alle snakker om attraktivitet

(6.8.2015) Alle snakker om attraktivitet, og mange ønsker å gjøre noe med det. Men hva kan et sted gjøre selv, og hvem skal i så fall gjøre det? Det er tema for et «workshopinar» som Telemarksforsking arrangerer sammen med Larvikbanken og Capgemini Consulting i september.

Mer..

Kommunereformen på 1-2-3

(3.7.2015) Kva er eigentleg ein kommune, og kva er bakgrunnen for reformen? Forhandlingsutval, utgreiingsarbeid og intensjonsavtalar - kva inneber eigentleg det? Forskar Bent Aslak Brandtzæg gir ei kort videoinnføring.

Meir..

Opplevelseskortet i Møre og Romsdal er evaluert

(12.6.2015) En ny rapport fra Telemarksforsking viser at Opplevelseskortet som fylkesordning har stort potensial for å kunne gi barn fra lavinntektsfamilier gode opplevelser på tvers av kommunegrenser. Rapporten viser også at det kreves langt mer administrativ innsats for å skape engasjement og eierskapsfølelse blant de ansvarlige partene i alle ledd.

Mer..

Mer attraktiv med god vei?

(10.6.2015) Det ligger gjerne store forventninger om lokal vekst som følge av nye veier. Hva betyr egentlig veier, bruer og tuneller for attraktivitet?

Mer..

En egen landkommune på Sunnmøre?

(5.6.2015) Sammenslåing av en rekke mindre kommuner på Sunnmøre er en løsning som blir vurdert som middels egnet til å nå målene i kommunereformen.

Mer..

Per Wold ny styreleder i Telemarksforsking

(4.6.2015) På rådsforsamlingen i Telemarksforsking 2. juni 2015 ble Per Wold valgt til ny styreleder. Han avløser Lise Wiik som har sittet i 4 år, og som nå går ut av styret.

Mer..

Stas med disputas

(20.5.2015) Trond Erik Lunder forsvarar PhD-graden ved NTNU i Trondheim i dag.

Mer..

Kommunestruktur i Romsdal ferdig utredet

(20.5.2015) Blant de mange alternativene vi har utredet, kommer sammenslåing på Romsdalshalvøya best ut.

Mer..

Forskningsbesøk fra Romania

(19.5.2015) I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

Mer..

Om frivillighet og velferdsstatens frelse

(6.5.2015) Det er fullstendig naivt å tro at frivillighet kan erstatte vesentlige deler av den profesjonelle, offentlige omsorgen uten samtidig å svekke frihetsgevinsten den offentlige omsorgen har hatt. Dette hevder Halvard Vike og Heidi Haukelien i en kronikk i Kommunal Rapport 26/3-2015.

Mer..

Opplevelseskortet. En tvetydig gave?

(6.5.2015) Telemarksforsker Heidi Haukelien holdt innlegg om Opplevelseskortet på Kildenkonferansen 2015 i Kristiansand.

Mer..

Etablererveiledning for innvandrere i fokus

(15.4.2015) Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

Mer..

Hortens posisjonering i kommunereformen

(10.4.2015) Vi har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative endringer i kommunestrukturen som i fall vil berøre Horten kommune. Tre alternativer er utredet. I tillegg har vi sett på konsekvensene ved eventuelle grensejusteringer.

Mer..

Nye kostnadsanalyser for barnehager

(6.3.2015) På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har vi gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager.

Mer..

Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

(26.2.2015) Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

Mer..

Kultur og kulturpolitikk som del av det norske utanrikspolitiske feltet

(25.2.2015) Doktorgradsstipendiat Ola K. Berge har gjennomført midtvegsseminar, der han presenterte og forsvarte status for Ph.D.-prosjektet Norwegian Foreign Cultural Policy. Datamaterialet peikar i retning av at kulturpolitikk i regi av UD skil seg frå den nasjonale kulturpolitikken.

Meir..

Telemarksforsking inn i styret for nyopprettet Fjell-forsk-nett

(12.2.2015) Den 3. februar 2015 ble det avholdt et årsmøte i den nyetablerte stiftelsen Fjell-forsk-nett. Telemarksforskning ved fagkoordinator Per Ingvar Haukeland ble valgt inn i styret.

Mer..

Telemarksforsking i Romania

(11.2.2015) Første rapport fra EEA-prosjektet GEOSUST foreligger. Prosjektet ser på hvordan etablering av en geopark kan føre til bærekraftig utvikling og bred verdiskaping for Buzau-regionen i Romania.

Mer..

Østfold bygger framtiden på kunnskap

(3.2.2015) Østfold er landets mest attraktive bostedsfylke, men det minst attraktive næringsfylket, sa Knut Vareide fra Telemarksforsking da han viste analyser av Østfolds attraktivitet under en konferanse i Sarpsborg nylig. Østfoldsamfunnet er under utbygging. Ikke bare i fysisk forstand, men på alle områder ønsker fylket å styrke sin attraktivitet. Helt sentralt i dette arbeidet står modeller og prosesser fra Telemarksforsking.

Mer..

Detaljert kulturstatistikk for norske kommuner

(30.1.2015) Telemarksforsking har laget detaljerte kulturrapporter for utvalgte fylker og kommuner basert på tall fra Norsk kulturindeks. Disse kan nå lastes ned på våre hjemmesider.

Mer..

Ny kunstnerundersøkelse

(26.1.2015) Antallet kunstnere i Norge fortsetter å vokse. Det gjør ikke deres inntekter. Dette er et av hovedfunnene Kunstnerundersøkelsen 2013, som Telemarksforsking nettopp har levert til Kulturdepartementet.

Mer..

Kommunesammenslåing i Numedal?

(21.1.2015) Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

Mer..

Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

(13.1.2015) I en stadig mer global filmindustri representerer Sørfond en liten, men effektiv stimulans for film-produksjon i utviklingsland.

Mer..

Søkelys på brukermedvirkning

(12.1.2015) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere de regionale brukerstyrte sentrene innen psykisk helse

Mer..

Naturarven skaper verdier

(22.12.2014) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier i dag i en pressemelding seg fornøyd med resultatene fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Telemarksforsking har følgeevaluert programmet.

Mer..

God jul fra Telemarksforsking!

(19.12.2014) Vi ønsker alle en riktig god jul og mange fine skiturer!
I stedet for julekort har Telemarksforsking i år valgt å gi en gave til arbeidet som Leger uten grenser gjør mot ebolasmitte.

En etablert etablerertjeneste

(13.11.2014) I flere norske fylker legges etablerertjenesten for tiden under lupen. Virker tjenesten etter hensikten? Hva kan bli bedre? I Buskerud fant vi en veletablert etablerertjeneste.

Mer..

Skolene i Stange under lupen

(5.11.2014) Den ferske rapporten om fremtidens skolestruktur i Stange kommune peker på tre mulige endringstiltak.

Mer..

Bærekraftig stedsutvikling i Romania

(5.11.2014) Telemarksforsking har fått et EØS-prosjekt i samarbeid med rumenske forskere og partnere i Norge. Prosjektet skal bidra til bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping ved etablering av en geopark i Buzau-området i Romania.

Mer..

Norsk kulturindeks 2014: Kniving i toppen mellom Røros og Bø

(30.10.2014) De to kommunene fulgte hverandre tett, helt til de endelige teatertallene kom inn. Da ble det klart at Røros stikker av med seieren for tredje råd på rad.

Mer..

Kulturrikets tilstand 2014

(27.10.2014) Årets kulturpolitiske begivenhet finner sted på Litteraturhuset 29. oktober: Den femte utgaven av Kulturrikets tilstand arrangeres. Temaet i år er Kunst og makt.

Mer..

Konferanse om andelslandbruk

(23.10.2014) Telemarksforsking er medarrangør til landets første konferanse om andelslandbruk torsdag 30. oktober på Århus andelsgård i Skien.

Mer..

Sunnfjordregionen reiser mot framtiden

(30.9.2014) Prosjektet «Sunnfjordbyen» bygger på et lengre regionsamarbeid mellom kommunene Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde. Nå skal de samarbeidende kommunene reise til framtiden, sammen! Dette skal foregå ved at de lager noen ulike fremtidsbilder for å undersøke nærmere hva som ligger av muligheter og trusler i en framtid med et nærmere samarbeid i regionen. Telemarksforsking skal lede arbeidet med både analyser og prosess.

Mer..

PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

(18.9.2014) Telemarksforsker Heidi Stavrum disputerte fredag 26. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet». (Foto: Øystein Akselberg)

Mer..

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

(11.9.2014) På oppdrag fra Ofoten Regionråd har vi utredet konsekvensene av ulike alternativer for endringer i kommunestrukturen i Ofoten.

Mer..

Lokal ungdomsundersøkelse med nasjonal interesse

(10.9.2014) «Ungdata gav oss erfaring med nærhetens magi» Denne erfaringen bør beslutningstakere ikke ignorere. Denne erkjennelsen gjorde folkehelsesjef Rune Kippersund på bakgrunn av Ungdata-rapporten skrevet av Ingvild Vardheim ved Telemarksforsking.

Mer..

Vellykket kulturnæringsarbeid i Porsgrunn kommune

(1.9.2014) En ny rapport fra Telemarksforsking viser at prosjektet «Mentorer for kulturbedrifter» har vært et målrettet og vellykket prosjekt, med stor nytteverdi for deltakerne.

Mer..

Grenseløs attraktivitet

(25.8.2014) Den svensk-norske grenseregionen Hedmark-Dalarna samarbeider om å styrke regionens attraktivitet. Telemarksforsking leverer kunnskapsgrunnlaget i arbeidet. På samlingen med de deltakende kommunene 21. august hadde vi også ansvar for læringsprosessen.

Mer..

Reisen til Rogalands framtid

(14.7.2014) Telemarksforsking skal lede Rogaland fylkeskommunes scenarieprosess, en framtidsreise hvor det skal lages framtidsfortellinger om regionen etter oljen.

Mer..

Svensk nasjonal strategi peker mot Norge

(2.7.2014) Den svenske næringsministeren Annie Lööf la nylig fram den svenske regjeringens strategi for attraksjonskraft. Strategien følges opp av et veiledningshefte; «Attraktionskraft för tillväxt og utveckling». Både i sin tale ved lanseringen av strategien og i veiledningsmateriellet pekes det på Telemarksforskings arbeid på feltet.

Mer..

Andelslandbruk - økologisk spydspiss

(12.6.2014) Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer.

Mer..

Kommunal fagdag med læringsutbytte

(12.6.2014) I går arrangerte Telemarksforsking kommunal fagdag på Ibsenhuset i Skien. Pleie og omsorg, barnevern og barnehager var noen av temaene som stod på dagsorden.

Mer..

Sentral kunnskap til byregionprogrammet

(21.5.2014) Telemarksforsking presenterte denne uka sine tilbud om samfunnsanalyser og bistand til utviklingsprosesser og stedsinnovasjon for over 200 interesserte deltakere i Byregionprogrammet.

Mer..

Kostnader ved Teater Ibsen-etablering i Vestfold

(21.5.2014) På oppdrag fra Teater Ibsen AS har vi kalkulert og vurdert kostnadene ved etablering av et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold.

Mer..

Nytt forskningsprosjekt om kirkemusikk

(15.5.2014) «Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet» er tittelen på det nye forskningsprosjektet. Prosjektet er finansiert og initiert av Norsk kulturråd, og gjennomføres av Telemarksforsking i samarbeid med forskere fra Stiftelsen Kirkeforskning og Norges Musikkhøgskole.

Mer..

Skal undersøke kunstneres inntektssituasjon

(9.5.2014) Kulturdepartementet er i gang med en utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler, hvor formålet er å undersøke hvordan kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet kan styrkes. I den forbindelse har Telemarksforsking vunnet anbudet om å gjennomføre en undersøkelse av kunstneres inntekter.

Mer..

Nye regionale analyser

(4.5.2014) Telemarksforsking har utarbeidet 34 regionale analyser på ulike nivå - kommuner, regioner og fylker

Mer..

Nordisk forskning på kulturpolitikk - hva er status?

(25.4.2014) På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking kartlagt den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov.

Mer..

Etablererveiledning skal utredes

(15.4.2014) Buskerud fylkeskommune er i gang med å lage en plan for næringsutvikling og verdiskaping. Ett tiltak i dette arbeidet er å utrede dagens og framtidens etablerertjeneste i fylke. Telemarksforsking begynner på jobben uka etter påske.

Mer..

Evaluering av regionsamarbeidet på Nordmøre

(8.4.2014) På oppdrag for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vi utarbeidet rapporten «Fremtidens ORKidé». Vi ser bl.a. på organisering, styringsmekanismer, samarbeidsoppgaver og økonomi, og vurderer «Fremtidens ORKidé» ut fra 4 ulike utviklingsmodeller.

Mer..

Kommunestrukturendring på Helgeland

(4.4.2014) Telemarksforsking har analysert konsekvenser av ulike kommunestrukturalternativer blant kommuner på Helgeland. Involverte kommuner er Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Det mest nærliggende alternativet er todeling hvor man bygger nye kommuner rundt de etablerte regionsentrene.

Mer..

Uten kunstproduksjon, ingen kunst

(3.4.2014) Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelieret; kunstnerens fysiske arbeidsplass. Telemarksforsking har gjennomført en kartlegging av ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø som både bekrefter og avkrefter oppfatningen om at kunstnernes ateliersituasjon i byene er vanskelig, og viser at det er forholdsvis store forskjeller innad i kunstnerbefolkningen og mellom de fem byene som er studert.

Mer..

Gode resultater i 25-årsjubileumsåret

(17.3.2014) Telemarksforsking fylte 25 år i 2013 og har brukt jubileumsåret til sterk faglig markering på flere fagområder. De økonomiske resultatene er også blant de beste i instituttes historie.

Mer..

Kulturrikets tilstand 2013 - konferanserapport publisert

(14.3.2014) Konferansen Kulturrikets tilstand 2013 gikk av stabelen 30. oktober. Nå er rapporten med innleggene fra konferansen publisert.

Mer..

Kommunene kan spare 1 milliard i overføringer til de private barnehagene

(25.2.2014) Telemarksforsking har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet studert og anbefalt hvordan pensjonskostnader, kapitalkostnader og åpne barnehager bør håndteres i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager. Hvis forslagene våre blir fulgt, vil det kunne innebære en samlet reduksjon i overføringene fra kommunene til de private barnehagene på ca 1 milliard kr.

Mer..

Seniorer som mentorer for kulturbedrifter

(11.2.2014) Telemarksforsking har fått støtte fra Oslofjordfondet for å gjennomføre et forskningsprosjekt om Porsgrunn kommunes mentorordning for kulturbedrifter.

Mer..

Fra praksisplass til fast jobb for innvandrere

(21.1.2014) Tiltaket «Arbeid i sikte» har gitt mange innvandrere i Vestfold deres første faste tilknytning til det norske arbeidslivet.

Mer..

Med motvind som fremdrift i Agder

(20.1.2014) Østre Agder scorer ikke så godt på årets Nærings NM. Også på flere andre områder knyttet til regional utvikling, peker pilene feil vei. Med bred deltakelse fra regionens kommuner og fra næringslivet selv, håper regionen nå å bruke motvind som fremdrift for befolkningsvekst og næringsutvikling. Telemarksforsking er faglig partner og tilrettelegger for arbeidet.

Mer..

Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet

(15.1.2014) Et samarbeid mellom knutepunktkommunene om barnevern, fortrinnsvis i én større interkommunal tjeneste, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig barnevernstilbud for alle KnS-kommunene.

Mer..

Med mestring og muligheter i fokus

(9.1.2014) Å skape mestringsopplevelser gjennom blant annet fysisk aktivitet har vært formålet med «MetARR», et tiltak rettet mot ungdom som har falt ut av videregående skole, og unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Mer..

Utgreiing av kommunestruktur i Nordhordland

(7.1.2014) Me har no utarbeida ein rapport for Regionrådet i Nordhordland der me tilrår alle dei ni kommunane i regionen om å delta i eit vidare utgreiingsløp.

Meir..

Telemarksforsker i ekspertutvalg for kommunestruktur

(6.1.2014) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som på fritt faglig grunnlag skal gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Forsker Bent Aslak Brandtzæg, ansatt ved Telemarksforsking, er oppnevnt som medlem i utvalget.

Mer..

God jul og godt nyttår

(20.12.2013) Vi takkar alle samarbeidspartnarar for eit godt år, ønsker god jul og eit framgangsrikt 2014. I år sender vi 25 tusen kroner til Redd Barna sitt arbeid i Syria.

Meir..

Å organisere et museum

(18.12.2013) Telemarksforsking har på oppdrag fra Haugalandmuseene AS gjennomgått museets organisering. Gjennomgangen har dreiet seg om formell organisering, samarbeid og fordeling av ansvar og ressurser i museet. Rapporten anbefaler en rekke endringer i organiseringen av museet.

Mer..

Telemarksforsking 25 år

(11.12.2013) I dag, 11.12.13 kl 14:15, markerer vi at Telemarksforsking er 25 år, saman med dei viktigaste ressursane våre; dei tilsette!

Ung i Vestfold 2013: Skikkelig, stressa ungdomskull

(28.11.2013) Vestfolds ungdom er aktive, rusfrie, og med stor tro på fremtiden. Likevel oppgir mange av dem, særlig jentene, at hverdagen kan bli vel preget av stress og bekymring.

Mer..

Norsk kulturindeks 2013: Røros på topp igjen

(25.11.2013) For andre året på rad havner Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks, Telemarksforskings årlige måling av kulturnivået i norske kommuner. Røros utmerker seg særskilt som en kommune med mange konserter og som en kommune med mange kulturtiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdige.

Mer..

Telemarks filmbransje – liten, men lovende

(22.11.2013) Telemark fylkeskommunes samarbeidsavtale med Sørnorsk filmsenter i Kristiansand har åpnet dører for filmskapere i Telemark, hevder Telemarksforsking i en fersk rapport. Fylkeskommunen blir anbefalt å videreføre samarbeidet som medeier i filmsenteret. Rapporten etterlyser for øvrig en utarbeidelse av en langsiktig strategi for satsingen på filmområdet i Telemark.

Mer..

Høstens store kulturpolitiske begivenhet: KulturRikets tilstand

(9.11.2013) Senter for kultur- og idrettsstudier, et samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking, har for femte gang gjennomført KulturRikets tilstand, og nok en gang ble konferansen på Litteraturhuset i Oslo en stor suksess.

Mer..

Bondens miljøplan til last og nytte

(6.11.2013) De fleste jordbruksforetak har en miljøplan, men det er svært varierende hvorvidt den oppleves som et nyttig verktøy eller som et brysomt statlig pålegg. Samtidig strever landbruksforvaltningen med å utøve sin rolle både som veileder og som kontrollør ovenfor gårdbrukerne.

Mer..

Fortsatt kostnadsforskjeller mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager

(24.10.2013) Telemarksforsking legger nå fram sine analyser av barnehagenes kostnader i 2012. Inkludert i rapporten er også beregning av nasjonale gjennomsnittssatser til ikke-kommunale barnehager. Rapporten inneholder et eget tema-kapittel om barnehagenes bemanning. Analysene er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektorat

Mer..

Spydspiss eller tilrettelegger?

(12.10.2013) Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser at selv om OCA har mange resultater å vise til, har organisasjonen store utfordringer på enkelte områder.

Mer..

Seminar: Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan?

(3.10.2013) Det er tema for et åpent faglig seminar som Telemarksforsking arrangerer i Skien, 6. og 7. november, som en del av forskningsprosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon.

Mer..

Duett eller duell?

(26.9.2013) Er destinasjonsutvikling for reiselivet og lokalsamfunnsutvikling for eigen befolkning, same sak? Er det som er bra for tilreisande, også bra for de fastbuande – og omvendt? Eller er det ein interessekamp kor kommunar må balansere mellom motstridande omsyn? Telemarksforsking har studert dette feltet i eitt år, og har no publisert resultata. (Foto frå Eidfjord: Oddrun Midtbø).

Mer..

Lav kulturskoledeltagelse blant innvandrere

(25.9.2013) Kulturskoledeltagelsen blant innvandrere og personer med innvandrerforeldre er under halvparten så høy som deltagelsen blant den øvrige befolkningen. Dette viser tall fra en studie Telemarksforsking har gjennomført for Kulturskolerådet blant kulturskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Mer..

Hva er det som gjør at steder vokser?

(23.9.2013) I dette 6-minutters videoklippet forklarer forsker Knut Vareide hvordan vi analytisk kan arbeide for å forstå hvilke drivkrefter som påvirker stedlig attraktivitet, og dermed også hvordan steder kan arbeide for å forbedre sin egen attraktivitet vis a vis bedrifter, besøkende og bosettere.

Mer..

Kommunestrukturen skaper utfordringer i byområder

(10.9.2013) Fra ulike hold blir det hevdet at stor vekst i byregionene bidrar til voksesmerter, og at kommunegrensene kan virke hemmende på byregioners rolle som vekstmotorer i norsk økonomi. Telemarksforskning har i den forbindelse hatt i oppdrag fra NHO å beskrive og analysere utviklingstrekk, og kartlegge og se nærmere på eksempler hvor kommunegrenser har stått eller står i veien for gode løsninger. Det har med andre ord vært et formål å få bedre forståelse av de utfordringene som byområdene står overfor.

Mer..

Ph.d-disputas: Hva skjer i eldreomsorgen?

(10.9.2013) Heidi Haukelien, sosialantropolog og fagkoordinator for helse- og velferdsfeltet ved Telemarksforsking, disputerte ved Universitetet i Bergen 23. august 2013. Avhandlingen hennes har tittelen: Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. På bildet ser vi Heidi som nr 4 fra venstre sammen med dekan, veileder og bedømmingskomiteen.

Mer..

Økt satsing på kulturforskning

(6.9.2013) Telemarksforsking har hatt godt gjennomslag på oppdragsfronten innen kulturpolitikkforskning i det siste og ser store strategiske muligheter framover. Derfor har vi styrket staben med 3 medarbeidere. Fra venstre i bildet: Åsne Dahl Haugsevje, Heidi Stavrum og Erik Henningsen.

Mer..

Hvordan kan kommunene styrke innsatsen for barn og fostre i rusfamilier?

(20.8.2013) Dette spørsmålet forsøker Telemarksforsking å besvare i en evaluering av prosjektene "Barn i Rusfamilier" og "Tigris" som gjennomføres av Kompetansesenter rus-region sør, Borgestadklinikken. Prosjektene utfordrer de profesjonelle og organisatoriske grensene i deltakerkommunene, og en av konklusjonene i evalueringen er at det må være tydelige strukturer i den enkelte kommune for hva som skal gjøres når det er bekymring for et barn eller et foster på grunn av rusproblemer hos de voksne.

Mer..

Telemarksforsking bistår Bø kommune med økonomkompetanse

(14.8.2013) Telemarksforsking har blitt leid inn for å bistå i gjennomføring av budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 2013.

Mer..

Ny barnevernlov - utfordringer og endringsbehov

(12.8.2013) Ny barnevernlov innebærer mange endringer for det kommunale barnevernet. Lovendringene innebærer at kravene til det kommunale barnevernet og tjenestene som ytes, blir tydeligere.

Mer..

Hjelseth til Telemarksforsking

(26.7.2013) Då Hjelseth tidlegare i sommar slutta som politisk rådgjevar i Kommunal- og regionaldepartementet, uttala ho at ho ville heim til Telemark og finne seg ein interessant og utfordrande jobb. Den har ho funne på Telemarksforsking.

Meir..

Lokale skatter har liten betydning for næringsutvikling

(9.7.2013) Å utnytte den kommunale beskatningen og inntektsutjevningen for å stimulere de økonomiske insentivene til å drive kommunal næringsutvikling, ser ut til å ha liten effekt.

Mer..

Spisskompetanse på kommuneregnskap

(28.6.2013) Telemarksforsking har igjen vært en sentral ressurs og utreder for Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) i deres arbeid med kommunale regnskapsstandarder.

Mer..

Følgeevaluering av Oppfølgingsteam i Telemark

(7.6.2013) Telemarksforsking har fulgt arbeidet med opprettelse og etablering av Oppfølgingsteam for unge lovbrytere i Telemark. Vår vurdering er at erfaringene fra arbeidet med Oppfølgingsteam i Telemark vil være svært interessante og relevante med tanke på arbeid med utsatt ungdom generelt.

Mer..

Telemarksforsking kunnskapsleverandør for Kulturutredningen

(4.6.2013) Kulturutredningen 2014 har blitt en solid utredning med stor gjennomslagskraft. Telemarksforsking har levert større deler av kunnskapsgrunnlaget for utredningen. En rapport om kommunale kulturutgifter har vært et særlig viktig grunnlag for Engerutvalget i deres arbeid med NOU'en.

Mer..

Programteori for attraktivitet

(23.5.2013) Telemarksforsking har utviklet en ny programteori for attraktivitet, på oppdrag fra KRD. Programteorien definerer tre typer attraktivitet som kan påvirkes lokalt for å skape vekst, og setter attraktivitetsbegrepet i en helhetlig ramme sammen med andre vekstfaktorer.

Mer..

Kunst? Makt?

(13.5.2013) Hva vet vi egentlig om forholdet mellom kunst og makt? I rapporten «Kunst og makt» gir Per Mangset en foreløpig kunnskapsoversikt over maktfordelinger og maktforhold på kunstfeltet, basert på foreliggende forskning.

Mer..

En armlengdes avstand eller statens forlengede arm?

(3.5.2013) Driver Kulturdepartementet politisk kontroll med kunsten? Har den politiske styringen av norske kulturinstitusjoner tatt overhånd? Og er Norsk kulturråd blitt et altfor lydig redskap for politiske og byråkratiske myndigheter? Er det ikke lenger en «armlengdes avstand» mellom kunst og politikk i Norge?

Mer..

Gode resultater i Telemarksforsking i 2012

(5.4.2013) Telemarksforsking i Bø leverte på nytt solide faglige og økonomisk resultater i 2012 går det fram av årsmeldinga for instituttet. "En stabil stab av forskere som leverer resultater som samfunnet rundt oss opplever som relevante og nyttige, er årsaken", sier direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

Bo og besøke

(1.3.2013) Nytt inspirerende kunnskapshefte om lokalsamfunnsutvikling og reiseliv fra Telemarksforsking og Mimir.

Mer..

Kritisk kronikk om forslag til ny boklov

(26.2.2013) I en kronikk i dagens Aftenposten skriver forsker og bokbransjeekspert Knut Løyland om Kulturdepartementets forslag til ny boklov.

Mer..

Bred verdiskaping på den nasjonale dagsordenen

(15.2.2013) Sju departementer skal sammen se nærmere på samordning av virkemidler for å fremme bred verdiskaping tuftet på natur- og kulturarven. Telemarksforsking leverer sentrale faglige grunnlag.

Mer..

Framtidsverksteder om jernbaneutbygging

(13.2.2013) Den nye Sørvestbanen mellom Oslo og Stavanger vil binde Vestlandet, Sørlandet, Grenland og Vestfold sammen på en helt ny måte. Hva vil en slik bane bety for regional utvikling, næringsliv, pendlingsmuligheter og sammenbinding av folk og hverdagsliv? Vi har fasilitert fem framtidsorienterte workshops i de fem berørte fylkene for å belyse dette nærmere.

Mer..

Kulturminister Hadia Tajik besøkte Telemarksforsking

(7.2.2013) I forbindelse med en rundreise i Telemark den 30.1.13 var kulturminister Hadia Tajik på besøk på Hellandtunet for å diskutere forslaget om et senter for kulturpolitikkforskning med Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark. På bildet ser vi TF-fagkoordinator Ole Marius Hylland, Tajik, HiT-fagkoordinator Heidi Stavrum og HiT-rektor Kristian Bogen (Foto: Øystein Akselberg, Bø Blad).

Mer..

På tide å forby kommunene å gamble?

(7.2.2013) Deler av Kommune-Norge har utviklet seg fra trauste og litt kjedelige økonomiske aktører til SPEKULANTER. Hva skal vi gjøre for å unngå at kommunene gambler bort innbyggernes penger? spør Ailin Aastvedt i kronikken i ukas utgave av Kommunal Rapport.

Mer..

Nytt storprosjekt om attraksjonskraft og stedsinnovasjon

(6.2.2013) Oslofjordfondet bevilget sist uke 5 millioner til Telemark fylkeskommune for å utvikle kunnskap om drivkrefter bak regional attraktivitet og for å utvikle verktøy for stedsinnovasjon. Telemarksforsking skal gjennomføre forskinga.

Mer..

Nye forskningsmidler: ungdom, kultur og deltagelse

(4.2.2013) Telemarksforsking har i samarbeid med Drammen kommune og Creativity, Culture and Education blitt tildelt forskningsmidler fra Oslofjordfondet for å gjennomføre prosjektet Kultur for å delta. Prosjektet skal undersøke forholdet mellom ungdom og kultur i Drammen, med et særlig fokus på byen som en flerkulturell kommune.

Mer..

Workshop om reiseliv og lokalsamfunnsutvikling på Voss

(29.1.2013) Kunnskap vokser når den deles. Det er utgangspunktet når Telemarksforsking samler 65 kunnskapsrike aktører fra reisemål, kommuner, fylker og nasjonale etater på Voss denne uka.

Mer..

Sårbare kommuner

(10.1.2013) Mange kommuner er ikke oppmerksomme på hvilken risiko de lever med. En fersk rapport fra Telemarksforsking viser hvilke deler av landet som lever med høy sårbarhet i næringslivet med høy risiko for å få en sterk nedgang i sysselsettingen.

Mer..

NæringsNM 2012

(2.1.2013) Telemarksforsking har utarebeidet NæringsNM for NHO for niende gang. NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser.

Mer..

God Jul fra Telemark!

(23.12.2012) God Jul fra Telemark!

Telemarksforsking ønsker alle sine forbindelser en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 2012 har vært et år med svært mye og gjøre, og svært mye å lære for alle oss som arbeider i Telemarksforsking. Om vi gjennom vår forskningsaktivitet også har gitt andre ny og nyttig kunnskap, så kan vi med enda større overbevisning si – dette har vært et av våre beste år, noensinne! Vi takker for samvær og samarbeid.

I år som i fjor har vi lagt vekt på våre kjerneverdier – det er også vårt løfte for året som ligger foran oss: Vi skal være troverdige, nyskapende, tverrfaglige og ikke minst; vi skal ha det gøy på jobben! Vi er seriøse forskere, men vi er ikke gravalvorlige! Vi ønsker et glad nytt år til alle!

Årets julegave fra Telemarksforsking går til Blindeforbundet og dere

Telemarksforskings Kostra-app - nå også for Android

(13.12.2012) Telemarksforsking har tidligere utviklet mobilapplikasjonen iKostra for iPhone/iPad. Android-versjonen kan nå lastes ned fra Google Play. iKostra gir hver enkelt kommune et raskt og oversiktlig bilde av utvikling og status for de mest sentrale nøkkeltallene i KOSTRA i forhold til landsgjennomsnitt og aktuell kommunegruppe.

Mer..

I partnerskap for sosial innovasjon

(10.12.2012) Nye stemmer, nye aktører, nye samarbeidsformer, nye arenaer og samhandling på tvers av fag og felt. Dette er noe av det bruker-/brobyggerorganisasjonen KREM mener trengs for å skape sosial innovasjon i stat og kommune. Telemarksforsking og KREM har i fellesskap beskrevet og analysert organisasjonens virke i utviklingsperioden fra mars 2009 til februar 2012.

Mer..

SIMBA - Sammen i innsatsen mot barnefattigdom

(3.12.2012) Praksisutvikling i utforskende partnerskap mellom Drammen kommune og Telemarksforsking

Mer..

Telemarksforsking tildelt stort forskningsrådsprosjekt om kulturpolitikk

(27.11.2012) Norges forskningsråd har tildelt 8,5 mill kr fra det såkalte SAMKUL-programmet til et prosjekt der Telemarksforsking spiller den sentrale rollen sammen med bl.a. Høgskolen i Telemark og universiteter i Sverige og England. Prosjektet skal se på hvordan estetiske verdier oversettes til politiske, økonomiske eller demokratiske verdier.

Mer..

Nordisk seminar om kulturforsking 27. november 2012

(26.11.2012) Kulturdepartementet og Telemarksforsking arrangerer 27. november et arbeidsseminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo, om nordisk kultursamarbeid, -forskning og kunnskapsbehov.

Mer..

Følgjeforsking gir resultat

(23.11.2012) Fylkeskommunane er i ferd med å organisere seg internt på måtar som gjer at dei blir betre til å samhandle med kommunane om utviklingsarbeid. Følgjeforsking med strukturerte læringsarenaer gir resultat for satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK).

Meir..

Kommunal økonomistyring og de mest sentrale nøkkeltallene

(21.11.2012) Sammen med kommunene og fylkeskommunen i Telemark stilte vi spørsmålet: Er det mulig å finne et felles sett nøkkeltall for overordnet økonomisk styring?

Mer..

Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark i pionersamarbeid om dr.gradsfinansiering

(20.11.2012) På bildet ser vi instituttleder på HiT/IKH Per G. Norseng og TF-direktør Karl Gunnar Sanda i det de signerer en samarbeidsavtale om å finansiere en stipendiatstilling innen internasjonal kulturpolitikk. Tilsatt stipendiat Bård Kleppe bivåner det hele.

Mer..

Pris til Knut Vareide

(16.11.2012) Under Gründerukas arrangement i Skien ble Seljord kommune tildelt retten til å videreformidle den såkalte "Naboprisen" fra Innovasjon Norge. Prisen ble overrakt av fylkesordfører Terje Riis Johansen og ble gitt til Seljord som honnør for at kommunen har skapt mange arbeidsplasser som også innbyggere i nabokommunene nyter godt av. Kravet til prisvinneren var at man skulle gi prisen videre til en fortjent person eller bedrift i en av Seljords nabokommuner. Seljord valgte å gi prisen til forsker/fagkoordinator Knut Vareide ved Telemarksforsking i Bø! Han har i mange år bistått Seljord med statistikk og kunnskap som har dannet grunnlag for Seljords næringsarbeid og strategiske satsinger. En relativt himmelfallen prisvinner er her fotografert etter at han kom "hjem" til Hellandtunet med prissje

Mer..

Mapping the Gap - hva vet vi om ungdom og kultur?

(12.11.2012) Telemarksforsking har kartlagt hva vi vet og ikke vet om ungdom og kulturbruk, med utgangspunkt i Drammen kommune. Rapporten Mapping the Gap oppsummerer kunnskapsstatus og kunnskapsbehov på dette området.

Mer..

Opplandslandbruket RUL(L)er

(8.11.2012) Vi har evaluert Oppland fylkeskommunes strategi for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Konklusjon er klar: Oppland fylkeskommune bør videreføre sin RULL-strategi i nært samarbeid med det regionale partnerskapet.

Mer..

Telemarksforsking på Nordisk Ministerråd

(7.11.2012) Forsker ved Telemarksforsking, Karin Gustavsen, legger frem rapporten «Sosialt entreprenørskap i innsatsen mot fattigdom», på nordisk seminar.

Mer..

Telemarksforsker i Folketinget

(6.11.2012) Det Danske Folketinget skal ha en høring om næringsutvikling og vekst i landets distriktskommuner. Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking deltar som ekstern ekspert i et panel under høringen.

Mer..

Stor kostnadsundersøkelse av barnehagedrift

(2.11.2012) På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har vi gjennomført en større kostnadsundersøkelse i barnehagesektoren. Analysene og beregningene har også dannet grunnlag for fasetting av nasjonale tilskuddssatser for 2013.

Mer..

Vellykket konferanse på Litteraturhuset om Kulturrikets tilstand 2012

(29.10.2012) Kulturrikets tilstand 2012 samlet ca 150 deltakere fra norsk kulturliv til kunnskapsformidling og debatt. Årets tema - forholdet mellom den nasjonale og den regionale kulturpolitikken - ble belyst gjennom en rekke "duetter" eller "dueller" der forskere, forvaltere og politikere belyste ulike temaer fra hvert sitt ståsted.

Mer..

Gratulerer med HiTs store forskningspris!

(26.10.2012) Professor Per Mangset fikk i går, som første mottaker, HiTs forskingspris for sin mangeårige fremragende forskning innen kultur- og idrettspolitikkfeltet. Per har bistilling som seniorforsker ved Telemarksforsking og har i de siste 25 år alltid kombinert undervisnings- og forskningsabeid ved HiT med oppdragsforskning og artikkelskriving ved Telemarksforsking. - Han er en aktiv og skattet medarbeider hos oss, og har spilt den helt avgjørende strategiske rollen i å bygge opp kulturpolitikkforskningen ved instituttet og i Bø-miljøet til ledende både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Karl Gunnar Sanda, som gratulerer på vegne av alle ansatte ved Telemarksforsking.

Telemarksforsking lanserer KOSTRA-app for iPhone/iPad

(23.10.2012) Telemarksforsking har utviklet mobilapplikasjonen iKostra. Den gir hver enkelt kommune et raskt og oversiktlig bilde av utvikling og status for de mest sentrale nøkkeltallene i KOSTRA i forhold til landsgjennomsnitt og aktuell kommunegruppe. - Vi håper iKostra kan bli et nyttig verktøy for kommunene i busjettprosesser og ellers, sier direktør Karl Gunnar Sanda ved Telemarksforsking.

Mer..

Eldsjeler – entusiastar for fellesskapet

(19.10.2012) Korleis kan vi løyse ut krafta eldsjelene representerer i ein felles strategi for lokal samfunnsutvikling? Dette var eit hovudtema på den 3. nasjonale LUK-samlinga, som Telemarksforsking hadde det faglege ansvaret for.

Meir..

På jakt etter nye framtidsplanar

(13.10.2012) Ei gruppe frå fruktlandskapet i Telemark har planar om å jobbe saman i ei attraksjonsklynge for å utvikle nye og betre opplevingsprodukt knytt til fruktøandskapet. Inspirasjon fann dei langs Snapseruten i Danmark, og Telemarksforsking fasiliterte dei gode dialogane.

Mer..

Hortensia: I partnerskap for fattigdomsbekjempelse

(5.10.2012) NAV Horten og Horten kommune har i en periode på 3 år utviklet en modell og praksismetode som skal bidra i arbeidet med å bekjempe fattigdom og reproduksjon av fattigdom i Horten med særlig fokus på barn og unge. Innsatsen har vært støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold.

Mer..

Jordmor i farta!

(2.10.2012) Prosjekter for beredskaps- og følgeordninger med jordmor har skapt en tryggere oppfølging av gravide i distriktskommunene i Telemark, viser en rapport fra Telemarksforsking. Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykehuset Telemark HF evaluert beredskaps- og følgeordningene med jordmor i Tinn og Vest-Telemark.

Mer..

Stor interesse for studie av kommunal suksess

(1.10.2012) Kan man fastslå hva som fører til at noen steder vokser? Det er for tiden stor etterspørsel etter foredrag og prosessrådgivning fra Telemarksforsking om dette emnet. Her er det aktører i Sogn regionen som under et arbeidsseminar, diskuterer forutsetninger for framtidige suksess. Telemarksforsking har forsket på temaet.

Mer..

Bygdeeutviklingas paradoks - den moderne og innovative bygda

(27.9.2012) Bygda er moderne og innovativ, og klarer seg best under press, hevder forsker ved Telemarksforsking Heidi Haukelien i antologien «Bygdeutviklingas paradoks» som er utgitt på Spartacus Forlag. Gjennom ulike forskerbidrag retter boka et kritisk lys på noen av premissene for bygdeutvikling.

Mer..

Norsk kulturindeks 2012: Røros er årets vinner

(24.9.2012) Tallene for årets kulturindeks er klare. På topp blant 429 kommuner finner vi Røros.
Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre.

Mer..

Hopning av levekårsulemper i storbyene

(24.9.2012) Vi har her kartlagt hvilken effekt slike levekårsulemper har på utgiftene til sosialtjenesten, og dermed analysert og drøftet behovet for å endre på delkostnadsnøkkelen for sosialtjenesten i inntektssystemet til kommunene.

Mer..

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling i nært samarbeid

(20.9.2012) Telemarksforsking og Mimir skal samarbeide om å studere hva som gir best resultater i kombinasjonen mellom lokalt utviklingsarbeid for egne innbyggere og destinasjonsutvikling for besøkende. Bård Jervan fra Mimir (til venstre) og Lars U. Kobro fra Telemarksforsking åpnet denne uka døren for studien.

Mer..

Skal kåre årets barne- og ungdomskommune 2012

(10.9.2012) Karin Gustavsen, forsker ved Telemarksforsking, deltar i en jury som skal kåre årets barne- og ungdomskommune 2012. Hun deltok også i juryarbeidet i 2010 og 2011. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som står for tildeling av prisen, og som har nedsatt juryen som vil stå for utvelgelsen.

Mer..

Sosialt entreprenørskap i innsatsen mot fattigdom

(28.8.2012) Telemarksforsking har, på oppdrag for Arbeidsdepartementet, foretatt en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge, der vi også har sett på skandinaviske forhold. Rapporten tar oss med i en gjennomgang av fattigdomsområdet og av sosialt entreprenørskap som begrep og fenomen. Dernest drøfter vi om, og evt. hvordan, sosialt entreprenørskap kan bidra i innsatsen mot fattigdom.

Mer..

Formalisering av interkommunalt barnevernssamarbeid i Østregionen?

(27.8.2012) Telemarksforsking har på oppdrag fra aktuelle kommuner sett på mulighetene for et interkommunalt barnevern for Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.

Mer..

Samhandling i støpeskjeen

(9.8.2012) Tinn kommune og Sykehuset Telemark har HF inngått samarbeid om rehabiliteringstilbudet for kommunens eldre innbyggere. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen disponerer fire rehabiliteringsplasser på Rjukan sykehus. På oppdrag fra Tinn kommune har Telemarksforsking evaluert bruken av disse plassene.

Mer..

Reiseliv som lokalsamfunnsutvikling

(5.7.2012) Telemarksforsking har fått oppdraget med å sjå på symbiosen mellom reisemålsutvikling og lokal samfunnsutvikling. Det er Distriktssenteret som har lyst ut prosjektet.

Meir..

Nasjonale analyser av kostnadsbildet i barnehagesektoren

(21.6.2012) På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal vi beregne kostnadene ved en barnehageplass, få fram hvordan kostnadsutviklingen i barnehagesektoren har vært, og analysere hvilke kostnadsforskjeller det er mellom kommunale og private barnehager.

Mer..

Tidlig intervenering og samarbeid mellom etater skal redusere ungdomskriminalitet i Telemark

(1.6.2012) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Konfliktrådet i Telemark å følgeevaluere modell for oppfølgingsteam.

Mer..

Hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes?

(31.5.2012) Det er spørsmålet som Telemarksforsking nå har funnet svar på. Gjennom nesten ett års forskning har Knut Vareide og Lars U. Kobro, snudd mange steiner både sammen med kommunale aktører og samarbeidende forskere fra andre miljøer, for å finne svarene.

Mer..

Arbeidsseminar om digital kulturpolitikk

(31.5.2012) Telemarksforsking og Senter for kultur- og idrettsstudier arrangerte 30. mai et arbeidsseminar med temaet digital kulturpolitikk.

Mer..

Tidlig hjelp til barn i familier med rusproblemer

(27.4.2012) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Kompetansesenter rus – region sør å evaluere prosjektene ”Tigris” og ”Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon”.

Mer..

Vellykket satsing på rytmisk musikk

(19.4.2012) Telemarksforsking har nettopp evaluert Kristiansand kommune sin satsning på rytmisk musikk. Ordningen får gode tilbakemeldinger fra aktørene på feltet og synes å være godt egnet for å oppnå kommunenes kulturpolitiske målsetninger.

Mer..

Telemarksforsker reoppnevnt i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

(17.4.2012) Lars Håkonsen, forsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark,er på nytt oppnevnt som medlem i TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Stas for Lars, og også for det aktive kommunaløkonomiske miljøet ved Telemarksforsking som han er en del av.

Mer..

Seljord får hjelp til å utvikle si besøksnæring

(10.4.2012) Seljord kommune har fått eit krystallklart ja, på sin søknad til Innovasjon Norge i Telemark om tilskot til å utvikle si besøksnæring. Det er Lars U. Kobro og Knut Vareide frå Telemarksforsking som både har assistert kommunen med å utvikle prosjektet, og som nå skal spele saman med aktørane i kommunen for å gjere prosjektet best mogeleg.

Mer..

Interkommunalt barnevernssamarbeid på gang i Østregionen?

(3.4.2012) Vi skal utrede mulighetene for et interkommunalt barnevern blant kommunene Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli i Aust-Agder.

Mer..

Kartlegging av kommunane si sjølvkost-prising

(3.4.2012) På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet har me gått gjennom mange forvaltningsrevisjonsrapportar for å kartleggja feil og manglar på utvalde sjølvkostområde i kommunane.

Mer..

Nytt utredningsprosjekt om kommunal regnskapsstandard

(26.3.2012) Vi befester vår posisjon som et sterkt nasjonalt miljø på kommunalt regnskap ved at vi igjen skal utrede og arbeide fram et forslag til kommunal regnskapsstandard.

Mer..

Evaluering av UDs reisestøtte for kulturlivet

(7.3.2012) Telemarksforsking har nylig evaluert UDs reisestøtte for kulturlivet. Rapporten ble presentert på et åpent møte 7. mars på Litteraturhuset i Oslo.

Mer..

Distriktskommuner diskuterer suksess

(8.2.2012) To dager denne uken, på Værnes, setter suksessrike distriktskommuner hverandre i stevne. Dialogkonferansen kalles ”Å lære av de beste”. Telemarksforsking leder studien av hvorfor noen distriktskommuner lykkes bedre enn andre.

Mer..

Kostnadsstruktur og profittmuligheter i barnehagesektoren

(7.2.2012) Vi har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet utarbeidet 2 notater: ”Analyse av kostnader i barnehagane i 2010” og ”Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager”.

Mer..

Innovasjon i eldreomsorgen

(31.1.2012) Telemarksforsking skal i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Prima Omsorg AS utvikle en modell for partnerskap mellom offentlige eldreomsorgsinstitusjoner, private- og frivillige aktører og pårørende. Regionalt forskningsfond Oslofjorden og Regionalt forskningsfond Hovedstaden finansierer forskningen.

Mer..

Mer statlig styring og mindre tillit i barnevernet

(26.1.2012) Barneverntilbudet i hele landet skulle bli mer likeverdig og samarbeidet mellom tjenestene bedres da det fylkeskommunale barnevernet ble statliggjort i 2004. I stedet er dagens situasjon preget av kritiske kommuner, sviktende tillit og lite samhandling, viser en ny rapport fra NIBR og Telemarksforsking.

Mer..

Barnehagestrategi for Nittedal kommune

(24.1.2012) Hvor mange barnehageplasser trenger Nittedal framover, og i hvilket omfang skal eller bør de være private og kommunale? Slike spørsmål og andre problemstillinger er Telemarksforsking engasjert til å belyse.

Mer..

Kultur for alle?

(13.1.2012) Demokratisering av kulturen har vært et kulturpolitisk hovedmål i etterkrigstida. Med Anniken Huitfeldt som kulturminister har også dette målet vært særlig viktig de siste årene. Systematiske erfaringer viser samtidig at det er vanskelig å lykkes. I en ny rapport gjennomgår Per Mangset resultater fra forsøk på å bruke kultur som et inkluderende og demokratiserende verktøy.

Mer..

Skaper kultur attraktive steder?

(9.1.2012) Det er en utbredt oppfatning at kultur gjør steder mer attraktive. Telemarksforsking har analysert sammenhengen mellom flytting og kulturnivå i norske kommuner og regioner, uten å finne noen slik sammenheng mellom kultur og bostedsattraktivitet.

Mer..

En politikk for sosialt entreprenørskap

(6.1.2012) Mange europeiske land har utviklet en politikk for sosialt entreprenørskp. Det har ikke Norge. Men nå har Arbeidsdepartementet bedt om at det foretas en gjennomgang av hvordan sosialt entreprenørskap kan brukes som virkemiddel mot fattigdom og sosial eksklusjon. Telemarksforsking har fått oppdraget.

Mer..

Landskap langs Telemarkskanalen

(4.1.2012) Telemarksforsking har kartlagt hvorvidt landskapsbegrepet i utvidet forstand er integrert i arealplanene i de seks kommunene i Telemarkskanalen regionalpark.

Mer..

Nytt NæringsNM

(29.12.2011) Stavangerregionen ble beste region igjen, mens Ullensaker ble beste kommune.

Mer..

God jul!

(23.12.2011) Telemarksforsking ønskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år, og markerer det i år med å gi kr. 25.000,- til SOS Barnebyer.

Er øremerking treffsikkert?

(13.12.2011) Vi har belyst hvordan øremerkede tilskudd og andre former for statlig styring påvirker kommunene. Resultatene viser at de øremerkede tilskuddene gjennomgående har hatt lav prioriteringseffekt og dermed betydelige lekkasjeeffekter.

Mer..

Finn din kommune i Norsk kulturindeks 2011

(7.12.2011) Norsk kulturindeks er en årlig undersøkelse av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Nå er resultatene for hver enkelt kommunene tilgjengelige.

Mer..

Forskningsrapport er blitt animasjonsfilm

(5.12.2011) Hva kjennetegner Østfoldsamfunnet i 2050? Det vil mennesker og miljøer i Østfold for en stor del avgjøre selv. Telemarksforsking ledet tidligere i år en prosess i Indre Østfold som viser at mulighetene er mange. Nå er scenariene for Indre Østfold blitt til animasjonsfilmer.

Mer..

Arbeider kunststudenter med kunst etter utdannelsen?

(1.12.2011) En av fem billedkunststudenter som fullførte sin utdannelse i 2005 er i dag kunstnere på heltid. Dette er et av hovedresultatene i en fersk kandidatundersøkelse gjennomført av Telemarksforsking på oppdrag for Kulturdepartementet.

Mer..

Bred verdiskaping som utviklingsstrategi

(24.11.2011) Statusrapporten for 2010 for verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” er nå klar. Bred verdiskaping framstår som en spennende tilnærming til arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling.

Mer..

Bistand til sentrumsutvikling i Siljan

(24.11.2011) To forskere fra Telemarksforsking har denne uken bidratt med kompetanse i forbindelse med planarbeid i Siljan kommune. Målet for arbeidet er å lage en god sentrumsplan for Siljan.

Mer..

En evaluering som virker

(4.11.2011) På et frokostmøte i Gjøvik, fredag 28. oktober ble 70 frammøtte fra næringslivet og samfunnslivet for øvrig presentert for en ny modell for næringssamarbeidet i regionen. Modellen bygger på en evaluering som Telemarksforsking foretok i 2009. - Det var naturlig å følge opp evalueringen med noen nye grep, sier regionkoordinator Tor-Jan Killi (til venstre).

Mer..

Skjev utdanning til skrå bredder ?

(3.11.2011) Utredningen «Teater som fag, kall og yrke» konkluderer blant annet med at scenekunstfeltet er preget av en viss overrekruttering, at arbeidsmarkedet har utviklet seg både kvalitativt og kvantitativt, og at det er flere fagområder som ikke blir dekket godt nok, verken i høyden eller bredden.

Mer..

Veileder om føring av investeringer i kommunalt regnskap og budsjett

(27.10.2011) På oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking, i samarbeid med BDO, utarbeidet en veileder om budsjettering og regnskapsføring av investeringer.

Mer..

Er SV og Venstre best på kultur?

(27.10.2011) Kommuner styrt av SV og Venstre har best kulturtilbud. Dette viser en oversikt som er basert på tall fra Norsk kulturindeks 2011.

Mer..

Nye nasjonale satser for tilskudd til private barnehager

(20.10.2011) Kunnskapsdepartementet har nå lagt frem nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Satsene er basert på beregninger gjort av Telemarskforsking. Beregningene er dokumentert i TF-notat nr 15/2011.

Mer..

Samhandling for utvikling

(17.10.2011) 18 fylkeskommunar møtast på Gardermoen til inspirasjon og læring om lokalt utviklingsarbeid i to dagar, denne veka. Telemarksforsking har ansvar for både fagleg innhald og prosess på samlinga.

Meir..

Norsk kulturindeks 2011: Gloppen årets vinner

(5.10.2011) På bakgrunn av data fra Norsk kulturindeks 2011, kan vi kåre Gloppen i Nordfjord til årets vinner på kulturfeltet. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbudet og kulturdeltakelsen i alle norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre.

Mer..

Kunst og makt

(21.9.2011) Telemarksforsking er partner i prosjektet Kunst! Makt!, som i sommer ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet er det første større forskningsprosjektet som går maktforholdene i kulturfeltet nærmere etter i sømmene.

Mer..

Seminar om kulturpolitikk, kulturøkonomi og næringsliv

(19.9.2011) Det synes å være bred enighet om at lokalt næringsliv tjener på kultur, og at kultur genererer vekst. Dette og andre forhold mellom kultur og næring blir diskutert på seminaret ”Kultur og næring” i Porsgrunn 22.september.

Mer..

Fra Drømmemil til innovasjon

(14.9.2011) Drømmemila er en attraksjonsklynge av kulturminner av nasjonal interesse, innenfor en omkrets av 1 mil fra Ulefoss og Telemarkskanalen. Gjennom VRI-programmet skal Telemarksforsking bidra til at klyngen fører til økt attraksjonskraft i området.

Mer..

Vellykkede distriktskommuner

(12.9.2011) Mange distriktskommuner sliter – men noen lykkes overraskende bra. Hvorfor gjør de det? Det skal Telemarksforsking nå finne ut av i et prosjekt som Distriktssenteret har satt i gang. Prosjektet skal først og fremst fokusere på suksessrike distriktskommuners næringsutvikling.

Mer..

Overskudd 7. året på rad

(9.9.2011) Telemarksforsking i Bø leverte på nytt et plussresultat i 2010. "En stab av flinke forskere som leverer resultater som samfunnet rundt oss opplever som relevante og nyttige, er årsaken", sier direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

Biorest: unyttet potensiale i gjenvinning av matavfall

(1.9.2011) Det er store klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne matavfall i biogassanlegg. Biorest, som er restproduktet etter utvinning av biogass, kan erstatte bruk av kunstgjødsel og husdyrgjødsel i landbruket. I dag går imidlertid store deler av næringsstoffene i bioresten til spille i renseanlegg og blir dermed ikke benyttet.

Mer..

Hvor mye kan man spare på å privatisere barnehagene?

(31.8.2011) På NRK Dagsrevyen 30. august og i valgsendingen seinere samme dag ble tall og rapporter fra Telemarksforsking brukt som grunnlag for å hevde at det er mulig å spare 3,8 mrd kr ved å privatisere alle kommunale barnehager. Fordi slike nyhetsinnslag ofte ikke får med seg forutsetninger og forbehold, har vi bedt forsker Trond Erik Lunder gjøre en grundigere utredning av saken.

Mer..

Lise Wiik ny styreleder for Telemarksforsking

(22.8.2011) På rådsforsamlingen 8. juni 2011 ble Lise Wiik (til høyre på bildet) valgt til ny styreleder for Telemarksforsking i Bø. Hun avløser Wenche Hvattum (til venstre) som har vært styreleder for instituttet de siste 5 årene. I Wenches styreledertid har omsetningen økt fra 17 til 24 mill kr og antall årsverk fra 21 til 25.

Mer..

Er med og kårer årets barne- og ungdomskommune 2011

(15.8.2011) Karin Gustavsen, forsker ved Telemarksforsking, deltar i juryarbeid som skal kåre årets barne- og ungdomskommune 2011. Hun deltok også i juryarbeidet i 2010. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som står for tildeling av prisen.

Mer..

Skandinavisk nettverk om barn og unges medvirkning i forskning og praksis

(15.8.2011) Telemarksforsking har bidratt til utvikling og etablering av et skandinavisk nettverk som skal utvikle kunnskap om barn og unges medvirkning i forskning og praksis. Nettverket består av inviterte forskere, praktikere, frivillige og brobyggere.

Mer..

Telemarksforsking bidrar til næringsutvikling i Sandefjord

(1.7.2011) Sandefjord kommune er en av kommunene som Telemarksforsking har analysert med hensyn til næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Nå skal kommunen og næringslivet i fellesskap bevege seg over terskelen fra analyse til strategisk plan og handling. Med seg på veien får de følge av Telemarksforsking.

Mer..

Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren

(21.6.2011) Brukernes innflytelse på de kommunale helse- og omsorgstjenestene er viktig for opplevelsen av tjenestekvaliteten. På oppdrag fra KS FoU har Telemarksforsking i denne rapporten tatt for seg brukermedvirkning innen kommunal helse- og omsorgssektor.

Mer..

Rammeavtale om kommunaløkonomisk dokumentasjon i Telemark

(30.5.2011) På bildet er det håndtrykk for 2 nye år med samarbeid på kommuneøkonomiområdet mellom Telemarksforsking ved direktør Karl Gunnar Sanda, og kommune-Telemark representert ved seniorrådgiver hos fylkesmannen, Stein Elseth. Helt siden 1994 har TF hatt rammeavtaler på kommuneøkonomifeltet med alle kommunene i fylket samt fylkeskommunen og fylkesmannen.

Mer..

Samanslåing av Volda og Ørsta?

(25.5.2011) Me har saman med Møreforsking utgreidd fordelar og ulemper ved ei eventuell kommunesamanslåing av Volda og Ørsta. Båe kommunestyra skal handsame rapporten før sommarferien og ta stilling til vidare prosess.

Meir..

Selvkostprinsippet - følger kommunene regelverket?

(24.5.2011) Telemarksforsking har fått i oppdrag av KRD å se nærmere på kommunenes praksis for beregning av selvkost.

Mer..

Bistand til veiledere for kommuneregnskapet

(24.5.2011) Telemarksforsking er engasjert av Kommunal- og regionaldepartementet til å utarbeide to veiledere knyttet til kommuneregnskapet.

Mer..

Samarbeid om framtidsforskning

(23.5.2011) Institutt for framtidsforskning (IFF) i Danmark er et av Europas eldste og største miljøer for såkalt framtidsforskning. Telemarksforskings samarbeider for tiden med IFF om et scenarieprosjekt for Indre Østfold. Bildet viser fra høyre; Martin Kruse fra IFF, Lars U. Kobro (TF) og Gry Rustad Pettersen fra Østfold fylkeskommune.

Mer..

Vellykket reform av nordisk kultursamarbeid

(5.5.2011) Reformen av det nordiske kultursamarbeidet har i hovedsak har vært vellykket. Det er den generelle og overordnete vurdering Telemarksforsking presenterer i sin evaluering av reformen av nordisk kultursamarbeid på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Det påpekes likevel at det er behov for enkelte justeringer, særlig knyttet til nyordningens dialogverktøy Kulturforum.

Mer..

Telemarksforsking på Landstinget i LNK

(29.4.2011) Telemarksforsking markerte seg under årets Landsting for nynorskkommunar i Suldal siste veka i mai. Både Knut Vareide og Lars Kobro heldt innlegg for drygt 100 delegatar og konferansedeltakarar.

Mer..

Reisen til Indre Østfolds framtid

(6.4.2011) Reisen til Indre Østfolds framtid startet med Take Off i hangaren på Rakkestad flyplass mandag 4. april. Reisen slutter med en ”Touch-down” i juni.

Mer..

Nye Hellandtunet offisielt åpna av Terje Lien Aasland

(30.3.2011) Den 25. mars 2011 foresto leder av Stortingets næringskomité Terje Lien Aasland den offisielle åpninga av det utvida Hellandtunet forskings- og næringssenter. For en samla sum på 16 mill er senteret påbygd med 700 kvm til i alt 1900 kvm, og den eksisterende bygningsmassen er opprusta.

Mer..

Sosiale ulikheter blant barn og unge

(15.3.2011) Telemarksforsking har på oppdrag for Røde Kors utarbeidet rapporten "Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring". Rapporten tar for seg sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på
økonomi, helse og utdanning.

Mer..

Kan lokal næringsutvikling og velferdsutvikling forenes i en felles strategi?

(7.3.2011) Dette er hovedspørsmålet som tas opp på Tenk-om-konferansen i Larvik 8. mars som arrangeres av Larvik kommune og brobyggerorganisasjonen KREM, i samarbeid med Telemarksforsking.

Mer..

Fråfall frå musikkorps

(16.2.2011) Telemarksforsking har på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund sett nærare på fråfallet frå musikkorpsa i Noreg. Medan rekrutteringa er jamt god, opplever ein i aukande grad at musikantane fell frå etter kvart som dei blir meir og meir viktige for korpset.

Mer..

Rapport om Kulturrikets tilstand

(10.2.2011) Rapporten fra konferansen Kulturrikets tilstand 2010 er nå ferdig og tilgjengelig for fri nedlasting.

Mer..

Kostnader og kvalitet i kommunenes pleie- og omsorgstjenester

(8.2.2011) I et større utredningsoppdrag for KS har vi analysert kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren.

Mer..

Attraktivitetspyramiden anvendt i 30 regioner

(2.2.2011) Attraktivitetspyramiden er en modell som kan forklare steders vekst og utvikling og samtidig brukes som et redskap for å lage regionale og lokale utviklingsstrategier.

Mer..

Nyskapingsbarometeret viser vekslende innovasjonsevne fra landsdel til landsdel

(21.1.2011) Nyskapingsbarometeret viser hvordan nyskapingen i næringslivet varierer mellom regioner og fylker i landet. Nyskaping i næringslivet kan være nyetableringer, men minst like viktig er innovasjon i eksisterende bedrifter. Knut Vareide har laget analysen på oppdrag fra NHO.

Mer..

Kommunenes betydning – sterkt undervurdert!

(20.1.2011) Rapporten ”Frihet til likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling”, som legges ut på Telemarksforskings hjemmesider i dag, adresserer spørsmålet om velferdsmysteriet: Kommunenes overveldende ansvar, store forpliktelser og økende byråkratisering av velferdstjenestene til tross – hvorfor opplever ikke flere mistillit, frustrasjon og skepsis i møte med det offentlige?

Mer..

Kommunestrukturen under lupa i Ryfylke

(18.1.2011) Telemarksforsking har på oppdrag frå Ryfylke IKS utgreidd føremoner og ulemper ved ei eller fleire kommunesamanslåingar i Ryfylke.

Mer..

Debatt om velferdsmysteriet på Litteraturhuset

(17.1.2011) Rapporten Frihet til Likeverd fra Telemarksforsking danner utgangspunkt for debatt på Litteraturhuset torsdag 20. januar.

Mer..

Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til barnehager

(22.12.2010) I disse dager inngår Telemarksforsking avtale med kommunene på Søre-Sunnmøre for å bistå dem med beregninger og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager.

Mer..

Barnevernsprosjekt for Brønnøy kommune

(21.12.2010) Telemarksforsking har fått i oppdrag av Brønnøy kommune å foreta en gjennomgang av sammenhenger mellom tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i kommunen.

Mer..

Sjekk din kommunes score i NæringsNM 2010!

(9.12.2010) For sjuende år på rad har Telemarksforsking utarbeidet NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret på oppdrag for NHO. Ved å gå inn via NHOs sider, kan kommuner og regioner på en interaktiv og illustrerende måte få studert hvilken score de har på de to rangeringene hvert år siden 2003.

Mer..

Landskapsøkonomi - et nytt fagfelt i emning

(2.12.2010) Landskapsøkonomien er et nytt fagfelt, utviklet i et samarbeid mellom Telemarksforsking, UMB og Europas fremste forskere på regionalparker . Feltet dreier seg om hvordan landskap kan transformeres til en ressurs for økonomisk utvikling, men også hvordan den økonomiske utviklingen kan bidra til å sikre landskapsutviklingen. Landskapsentreprenøren er en innovativ endringsagent som er opptatt av å bevare og utvikle landskapet, både som et fellesgode og som en ressurs for ulike landskapsbaserte produkter.

Mer..

Effekter av innlemming av barnehagemidler i inntektssystemet

(11.11.2010) Barnehagemidler i størrelsesorden 28 mrd. kr innlemmes i rammeoverføringene f.o.m. 2011. Vi har gjort beregninger som viser de isolerte omfordelingseffektene av et slikt systemskifte.

Mer..

Skolekonserter i videregående skole

(10.11.2010) Den videregående skolen er inkludert i Den kulturelle skolesekken over hele landet, og 16 av landets 19 fylker tilbyr skolekonserter til denne aldersgruppen. Telemarksforsking har kartlagt status for og erfaringer med skolekonsertene i videregående skoler på oppdrag for Rikskonsertene.

Mer..

Telemarksbiblioteket og brukerne

(2.11.2010) Telemarksbiblioteket har fornøyde brukere, men de forventer også mer. De kommunale bibliotekene er positive til Telemarksbiblioteket, men ønsker også en utvikling og utvidelse av tjenestetilbud og kompetanse. Det er hovedkonklusjonen i en rapport som Telemarksforsking har utarbeidet på oppdrag for Telemark fylkeskommune.

Mer..

Felles barnevern blant kommunene i Kongsbergregionen?

(2.11.2010) Telemarksforsking har utredet mulighetene for et interkommunalt barnevern blant de syv kommunene i Kongsbergregionen.

Mer..

Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager

(2.11.2010) I rapporten Utgifter i barnehager har vi analysert kostnadene i barnehagesektoren og utarbeidet forslag til nasjonale satser for tilskudd til private barnehager som kommunene kan benytte i sin tilskuddsutmåling.

Mer..

Kulturrikets tilstand - en vellykket konferanse

(25.10.2010) Kulturforskingsmiljøet i Bø (Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking, gjennom sitt samarbeidsnettverk i Senter for kultur- og idrettsstudiar) arrangerte onsdag 20. oktober en svært vellykket konferanse med godt oppmøte og godt innhold.

Mer..

Gode grunner til å sponse en festival

(12.10.2010) Kundepleie, relasjonsbygning, motivering av ansatte, målrettet markedsføring og en mulighet til å låne lys av en festival som folk setter pris på, er noen av verdiene som sponsorbedrifter trekker fram når de argumenterer for hvorfor de velger å sponse og samarbeide med en musikkfestival. Dette kommer fram av en ny studie fra Telemarksforsking.

Mer..

Skal kåre årets barne- og ungdomskommune 2010

(30.9.2010) Karin Gustavsen, forsker ved Telemarksforsking, deltar i juryarbeid som skal kåre årets barne- og ungdomskommune 2010.

Mer..

Telemarksforsker innleder på Velferdskonferansen 2010

(13.9.2010) Forsker Karin Gustavsen ved Telemarksforsking er en av innlederne på Velferdskonferansen 2010 som avholdes i Oslo i dag 13. september og i morgen 14. september.

Mer..

Snakkes det om deg på Facebook?

(13.9.2010) Hvilke reisemål snakkes det om i sosiale medier – og hva sies det? I forbindelse med Telemarksforskings oppdrag med å evaluere en fireårig reiselivssatsning i Møre og Romsdal, har vi tatt i bruk et helt nytt verktøy for kartlegging av samtaler i ”bloggosfæren”.

Mer..

Vekst og gode resultater i Telemarksforsking

(9.9.2010) Telemarksforsking økte omsetningen med 25 % til 25 mill kr og leverte et driftsresultat på 1,4 mill kr i 2009. ”Jeg er også fornøyd med de faglige resultatene, og at dyktige medarbeidere leverer kunnskap som oppdragsgiverne våre har god bruk for”, sier direktør Karl Gunnar Sanda.

Mer..

LUK under lupen

(31.8.2010) Hvordan kan fylkeskommunene og kommunene bli enda bedre i stand til å drive lokal samfunnsutvikling? Telemarksforsking har fått i oppdrag av Kommunal og regionaldepartementet å bidra med metodeutvikling og veiledning i det som kalles LUK-satsingen, i fire år.

Mer..

Undersøkelse om seksuell trakassering av skuespillere

(30.8.2010) Skuespillere i Norge opplever seksuell trakassering mer enn dobbelt så ofte som arbeidstakere generelt. Dette viser en fersk studie som ble presentert på den 6. internasjonale konferansen for kulturpolitisk forskning i Finland onsdag 25. september. Studien er gjennomført av Telemarksforsking ved forsker Bård Kleppe i samarbeid med Norsk skuespillerforbund.

Mer..

Vekst i tallet på barnevernstiltak gir økte utgifter i kommunene

(19.8.2010) På oppdrag fra KS FoU har Telemarksforsking analysert kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med barnevernstiltak har økt med 35 % i den samme perioden. Antall undersøkelser har økt med hele 60 %, mens antall stillinger i barnevernet har økt med 23 %. Veksten i kostnader og aktivitet har vært størst i de minste kommunene.

Mer..

Ny finansieringsmodell for kommunalt tilskudd til private barnehager

(9.6.2010) Vi har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til nasjonale gjennomsnittsatser for tilskudd til private barnehager som kommunene kan benytte i sin tilskuddsutmåling f.o.m. 2011.

Mer..

Endringer i barnehagestrukturen på Tjøme?

(9.6.2010) Telemarksforsking har sett nærmere på hvor mange barnehageplasser Tjøme kommune bør ha i fremtiden, og hvor det kommunale barnehagetilbudet bør ligge.

Mer..

Skal følgje lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK)

(9.6.2010) Telemarksforsking har i samarbeid med AFI fått i oppdrag å følgjeevaluere regjeringas storsatsing Lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK). Oppdraget omfattar ei statuskartlegging ved oppstart, prosessrettleiing og følgjeevaluering undervegs i satsinga, og til slutt ei resultatevaluering.

Meir..

Finansiering av fri scenekunst

(1.6.2010) Den scenekunsten som ikke er knyttet til faste scener og institusjoner finansieres ofte med prosjektbaserte tildelinger. For å utvide mulighetene, innførte Kulturrådet i 2007 en ordning med basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Denne ordningen har Telemarksforsking nå evaluert.

Mer..

Hva styrer etterspørselen etter utlån fra bibliotekene?

(18.5.2010) Telemarksforsking har nylig analysert etterspørselen etter utlån fra svenske folkebibliotek på oppdrag fra Statens kulturråd i Sverige. Hovedformålet med prosjektet har vært å lete etter faktorer som kan forklare endringer i etterspørsel etter bøker og AV-medier. Analysene forventes å få betydning for hvilken bibliotekpolitikk Sverige legger opp i tiden fremover, og de kan også være interessante med hensyn på utforming av norsk bibliotekpolitikk.

Mer..

Hvordan omfordele 27 mrd kr i barnehagetilskudd på en riktig og rettferdig måte?

(14.5.2010) På oppdrag fra KS Storbyforskningsprogram har Telemarksforsking sett på konsekvensene av ulike måter å innlemme barnehagetilskuddet på i det kommunale inntektssystemet. Det, til nå, øremerkede tilskuddet er på hele 27 milliarder kroner, og måten innlemmingen skjer på vil dermed kunne ha store konsekvenser for økonomien i den enkelte kommune.

Mer..

Kragerøkystens framtid

(11.5.2010) Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon, næringsliv og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten fra arbeidet er både en dokumentasjon av arbeidsprosessen og en oppsummering av resultatene.

Mer..

Økonomiske virkemidler for økt flyktningebosetting

(27.4.2010) På oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet har vi lanserte noen økonomiske tiltak som kan sørge for økt bosetting av flyktninger ute i kommunene.

Mer..

Endring i finansieringsmodellen overfor private barnehager

(19.4.2010) Vi har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skrevet en rapport som inngår i grunnlaget for utarbeidelse av nytt finansieringssystem for private barnehager.

Mer..

Økt barnevernssamarbeid i Kongsbergregionen?

(15.4.2010) Vi har nylig blitt tildelt oppdraget med å se på mulighetene for et utvidet samarbeid om barnevern i denne regionen.

Mer..

Lys og varme i alle hus

(12.4.2010) Telemarksforsking aktivt med i prosjekt som skal skaffe busetnad på fråflytta gardsbruk i Hyllestad.

Meir..

Kunstnere i byråkratiske jernbur?

(9.4.2010) Tunge byråkratiske strukturer begrenser i liten grad den kunstneriske virksomheten ved utøvende kunstinstitusjoner. Dette er et av funnene i en fersk rapport fra Telemarksforsking. Den tar utgangspunkt i en kvalitativ, sammenlignende studie av arbeidsvilkårene ved et institusjonsteater og et symfoniorkester.

Mer..

Skal evaluere FRAM kultur-satsingen

(8.4.2010) Kulturnæringsbedrifter kan få hjelp av Innovasjon Norge. Hjelpen heter FRAM og dreier seg om veiledning, utvikling av forretningskompetanse og trening på å håndtere et marked. Denne våren skal tilbudet evalueres av Telemarksforsking.

Mer..

Arbeids- og sosialkomitéen besøker Telemarksforsking

(15.3.2010) Stortingets Arbeids- og sosialkomité var mandag på besøk hos Telemarksforsking for å bli orientert om instituttets forskning omkring omstillingsprosessen i Grenland, arbeidsmarkedstiltak og fattigdom.

Mer..

Økonomiske effekter av mulige kommunesammenslåinger

(12.3.2010) På oppdrag fra flere kommuner samt lokalaviser, har vi i det siste gjort slike beregninger. En nylig gjennomført beregning for Midt-Telemark viser at ”Norsjø kommune” vil utløse om lag 180 millioner kroner i økte frie inntekter over de første 13 årene etter en eventuell sammenslåing.

Mer..

Klimakutt i Grenland

(5.3.2010) Telemarksforsking har på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet utarbeidet handlingsplan for å redusere utslippene av klimagasser i Grenland.

Mer..

Jaktar på kompetanse

(4.3.2010) Rakfiskproduksjon, solfanging, mohairgeiter, gourmetsjokolade, teaterringverknader,
leppefisk for lakseavlusing og diamantskjeremaskin er berre eit utval av tema kompetansemeklarane
Leif Estensen og Anne-Guri Kåsene engasjerer seg i.

Meir..

Den kulturelle skulesekken og kunstnarane

(3.3.2010) Telemarksforsking har på oppdrag frå Kulturskatten sett på kva tyding oppdrag for Kulturskatten har for kunstnarar og kunsten deira. Eit primært spørsmål i undersøkinga er om Kulturskatten er med på å gjere det økonomisk mogleg for kunstnarar å drive yrkesaktivt med kunst, noko informantane langt på veg stadfestar.

Meir..

På veg i feil retning?

(1.3.2010) Det er gjennom fordelinga av tilskot vi har høve til å styre i landbrukspolitikken. Men styrer vi dit vi vil? spør Solveig Svardal i ein kronikk i Klassekampen 1. mars.

Meir..

kulturpolitikk.no - ny blogg

(24.2.2010) Kulturforskere ved Telemarksforsking lanserer en kulturpolitisk blogg - kulturpolitikk.no

Mer..

Fråfall av tenåringar i korps

(23.2.2010) Telemarksforsking skal undersøke kvifor det er slik at ungdom sluttar i korps når dei når ein viss alder.

Meir..

Bevegelig ungdom

(11.2.2010) Grenland har en regional ungdomskultur. Når ungdom besøker kino, konserter, teater og andre kulturarrangementer i Grenland, skjer det i halvparten av tilfellene i en annen kommune enn der de bor. Kino, pub og konserter er de viktigste regionale tilbudene for ungdom, viser en fersk analyse fra Telemarksforsking.

Mer..

Kommuneekteskap mellom Inderøy og Mosvik?

(1.2.2010) Telemarksforsking skal i løpet av to-tre intense måneder utrede fordeler og ulemper av en eventuell sammenslutning mellom disse to kommunene.

Mer..

Beregningsbistand for tilskudd til private barnehager

(19.1.2010) Mange kommuner sliter med å beregne kommunalt tilskudd til den enkelte private barnehage. Telemarksforsking bistår gjerne i dette arbeidet.

Mer..

Kvalitet og forankring

(14.1.2010) Telemarksforsking har gjennomgått og evaluert Den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland. Rapporten belyser erfaringer med kommunal organisering av DKS. Vi konkluderer med at kommunal organisering av DKS har fungert godt i Rogaland, men at slik organisering blant annet er steds- og personavhengig. En vellykket kommunal organisering av DKS henger særlig sammen med kommunenes størrelse og velfungerende personlige nettverk hos DKS-forvalterne.

Mer..

Positive effekter av kommunesammen-slutninger

(8.1.2010) En evaluering av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge konkluderer med at fordelene synes å ha vært større enn ulempene.

Mer..

Artikkelpris til forskere ved Telemarksforsking!

(7.1.2010) Prisen for beste artikkel i tidsskriftene Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift ble for 2009 tildelt samfunnsøkonomene Lars Håkonsen og Knut Løyland. De fikk prisen for artikkelen ”Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten?”

Mer..

Skal evaluere Naturarven som verdiskaper

(21.12.2009) Telemarksforsking skal lede følgeevalueringen av den første fasen i det prestisjefylte 5-årige programmet Naturarven som verdiskaper.

Mer..

Nytt NæringsNM og Attraktivitetsbarometer

(15.12.2009) Hvilke regioner og kommuner har best næringsutvikling? Og hvilke er mest attraktive? NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret for 2009 er nå klart.

Mer..

Innlemming av barnehagemidler i inntektssystemet for kommunene

(14.12.2009) Storbyprogrammet i KS har engasjert Telemarksforsking til å drøfte og komme med forslag til ny modell for barnehagefinansiering i inntektssystemet for kommunene.

Mer..

Vellykket kurs i ”Forskningsbasert Kompetansemegling”

(11.12.2009) Forskningsrådet har engasjert Telemarksforsking til å gjennomføre opplæring i ”Forskningsbasert Kompetansemegling”, og det tredje vellykkede kurset ble nylig gjennomført i Oslo. 88 % av deltakerne sier de hadde mye eller svært mye igjen for å gjennomføre denne opplæringen.

Mer..

Nytt oppdrag om barnehageøkonomi

(10.12.2009) Kunnskapsdepartementet har igjen engasjert oss til å bistå med beregninger og vurderinger av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Mer..

Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Dalaneregionen

(1.12.2009) En tenkt sammenslått storkommune i Dalane synes å få økte frie inntekter på nærmere 200 mill. kr over de 12 første årene etter en eventuell sammenslåing. Potensialet for reduserte administrasjonsutgifter er beregnet til rundt 23 mill. kr årlig.

Mer..

Torbjørn Røe Isaksen besøker Telemarksforsking

(1.12.2009) Nyvalgt stortingsrepresentant fra Telemark Torbjørn Røe Isaksen besøkte i går Telemarksforsking for å bli orientert om virksomheten og forskningen ved instituttet.

Mer..

Gjennomgang av internasjonal virksomhet på scenekunstfeltet

(27.11.2009) Telemarksforsking er i disse dager ferdig med en gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunst, administrert av Danse- og teatersentrum. Norsk scenekunst har i de siste årene vært i en rivende utvikling, ikke minst med tanke på økt internasjonal virksomhet. Vår konklusjon er at reisestøtteordningen har bidratt til dette og i hovedsak er vellykket.

Mer..

Ny kunnskap om lokaldemokrati

(24.11.2009) Telemarksforsking dokumenterer og analyserer skolestrukturdebatten i Porsgrunn. Gjennom prosjektet ”Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling” er Telemarksforsking, sammen med forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn og Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, i ferd med å utvikle nye perspektiver på politiske verdier knyttet til frihet, likhet og rettferdighet.

Mer..

Rammeavtale på kommuneøkonomi på 16. året

(20.11.2009) Alle kommunene i Telemark samt fylkesmannen og fylkeskommunen har gitt grønt lys for fortsatt deltakelse i rammeavtalen et nytt år.

Mer..

Klyngeutvikling for båtnæringa

(20.11.2009) Det har vært et økende fokus på nettverk og klyngeutvikling de seneste årene, både i praktisk næringspolitikk, i akademisk forskning og i utforming av næringspolitiske virkemidler. Arena Fritidsbåt er en klynge av norske plastbåtprodusenter med geografisk tyngdepunkt i Agder. Klyngen skal arbeide med egen framtid i form av fire framtidsverksteder ledet av Telemarksforsking.

Mer..

Kommunenes økonomiske virkemidler i bosettingsarbeidet

(16.11.2009) Kommunene må i framtiden bosette om lag dobbelt så mange flyktninger enn hva som har vært tilfelle de senere årene. På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal vi nå vurdere hvor gode og effektive de eksisterende, økonomiske virkemidlene er.

Mer..

Kartlegging av kommunenes utgifter til overformynderier

(16.11.2009) På oppdrag for Justisdepartementet skal vi kartlegge kommunenens utgifter til overformynderier uten fast formann. Kartleggingen vil være ferdig like på nyåret.

Mer..

Kragerøkystens framtid

(24.10.2009) Kragerøskjærgården er blant Norges mest attraktive kystområder. Høy attraktivitet fører til stor etterspørsel og intensiv bruk med fare for at dette i sin tur skaper redusert attraktivitet. - Det er Kragerøs dilemma. Per Ingvar Haukeland og Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking skal gjennomføre et foresightprosjekt i Kragerø, med fokus på kommunens kystutfordringer.

Mer..

Kartlegging av levekår i Skien

(20.10.2009) Telemarksforsking har på oppdrag fra Skien kommune, gjennomført en kartlegging av levekår i Skien. Kartleggingen viser at majoriteten av Skiens befolkning, har gode levekår. Vi finner imidlertid store ulikheter i kommunen.

Mer..

Kulturrikets tilstand

(16.10.2009) Kulturpolitikk har fått stor oppmerksomhet i årets valgkamp. Trond Giske og den rødgrønne regjeringen har styrt i fire år. Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking inviterer deg herved til en dagskonferanse, som denne gangen omhandler “Giske-epoken” i norsk kulturpolitikk.

Mer..

Gode erfaringer med næringsklynger

(16.10.2009) Arbeid med klyngeutvikling – clusters – er et sentralt virkemiddel i flere og flere regionale næringsstrategier, både i Norge og i svært mange andre land. Fra 12.-16 oktober gikk den 12. internasjonale konferansen for clusterdevelopment av stabelen i Jyväskylä i Finland med 350 deltakere fra 50 nasjoner. Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking var med og fasiliterte en workshop. Den handlet om et svært spennende utviklingsverktøy for klyngeutvikling.

Mer..

Den kulturelle skolesekken og skolens tellekanter - et utfordrende møte

(30.9.2009) Telemarksforsking har gjennomført en evaluering av forsøket med Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Vår hovedkonklusjon er at forsøket med Den kulturelle skolesekken i videregående skole i Vest-Agder og Hordaland har bidratt med mange gode produksjoner av høy kvalitet, og vårt datamateriale viser at skolene ønsker Den kulturelle skolesekken velkommen. Likevel ser vi store utfordringer knyttet til implementeringen av tilbudene i skolehverdagen.

Mer..

Kulturskolen for alle?

(7.9.2009) Telemarksforsking har, i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og Redd Barna, gjennomført pilotstudien ”Kulturskole for alle? – en studie av skolepengers betydning for bruk av tilbudet med vekt på økonomisk utsatte familier.” Hovedfunn fra undersøkelsen legges frem i Oslo 8. september i regi av Forum For Barnefattigdomsbekjempelse. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, deltar.

Mer..

Den kulturelle skolesekken - et satsingsområde for forskning

(4.9.2009) Telemarksforsking er i ferd med å bli et sentralt miljø for forskning om Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS er et satsingsområde for instituttet.

Mer..

Biorest brukt i landbruket gir klimagevinst

(3.9.2009) Telemarksforsking er engasjert for å finne gode løsninger for restproduktet fra behandling av kildesortert matavfall.

Mer..

Bidrar til Klimakutt i Grenland

(1.9.2009) Telemarksforsking skal på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet utarbeide handlingsplan for å redusere utslippene av klimagasser i Grenland.

Mer..

Evaluering av tiltak i skjermede virksomheter

(17.8.2009) Telemarksforsking har evaluert arbeidsmarkedstiltak arrangert av skjermede virksomheter. Evalueringen gir et positivt bilde av tiltakene. Resultatene viser at både deltakerne, tiltaksarrangørene og saksbehandlerne i NAV gjennomgående er godt fornøyd med tiltakene. På den annen side dokumenteres det at relativt mange av deltakerne i de aktuelle tiltakene forblir innenfor hjelpeapparatet etter at de er ferdig med tiltaket.

Mer..

Når de døde våkner

(29.6.2009) Konferansen Reiseliv og kulturarv går av stabelen i Bø, 23. og 24. september. Forelesere fra Østerrike, Skottland, England, Sveige og Danmark kommer for å vise hvordan kulturminner og fortellinger fra fortiden kan brukes i reiselivet.

Mer..

Betre raud enn daud

(23.6.2009) Telemarksforsking har laga eit inspirasjonshefte som skal kaste lys over dei muligheitene som ligg i å finne ny bruk for alle dei ledige raude låvane.

Meir..

Artikkelpris til Telemarksforsker

(17.6.2009) Artikkelprisen 2008 fra Norges Kommunerevisorforbund for bidrag i tidsskriftet Kommunerevisoren gikk i år til Ailin Aastvedt, Telemarksforsking.

Mer..

Reiselivets framtid i Buskerud

(3.6.2009) Reiselivet i Buskerud ser framover og Telemarksforsking har hatt ansvar for å utvikle scenarier. Scenariene skal fungere som et debattgrunnlag for utvikling av Norges første fylkesdelplan for reiseliv. Fire ulike framtidsbilder er utviklet i samarbeid med en ressursgruppe nedsatt av Buskerud fylkeskommune. Scenariene heter Neverland, Las Vegas, Fjellsnaret og Tvergastein.

Mer..

Den første biogjødselen tas i bruk i Norge

(29.5.2009) Telemarksforsking har gjennom VRI-programmet vært engasjert i å finne gode løsninger for restproduktet fra behandling av kildesortert matavfall. Nå er det etablert et samarbeid mellom biogassanlegget i Nissedal og landbruket i nærområdet, slik at biogjødselen blir benyttet i matproduksjon.

Mer..

Levekår blant barn og unge i Telemark

(28.5.2009) På oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging av levekår blant barn og unge i Telemark. Rapporten fokuserer på forholdene i Telemark sammenlignet med andre fylker på Sør- og Østlandet. Den ser på ulike levekårsfaktorer som; inntekt, fattigdom, boforhold, helse, trygghet, familiemønstre og utdanning.

Mer..

Bokavtalen er evaluert

(27.5.2009) Telemarksforsking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet evaluert Bokavtalen som litteraturpolitisk virkemiddel. Bokavtalen gir bokbransjen dispensasjon fra Konkurranseloven og åpner for et horisontalt samarbeid mellom aktørene ved omsetning av bøker, bl.a. med avtaler om priser og rabattsatser.

Mer..

Kunst som virker?

(20.5.2009) Anmeldere mente at teaterforestillingen Sinna Mann var så problematisk at den ikke burde sendes på skoleturne. En fersk rapport fra Telemarksforsking viser langt på vei det stikk motsatte - at skoleturneen var vellykket.

Mer..

Overvåker kulturpolitikken i Europa

(11.5.2009) Telemarksforsking bidrar til å kartlegge europeisk kulturpolitikk i prosjektet Compendium of cultural policies and trends in Europe.

Mer..

Regionalparkane kjem

(10.5.2009) Den første nasjonale konferansen om regionalparkar går av stabelen på Stalheim denne veka. I den nye distriktsmeldinga blir regionalparkar trekt fram som ein framtidig utviklingsstrategi. Ein kronikk i Nationen laurdag gir ei kort innføring i kva som rører seg.

Meir..

Verdiskaping, natur og kultur

(7.5.2009) Det er behov for betre samordning av verkemidla slik at dei er betre koordinert i høve til å nå felles mål knytt til samspelet mellom natur og kultur og det breie verdiskapingsomgrepet.

Meir..

Flere kommuner får eierskapsmeldinger

(5.5.2009) På oppdrag fra KS har Telemarksforsking bistått med kartlegging av status for arbeidet med eierskapsmeldinger i norske kommuner. Resultatene tyder på en positiv utvikling.

Mer..

Ny bok om kulturelt entreprenørskap

(28.4.2009) Onsdag 29. april kl 18.00 blir boka Kulturelt entreprenørskap lansert på Litteraturhuset i Oslo. Boka er et resultat av et større forskingsprosjekt gjennomført av en forskergruppe ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.

Mer..

Enorme sprik i kommunale avgifter

(8.4.2009) Ein familie i Kviteseid må betale 8.777 kroner meir i kommunale avgifter, for ein plass i SFO og ein plass i barnehage samanlikna med prisen på dei same tenestene i Fyresdal.

Meir..

Mer lydig bruk av barnehagemidler

(24.3.2009) Skjønnsmidler til barnehagedrift brukes nå vesentlig mer i samsvar med forutsetningene fra staten. Men fortsatt er det avvik; 9 % av hva 45 kommuner mottok i skjønnsmidler for 2007, er ikke brukt i samsvar med de sentrale føringene.

Mer..

Konferanse om regionalparkar

(20.3.2009) Den første nasjonale konferansen for regionale og lokale landskapsparkar blir arrangert på Stalheim 12. - 13. mai 2009.

Meir..

Blir kreftrammedes behov ivaretatt i arbeidsliv og velferdsstat?

(16.3.2009) Dette er tema for en Fafo-frokost med rapportlansering onsdag 18. mars. På frokostseminaret presenteres en bred undersøkelse blant kreftpasienter som er gjennomført på oppdrag fra Kreftforeningen og i samarbeid med Høgskolen i Vestfold og Telemarksforsking.

Mer..

Reiser og minner

(13.3.2009) En nasjonal inspirasjonskonferanse om kulturminner og reiseliv vil bli arrangert i Bø 23. – 24. september 2009. Telemarksforsking har fått prosjektledelsen.

Mer..

Smil for SMIL

(24.2.2009) Ordningen med Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gir resultater i mange kommuner viser fersk evaluering fra Telemarksforsking.

Mer..

Levekårskartlegging i Skien kommune

(13.2.2009) Kartleggingen skal danne grunnlaget for de videre politiske og strategiske valg innenfor den lokale velferdspolitikken, med bekjempelse av fattigdom som et sentralt tema.

Mer..

Bør kommunene ha lokal frihet og selvstyre?

(12.2.2009) Telemarksforsking har sammen med UIO, Sosialantropologisk Institutt og SINTEF Teknologi og Samfunn fått det spennende oppdraget av Kommunenes Sentralforbund (KS) å utforske det vi oppfatter som det store dilemmaet i norsk lokalpolitikk, nemlig forholdet mellom likhet, frihet og rettferdighet.

Mer..

Foresight skal auke attraktiviteten

(30.1.2009) Telemarksforsking leiar ein framtidsverkstad for Midt-Telemark-regionen.

Meir..

Veileder 49 kommuner på kommuneøkonomifeltet

(19.1.2009) Ved inngangen til 2009 har 49 kommuner i Telemark, Agder, Vestfold, Møre og Romsdal og Buskerud tegnet rammeavtale med Telemarksforsking om dokumentasjon, råd og veiledning på kommuneøkonomifeltet.

Mer..

Medlem i nasjonalt råd for kommuneøkonomien

(19.1.2009) Telemarksforsker Lars Håkonsen er foreslått som nytt medlem av Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). TBU er statens rådgivende organ i faglige spørsmål i forhold til utvikling av økonomiopplegget vis a vis kommuner og fylkeskommuner i statsbudsjettet og ellers.

Mer..

Mer framtidsfokus i Telemarksforsking

(15.1.2009) Telemarksforsking har inngått samarbeidsavtale med Foresight Norge

Mer..

Store kostnadsvariasjoner i barnehagesektoren

(9.1.2009) En forskningsrapport Telemarksforsking har utført for Kunnskapsdepartementet påviser at det er store kostnadsforskjeller mellom offentlige og private barnehager, og at forskjellene i stor grad er knyttet til at offentlige barnehager har bedre lønns- og arbeidsbetingelser.

Mer..

Barn i kreftrammede familier vil tas på alvor som pårørende

(5.1.2009) Barn og unge i familier som er rammet av kreft ønsker å bli tatt på alvor som pårørende - de må bli informert, hørt og sett. Dette er en av konklusjonene i en ny forskningsrapport utarbeidet av forskere ved Telemarksforsking, Fafo og Henær-senteret ved Høyskolen i Vestfold.

Mer..

Nærings-NM 2008: Stavanger- og Drammens-regionen og Ullensaker kommune på topp

(15.12.2008) Resultatene fra årets Nærings-NM er klart. NHO/Telemarksforsking kårer Stavangerregionen til norgesmester i næringsliv for fjerde år på rad. I kombinasjonen næringsliv/attraksjon er det Drammensregionen som er mest vellykket. Blant kommunene er det suverene Ullensaker som topper både i Nærings-NM og i kombinasjonen.

Mer..

Økologisk mat på timeplanen

(10.12.2008) Telemarksforsking skal utvikle nye skuleprosjekt som fremjer kunnskapen om økologisk mat i skulane i Midt-Telemark.

Meir..

Telemarkskanalen kan bli regionalpark

(9.12.2008) Miljøverndepartementet utfordra i 2006 Telemark og dei seks kanalkommunane å vere med og prøve ut korleis Landskapskonvensjonen kan brukast til regional utvikling i Telemark. Forprosjektrapporten er no ferdig.

Meir..

Stort kunnskapsbehov om regionalparkar

(4.12.2008) Regionalpark er ein ny framtidsmodell for regionane, som krev nye måtar å sjå staden på, nye metodar for stadbasert læring og deltaking, forsking og utvikling, sa Solveig Svardal i eit foredrag på det nasjonale nettverket for regionalparkar.

Meir..

Evaluering av Sinna Mann

(12.11.2008) Telemarksforsking er i gang med å evaluere barneteaterturneen Sinna Mann. Sinna Mann er et teaterstykke basert på Gro Dahles barnebok som tar opp temaet vold mot barn.

Mer..

Telemarksforsking tilbyr framtidsforskning

(3.11.2008) Ingen kan forske på framtiden, den er foreløpig bare en antakelse. Likevel har det vokst fram en rekke forskningsinstitutter internasjonalt som arbeider med såkalt framtidsforskning, og i Norge har forskningsrådet en egen temasatsing på ”Foresight".

Mer..

Barnehagefinansiering i fokus

(30.10.2008) Telemarksforsking gjennomfører for tiden en større undersøkelse av kostnadsforskjellene mellom kommunale og private barnehager. Stortinget har vedtatt å utsette behandlingen av endringer i barnehageloven i påvente av denne undersøkelsen.

Mer..

Mye bilkjøring og sykling til jobb i Porsgrunn

(30.10.2008) Ansatte i Porsgrunn kommune og Herøya Industripark ligger over landsgjennomsnittet både når det gjelder bilkjøring og sykling til jobb, mens langt færre benytter seg av kollektivtransport. Dette viser en undersøkelse som Telemarksforsking har oppsummert.

Mer..

Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

(17.10.2008) Telemarksforskning har på vegne av flere parter i BA-bransjen og offentlige organ gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge omfanget av svart økonomi og brudd på helse, miljø og sikkerhetsbestemmelsene i bygge- og anleggsbransjen i Grenland

Mer..

Det arbeidsmedisinske tilbudet under lupen

(9.10.2008) Telemarksforsking-Bø skal evaluere det arbeidsmedisinske tilbudet ved de fem helseregionene og STAMI på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Mer..

Nytt forskingsprosjekt for bedrifter og verksemder i opplevingsnæringane i Buskerud

(30.9.2008) Prosjektet ”Forskingsbasert innovasjon og kompetansemekling” er eit tilbod til bedrifter og verksemder i opplevingsnæringane om hjelp til ulike typer forskingsprosjekt.

Meir..

Undrande og skapande

(26.9.2008) Telemarksforsking-Bø skal følgjeevaluere Kvitebjørnen, eit nyskapande lokalsamfunnsprosjekt med utgangspunkt i Rasmus Løland sine tekstar.

Meir..

Evaluering av SMIL

(26.9.2008) Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å evaluere korleis forvaltingsprosessar og administrasjon av ordninga påverkar miljøresultata.

Meir..

Kunstnerundersøkelsen - revidert utgave

(12.9.2008) Revidert utgave av rapporten om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 er nå tilgjengelig.

Mer..

ØKOløft Sauherad skal evaluerast

(4.9.2008) Telemarksforsking-Bø skal forske for å utvikle.

Meir..

Attraktivitetsbarometeret 2008

(25.8.2008) Telemarksforsking-Bø har for andre år utarbeidet Attraktivitetsbarometeret, som rangerer regioners og kommuners attraktivitet.

Mer..

Nye forskere innen kultur og regional utvikling

(19.8.2008) - Økende oppdragsmengde kombinert med våre strategiske ambisjoner gjør at vi nå styrker staben innen kulturfeltet og regionalutviklingsfeltet, sier direktør Karl Gunnar Sanda. 4 nye forskere begynner nå i høst: Ole Marius Hylland, Lars Ueland Kobro, Hanna Nyborg Storm og Trine Bille.

Mer..

Kunstnernes kår under lupen

(30.6.2008) Generelle sosiale prosesser og utviklingstrekk på kunstmarkedene har mye mer å si for kunstnernes inntektsutvikling enn den spesifikke kulturpolitikken for kunstnernes arbeids- og inntektsforhold.

Mer..

Telemarksis frå eigen gardskafe

(30.6.2008) Leiv Bjørge prisar samarbeidet med Telemarksforsking-Bø og Interreg-prosjektet Farmers for nature.

Meir..

Terra-skandalen: Et aktuelt forskningsområde for Telemarksforsking-Bø

(11.6.2008) I kjølvannet av Terra-skandalen har Riksrevisjonen undersøkt Kommunal- og regionaldepartements saksbehandling i forbindelse med Terra-saken. Riksrevisjonen henviser i denne sammenheng til et notat fra Telemarksforsking-Bø i 2005 om regnskapsføring av finansielle instrument.

Mer..

Sauherad blir økologisk føregangskommune

(4.6.2008) Målet for ØKOLØFT Sauherad er å auke produksjon og forbruk av økologisk mat. Kommunen, fruktprodusentar, organisasjonar, skular og barnehagar skal gå saman om satsinga. Prosjektet er utvikla i nært samarbeid med Telemarksforsking-Bø.

Meir..

Befolkningsveksten fortsetter, mens Vest-Telemark sakker akterut

(27.5.2008) SSB har nylig publisert nye oppdaterte befolkningsframskrivninger. Ifølge SSB vil folketallet i Norge øke sterkt de neste årene. Audun Thorstensen ved Telemarksforsking-Bø sier prognosene for befolkningsutviklingen i Vest-Telemark de neste 20 årene ikke er hyggelige. Innvandring kan bidra til at dagens folketall holder seg, men det blir flere eldre og færre yngre personer i regionen, ifølge Thorstensen

Mer..

Sett kommunalt eierskap på dagsorden!

(9.5.2008) I løpet av de siste 10 årene har det vært mer enn en tredobling av kommunale selskaper. Det viser seg at kommunene har dårlig oversikt over sine selskaper, noe som resulterer i en passiv eierskapsrolle.

Mer..

FORSKERSTILLINGER LEDIG

(8.5.2008) Telemarksforsking-Bø lyser ut etter:
- Erfaren Kulturforsker
- Forsker Nærings-/regional utvikling
- Samfunnsøkonom
- Reiselivsforsker
Søknadsfrist 26.5.08

Mer..

Tilskota må opp for å berge Vest-Telemark-landbruket

(6.5.2008) Tilskota må få ein monaleg auke i jordbruksoppgjeret om det skal verte auka inntekt for husdyrhaldarane i Vest-Telemark. Solveig Svardal ved Telemarksforsking i Bø seier at produksjonsvoluma i regionen er så små at prisauke på produkta ikkje gjev så mykje meir inntekt.

Meir..

Avslutningskonferanse for Farmers for nature

(2.5.2008) Interreg III-prosjektet Farmers for nature blir avslutta med konferanse i nasjonalparken Alde Feanen i Frisland i Holland 14.-15. mai 2008. Frå Telemark reiser ei gruppe på 8 for å vere med på å sette sluttstreken på prosjektet som har hatt som føremål å utvikle modellar som kan redusere konfliktnivået mellom intensiv landbruksdrift og viktige naturverdiar og –interesser.

Meir..

Telemarkskanalen som regionalpark

(29.4.2008) Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å vere kompetansemiljø med ansvar for å gi styringsgruppa for ”Telemarkskanalen som regionalpark” faglege utgreiingar og innspel som grunnlag for sine diskusjonar og vedtak, samt ha ansvar for å utarbeide ein handlingsplan som vedtaksgrunnlag for å starte utviklinga av ein regionalpark omfatta av dei 6 kanalkommunane.

Meir..

Fattigdom blant barn og unge i Horten

(28.4.2008) NAV Horten og Horten kommune har igangsatt et prosjekt der bekjempelse av barnefattigdom i Horten er prosjektets overordna mål. Telemarksforsking-Bø har fulgt prosjektet fra prosjektidè til prosjektutforming, gjennom søkerfasen og nå i gjennomføringsfasen.

Mer..

Barn og unges situasjon i kreftrammede familier

(28.4.2008) Telemarksforsking-Bø har inngått en avtale med Fafo om å bistå i undersøkelsen knyttet til prosjektet Barn og unges økonomiske og praktiske situasjon i kreftrammede familier.

Mer..

Nytt forskningsprosjekt for bedrifter og virksomheter i opplevelsesnæringene i Telemark

(21.4.2008) Prosjektet ”FoU-basert innovasjon i opplevelsesnæringene i Telemark” er et tilbud til bedrifter og virksomheter i opplevelsesnæringene om hjelp til ulike typer forskningsprosjekter.

Mer..

Ny analyse om nyetableringer i 2007

(27.3.2008) Analysen går i detalj om nyetableringer i Telemark, men har også data om nyetableringer i andre fylker.

Mer..

Historisk sterk vekst i innbyggertallet

(21.2.2008) I dag publiserte Statistisk sentralbyrå de endelige innbyggertallene per 1.1.08. Telemarksforsking-Bø kan bistå med analyser av nye innbyggertall på kommunenivå.

Mer..

Dei raude låvane må få nytt liv

(10.1.2008) Viss vi skal kunne ta vare på dei raude låvane i Midt-Telemark i framtida må dei få nytt liv, i form av ny næringsverksemd, eller som bustader og fritidsleiligheiter. Dette sa Solveig Svardal på eit foredrag for 120 låveeigarar i Heddal. Møtet var første arrangement i ein serie i regi av prosjektet "Den raude låven".

Meir..

Bedre effekt med samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten

(4.1.2008) Sannsynligheten at brukere kommer over i ordinært arbeid er større i de kommunene som har gjort forsøk med samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste, enn i et utvalg sammenligningskommuner. Dette dokumenteres i en analyse som Telemarksforsking-Bø har gjennomført av Samordningsforsøket som er forløperen til NAV.

Mer..

Doktorgrad om sosial ulikhet blant kunstnere

(5.12.2007) Telemarksforsking-Bø har fått midler fra Norges forskningsråd til et doktorgradsarbeid om sosial ulikhet blant kunstnere. Mari Torvik Heian blir stipendiat og skal forske på hva sosial bakgrunn betyr for kunstneres arbeids- og inntektsforhold i Norge.

Mer..

Hvordan fornye operakunsten?

(4.12.2007) Hva operahuset i Bjørvika skal fylles med, har vært heftig debattert de siste årene. For mens operakunsten i Norge ser ut til å blomstre som aldri før, er mange bekymret for den kunstneriske nyskapingen innen opera og hevder at operarepertoaret på norske scener er tilbakeskuende. Sigrid Røyseng og Heidi Stavrum har publisert et notat som diskuterer denne problemstillingen i lys av et kompetansehevingsprosjekt – AdOpera! - finansiert av Norsk kulturråd.

Mer..

Nye regionale næringsanalyser

(28.11.2007) Næringsanalyser for en rekke fylker, regioner og kommuner er nå klare.

Mer..

Vilje Viser Vei

(23.11.2007) Som et ledd i NAVs satsing på feltet arbeid og psykisk helse er det gjennom prosjektet Vilje Viser Vei opprettet øremerkede koordinatorstillinger i alle landets fylker. Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en evaluering av VVV og koordinatorstillingene.

Mer..

Evaluering av regionale miljøprogram

(20.11.2007) Statens landbruksforvalting har gitt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med Bygdeforsking i oppdrag å evaluere dei regionale miljøprogramma i landbruket.

Meir..

Toppidrettens formel – Olympiatoppen som alkymist

(5.11.2007) Hva kjennetegner den norske toppidrettsmodellen? Hvordan påvirker satsningen på toppidrett idretts-Norge for øvrig? Hvordan preger toppidrettens krav og forventninger utøvernes hverdag? Dette er spørsmål sosiologene Nils Asle Bergsgard og Pål Augestad gir svar på i boka
Toppidrettens formel – Olympiatoppen som alkymist.

Mer..

Nytt liv for raude låvar

(31.10.2007) Senter for natur- og kulturbasert nyskaping skal levere manus til eit informasjonshefte om nye muligheiter for dei raude låvane i Midt-Telemark.

Meir..

Befolkningen i Telemark eldes

(15.10.2007) Det er underskudd på unge voksne og små barn, mens det er overskudd på eldre. Det er situasjonen i Telemark sammenlignet med gjennomsnittet for landet, fremgår det av en analyse forsker Audun Thorstensen fra Telemarksforsking har laget.

Mer..

Ny bok fra Vidar Ringstad: Samfunnsøkonomi og sunn fornuft

(9.10.2007) Med undertittelen "Fra en frustrert liberalers opptegnelser" gir seniorforsker ved Telemarksforsking-Bø, Vidar Ringstad, en innsiktsfull og reflekteret framstilling av samfunnsøkonomiens historie. Boka er utgitt på Cappelen akademiske forlag.

Mer..

Eit anleis kurs for kommunane om natur- og kulturbasert nyskaping

(21.9.2007) KS ønsker fornya fokus på nyskaping og bygdeutvikling i kommunane, og har bede Senter for natur- og kulturbasert nyskaping om å lage eit kursopplegg for politikarar og tilsette i kommunane.

Meir..

Kulturstrategier for Finnmark

(20.9.2007) I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid.

Mer..

Ny bruk av ledige landbruksbygningar

(14.9.2007) Skal vi unngå at alle dei ledige landbruksbygga forfell og forsvinn frå landskapet må dei få ei inntening som minst forsvarar vedlikehaldskostnadene, sa Solveig Svardal frå Telemarksforsking på eit seminar på Hamar 20. september.

Meir..

Skjønnsmidler til barnehagedrift - kontroll av bruken

(29.8.2007) På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har vi kontrollert om bruken av skjønnsmidlene for 2005 er i tråd med forutsetningene. 25 kommuner ble valgt ut i en stikkprøvekontroll etter en analyse av innrapporterte KOSTRA-tall for 2005. De utvalgte kommunene fikk dette året tildelt 130 mill. kr i skjønnsmidler til drift av barnehager.

Mer..

Attraktivitetsbarometeret 2007: Øvre Romerike mest attraktive region

(23.8.2007) Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra NHO utarbeidet et attraktivitetsbarometer for norske regioner.

Mer..

Ny utredning om musikk og kjønn

(22.8.2007) Hva slags kunnskap har vi om kjønn i musikkfeltet og hvordan har utviklingen vært de siste årene? Anne H. Lorentzen ved HiT og Heidi Stavrum ved Telemarksforsking-Bø har foretatt en kartlegging og systematisering av forskningen om musikk og kjønn.

Mer..

Evaluering av felles landbrukskontor

(22.8.2007) Telemarksforsking-Bø har fått oppdraget med å evaluere landbrukskontoret i Sel og Vågå. Disse to kommunene gikk sammen om å etablere et felles landbrukskontor i Vågåmo i mars 2006 og driften skal nå evalueres.

Mer..

Doktorgrad om bygdeutvikling og nyskaping

(15.8.2007) 28. august 2007 disputerer forskar Dag Jørund Lønning for dr. philos.-graden ved Universitetet for miljø og biovitskap med avhandlinga ”Fridomen til å skapa. Alternative historier om nyskaping og bygdeutvikling.”

Meir..

Regnskapsnytt pr august 2007

(10.8.2007) Vi tilbyr god og oppdatert kompetanse på regnskapsfaglige temaer for kommunesektoren. Det er Ailin Aastvedt hos oss som har regnskap som spesialområde. I denne artikkelen gis flere oppdateringer om temaer og problemstillinger knyttet til kommuneregnskapet.

Mer..

Ny bok om internasjonal idrettspolitikk

(9.5.2007) Samtidig som idrettspolitikkens maktkamper utspiller seg i valget av Norges nye idrettspresident, lanserer idrettsforskere ved Telemarksforsking-Bø og IRIS, Stavanger, en ny bok om komparativ idrettspolitikk på det internasjonale forlaget Elsevier/Butterworth-Heinemann.

Mer..

Evaluering av integreringstilskuddet

(7.3.2007) Integreringstilskuddet er det viktigste økonomiske virkemiddelet innenfor den norske integreringspolitikken. Telemarksforsking har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert denne ordningen, og vi presenterer våre konklusjoner i rapporten ”Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningens rammetilskudd”.

Mer..

Doktordisputas om kulturpolitikk og kunstledelse

(2.3.2007) Fredag 16. mars 2007 disputerer forsker Sigrid Røyseng for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. Forestillingen om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse."

Mer..

Vellykket interkommunalt samarbeid om barnevern

(15.2.2007) Vi har nylig evaluert forsøk med interkommunalt barnevernsamarbeid i Vest-Telemark. Målsetningene med samarbeidet synes i stor grad å være nådd. Samarbeidet blir sogar karakterisert som et eksempel til etterfølgelse for mindre kommuner som ønsker å styrke barneverntjenesten gjennom etablering av interkommunale samarbeidsløsninger.

Mer..

Nye regionale næringsanalyser

(29.11.2006) Telemarksforsking-Bø har gjennomført en rekke regionale næringsanalyse, der store deler av landet har fått analysert utviklingen i næringsliv, sysselsetting og befolkning.

Mer..

Pub-debatt om integrering

(28.11.2006) Forfatter og frilansjournalist Walid al-Kubaisi og Ingmar Meland fra Høgskolen i Telemark har integrering som tema når de møtes til åpen pub-debatt på Grillen i Bø sentrum tirsdag kveld. Bak arrangementet står Senter for kultur- og idrettsstudiar. Senteret drives i fellesskap av Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking-Bø.

Mer..

Nærings-NM

(27.11.2006) Stavangerregionen er beste næringsregion i Norge - for tredje år på rad

Mer..

Dag Jørund Lønning leiar europeisk arbeid om landbruksbaserte fellesgode

(13.11.2006) Dag Jørund Lønning, fagleg leiar ved Senter for natur og kulturbasert nyskaping ved TF-Bø, skal leia arbeidet med utvikling av ein modell for fremjing av, og betaling for, produksjon av fellesgode i det europeiske landbrukslandskapet. Modellen skal leggjast fram for europeiske politikarar og media i samband med det interregionale samarbeidsprogrammet Farmers for Nature sin sluttkonferanse i Holland våren 2008.

Mer..

Ny innsikt om etterspørsel etter bøker i Norge!

(25.10.2006) I en artikkel publisert i Journal of Cultural Economics nr 2 2006, analyserer Vidar Ringstad og Knut Løyland ved Telemarksforsking-Bø etterspørsel etter bøker i Norge. De finner at den er inntektsfølsom, noe som bl.a. innebærer at folk vil bruke en økende andel av sine inntekter på bøker når inntektene øker.

Mer..

Telemarkskyri Meieri er opna

(20.10.2006) Dag Jørund Lønning heldt 19. oktober 2006 den offisielle opningstalen for Telemarkskyri Meieri i Fyresdal.

Meir..

Kartlegging av praksis i sosialtjenesten

(16.10.2006) Telemarksforsking-Bø har gjennomført en kartlegging av prakis i forbindelse med fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og bruk av vilkår i sosialtjenesten. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Mer..

Undersøkelse om det lokale tilbudet innenfor arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser

(10.10.2006) Rapporten setter søkelys på hvordan en lokalt arbeider med, og samarbeider om, yrkesrelaterte tiltak og fritidstiltak for mennesker med langvarige psykiske lidelser. Prosjektet har vært gjennomført som en følgeevaluering i 12 case-kommuner.

Mer..

Landbruksbygg og kulturlandskap

(14.9.2006) Må dei nye store landbruksbygga sjå ut som fabrikkhallar lausrivne frå tradisjonelle tunformer og landskap, eller er det mogleg å finne løysingar som gjer at dei spelar på lag med landskapet?

Meir..

Vi er blitt sentrale på kommuneregnskap

(1.9.2006) Telemarksforsking-Bø har blitt et sentralt miljø på forskning, utredning og formidling av regnskapsfaglige problemstillinger og temaer. Ailin Aastvedt har nylig stått bak en utredning der fokus har vært rammeverk og prinsipper for kommuneregnskapet.

Mer..

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping er oppretta!

(8.6.2006) Telemarksforsking-Bø etablerer no det første forskingssenteret i Europa med natur- og kulturbasert utvikling som spesialfelt: Senter for natur- og kulturbasert nyskaping. Det engelske namnet vert Centre for nature- and culturebased innovation.

Mer..

Evaluering av forsøksordninger med NAV

(18.5.2006) Telemarksforsking-Bø har i perioden 2003 til 2005 evaluert 15 forsøk der Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten har samordnet sitt tjenestetilbud. Nå foreligger sluttevalueringen fra forsøkene.

Mer..

Kva er Ryfylke?

(12.5.2006) Ryfylke bør bruke rygjasauen som eit regionalt kjernesymbol i ein framtidsretta landskaps-strategi, er tilrådinga i ein ny rapport frå Telemarksforsking-Bø.

Meir..

Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark: Dødt løp mellom Bø og Notodden

(20.4.2006) En spørreundersøkelse utført av Telemarksforsking-Bø viser at Bø og Notodden får omtrent like stor tilslutning fra elevene som ønsker å gå på en ny musikk-, dans- og dramalinje fra høsten 2007.

Mer..

Å bygge en ny kommune - suksesskriterier og snublesteiner

(31.3.2006) På oppdrag for KS har vi, i samarbeid med Asplan Analyse, fulgt gjennomføringsprosessen i fire kommunesammenslutninger; Bodø/Skjærstad, Ølen/Vindafjord, Aure/Tustna og Kristiansund/Frei. Rapporten beskriver funn fra disse prosessene, og gir en rekke konkrete og praktiske råd til kommuner som vurderer sammenslutning.

Mer..

Rapport om kommunal praksis ved bruk av økonomisk sosialhjelp

(29.3.2006) Telemarksforsking-Bø har kommet med en rapport om praksis i sosialtjenesten ved bruk av økonomisk stønad og vilkår i forbindelse med slik stønad.

Mer..

Internasjonal konferanse om det kulturelle landskapet som fellesgode

(24.3.2006) Ann Norderhaug, Nordens fremste kulturlandskapsforskar, og Jan Douwe van der Ploeg, ein av dei fremste bygdeforskarane i Europa blir keynote speakers på konferansen, som blir halde i Seljord 15.-16. juni 2006.

Meir..

Gode samarbeid om barnevern

(23.3.2006) På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Telemarksforsking-Bø evaluert 6 forsøk med interkommunale barnevern. En hovedkunklusjon er at barnevern er et område som er godt egnet for samarbeid. Men samarbeidet medfører også utfordringer.

Mer..

Historisk grense er nådd med 50 rammeavtaler på kommuneøkonomi

(22.3.2006) Gjennom lengre tid (helt fra 1.7.94 i Telemark) har vi hatt rammeavtaler med kommuner på økonomifeltet. For tiden har hele 49 kommuner og én fylkeskommune inngått rammeavtaler med oss. Vi tilbyr kommunaløkonomisk rådgivning, dokumentasjon og kompetanseoppbygging innenfor disse avtalene. I Telemark er også fylkesmannsembetet med i konseptet.

Mer..

Analyse av kostnadsdrivere i storbyenes tjenesteproduksjon

(16.3.2006) Telemarksforsking-Bø har i samarbeid med Asplan-Viak gjennomført et oppdrag for storbykommunene (Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo) som har hatt som siktemål å analysere kostnadsdrivere i storbykommunene.

Mer..

Utgreiing av kommuneinndeling Voss/Granvin

(16.3.2006) Me har nyleg blitt engasjert av Voss og Granvin til å utgreie konsekvensar av ei eventuell kommunesamanslåing av Voss og Granvin.

Meir..

Utgreiing av kommunesamanslåing Bokn/Tysvær

(16.3.2006) Vi har nyleg sluttført og presentert ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær i Rogaland. Båe kommunane ser no ut til å gå inn for ei samanslåing.

Meir..

Pilotstudie av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak

(3.3.2006) Telemarksforsking-Bø har evaluert forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo

Mer..

Dag Jørund Lønning kåra til Månadens Antropolog

(25.2.2006) Norsk Antropologisk Forening har kåra forskar ved Telemarksforsking-Bø, Dag Jørund Lønning, til "Månadens Antropolog" for februar 2006.

Meir..

Kommuneregnskapet som nytt fagfelt

(31.1.2006) I form av deltakelse i ulike fora og gjennomføring av ulike prosjektarbeider, markerer vi oss nå på kommuneregnskapet som et nytt fagfelt. Vår primære ressurs- og kontaktperson på dette området er Ailin Aaastvedt.

Mer..

Kva er Ryfylke?

(31.1.2006) Ryfylke IKS har gitt Telemarksforsking-Bø i oppdrag å finne ut korleis nordmenn ser på Ryfylke og korleis ryfylkingane ser på seg sjølv. Arbeidet skal danne grunnlaget for framtidig regional merkevarebygging og kommunikasjonsstrategi.

Meir..

Temperatur-måling av økonomien i 7 eksempelkommuner

(27.1.2006) Telemarksforsking-Bø/PwC har finstudert 7 eksempelkommuner for å få fram kunnskap om hvordan tjenesteutviklingen har vært og hvordan kommunene tilpasser sine budsjetter til endrede økonomiske rammevilkår.

Mer..

Tjenestekjøpsavtale med Tinn kommune

(27.1.2006) Fram til mars/april 2007 vil Telemarksforsking-Bø være Tinn kommunes "forlengende arm" på økonomisiden. Vi har inngått en avtale med kommunen der vi skal bistå med tjenester rettet mot overordnet økonomisk styring og oppfølging, generell økonomisk saksbehandling, m.m.

Mer..

Cow Parade 2006 Telemark

(17.1.2006) Når verdas største kunstprosjekt Cow Parade møter telemarkskua kan det utløyse mykje nytt.

Meir..

Nytt storprosjekt om kulturarbeid og kulturøkonomi

(15.12.2005) Kulturforskningsmiljøet ved Telemarksforsking/Senter for kultur- og idrettsstudiar har igjen fått midler fra Norges forskningsråd til et større strategisk kulturforskningsprosjekt.

Mer..

Stille makt - hemmelige makt

(5.12.2005) Kultur-Norges mektigste person er ikke kulturministeren, sier påtroppende debattredakør i Aftenposten, Knut Olav Åmås. Torsdag 8. desember stilte han til debatt i Bø om Kulturdepartementets tause kontroll av norsk kulturliv.

Mer..

Sats mindre på sykkelløyper!

(29.11.2005) Ein ny rapport frå Telemarksforsking-Bø utfordrar den tradisjonelle måten å utvikle sykkelturisme på.

Mer..

Nye næringsanalyser rangerer næringslivet i landets kommuner og 8 fylker

(24.11.2005) Telemarksforsking-Bø har analysert næringsutviklingen i kommuner, regioner og fylker i Norge. Resultatene presenteres i fem rapporter som tar for seg Akershus, Østfold, Nord-Trøndelag, Innlandet (Hedmark og Oppland) og BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold).

Mer..

Evaluering av kompetansenettverket for småskala matproduksjon

(11.11.2005) Brukerne av nettverket gir gode tilbakemeldinger både på kursvirksomheten og besøksordningen. Evalueringen viser imidlertid også at det er flere forbedringsområder for nettverkets virksomhet.

Mer..

Fersk doktorgrad om norsk idrettspolitikk

(5.11.2005) Fredag 18. november disputerte forsker Nils Asle Bergsgard for dr.polit.-graden over avhandlingen: Idrettspolitikkens maktspill. Endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen.

Mer..

Samordning mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat er utfordrende!

(25.10.2005) Telemarksforsking-Bø har siden 2003 evaluert 15 forsøk med samordnede tjenester mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. En hovedkonklusjon er at integreringen av de tre etatenes tjenester er vanskelig og samarbeidet er ikke alltid like enkelt å få til.

Mer..

Nye næringsanalyser for Setesdal, Grenland og Hol kommune

(20.10.2005) Telemarksforsking-Bø har utarbeidet flere nye næringsanalyser. Setesdal regionråd og Vekst i Grenland AS har fått utarbeidet regionale næringsanalyser, og Hol kommune har fått analysert næringsutviklingen i sin kommune.

Mer..

Det sammensatte Telemark: by og land, hand i hand?

(22.9.2005) Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen ”det sammensatte Telemark”. En belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre Telemark, hvorvidt en satsing på Grenland vil komme bygdene i Øvre Telemark til gode, og hva slags betydning fylkesgrensene har i en grenseløs verden.

Mer..

Med Telemarkskua mot attgroing!

(21.9.2005) I regi av det europeiske samarbeidsprogrammet Farmers for Nature har Telemarksforsking-Bø gjennomført ein samanliknande studie av Telemarkskua og Norsk Rødt Fe sine beitevanar. Resultata frå undersøkinga syner at Telemarkskua er betre eigna til beiting i ulendt terreng, og meir ivrig på opptak av lauv og kjerr enn det NRF-rasen er.

Meir..

God utvikling i den kulturpolitiske forskningen

(12.9.2005) ”I løpet av de siste 10-15 åra har det skjedd en sterk institusjonalisering av kulturpolitikk som ”seriøst” forskningsfelt”, uttalte seniorforsker Per Mangset i sitt avslutningsforedrag på Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning som ble avholdt 25.-26. august i Borås.

Mer..

Nytt prosjekt om livsstilsbruket

(9.9.2005) Er dei moderne småbrukarane berre romantikarar, eller bidrar dei faktisk til næringsutvikling og lokalsamfunnsaktivitet?

Mer..

Hver femte industriarbeidsplass lagt ned i Grenland siden 2000

(8.9.2005) Dette kommer fram i rapporten ”Globalisering og industri Grenland” som Telemarksforsking-Bø har laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS og Innovasjon Norge Telemark.

Mer..

Frå Vogge til Mekka

(5.9.2005) Morgedal kan bli Noregs fremste kulturelle pilegrimsmål er konklusjonen i ein ny rapport frå Telemarksforsking-Bø.

Meir..

Jæren ble nærings-norgesmester i 2004

(30.8.2005) Jæren er kåret til den mest vellykkede regionen i ”Nærings-NM 2004” som Telemarksforsking-Bø har laget på oppdrag fra NHO. På de neste plassene fulgte Setesdal og Sørlandet.

Mer..

Forskningsstipend fra Den norske Revisorforening

(20.7.2005) Ailin Aastvedt har fått tildelt 100.000 kr i forskningsstipend fra Den norske Revisorforening. Stipendet skal brukes til å kartlegge nærmere dagens kommuneregnskap som informasjonskilde.

Mer..

2004 - Et godt år for Telemarksforsking-Bø

(28.6.2005) -Telemarksforsking-Bø hadde et godt år i 2004 både faglig og økonomisk, og denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2005, sier styreleder Walborg Krosshaug og direktør Karl Gunnar Sanda. -Instituttet har markert seg tydelig med faglige bidrag inn i mange offentlige debatter og kan i tillegg presentere et overskudd på 1 million kr for 2004.

Mer..

Tilbud om beregningsbistand i forbindelse med barnehagereformen

(10.6.2005) Mange kommuner sliter med å utføre beregningene av støtten til den enkelte private barnehage som følge av forskriften om likeverdig behandling av private og offentlig eide barnehager. Telemarksforsking-Bø kan bistå i dette arbeidet.

Mer..

Evaluering av forsøk på kommunesammenslutning i Valdres

(8.6.2005) Høsten 2004 sa et klart flertall i tre av Valdreskommunene nei til en kommunesammenslåing, mens det var flertall i den siste kommunen. Telemarksforsking-Bø har evaluert prosessen i Valdres og har i tillegg vurdert hensiktsmessigheten av ulike måter å høre befolkningen på i slike spørsmål.

Mer..

Flertall for kommunesammenslåing i Midt-Telemark

(25.5.2005) 56 % av befolkningen i Midt-Telemark er positive til en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad. 2 av 3 mener i tillegg at kommuneadministrasjonen i en ny kommune bør lokaliseres til Bø. Dette går fram av et notat skrevet av Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra KS Telemark og Midt-Telemarkrådet. Notatet ble presentert på en pressekonferanse i dag. Mer..

Ny bok om kulturlivets økonomi fra Vidar Ringstad

(28.4.2005) Seniorforsker Vidar Ringstad har nå kommet ut med boka "Kulturøkonomi" på Cappelen forlag. Boka bygger direkte på prosjekter utført ved Telemarksforsking-Bø innenfor rammen av Strategisk instituttprogram for kultur og idrett, finansiert av Norges Forskningsråd.

Mer..

Nye Næringsanalyser

(20.12.2004) Knut Vareide har laget næringsanalyser for seks fylkeskommuner: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Østfold.

Mer..

Nytt forskningsprogram for bedrifter i Telemark, Buskerud og Vestfold

(17.12.2004) ”Forskningsbasert Kompetansemegling” har som hovedmål å øke innsatsen av forskning og utvikling i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Mer..

Landskapsturisme: Island har suksess, Skottland har suksess, i Noreg går det trått. Kvifor?

(1.11.2004) I ein ny rapport fokuserer Dag Jørund Lønning, Telemarksforsking-Bø, på den landskapsfokuserte bygdeturismen i det skotske Høglandet og på Island.

Meir..

Kultur, politikk og forskning – festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen

(25.10.2004) Fredag 22. oktober overrakte direktør ved Telemarksforsking-Bø, Karl Gunnar Sanda et festskrift til Per Mangset under et seminar ved Høgskolen i Telemark. Telemarksforsking-Bø står bak utgivelsen, men har i utarbeidelsen av denne boka hatt solid hjelp fra 20 av Pers kolleger lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mer..

Vanskelig å få til frivillige kommunesammenslutninger med dagens inntektssystem

(5.10.2004) Dagens inntektssystem vil virke som et hinder for frivillige sammenslutninger i ganske mange tilfeller.

Mer..

PRESSEMELDING: Symbolsk møte mellom Sondre Norheim og William Shakespeare:

(23.9.2004) Morgedal, den moderne skisportens vogge, knyter band til Stratford-Upon-Avon, William Shakespeare sin fødestad.

Meir..

NM i Næringsliv

(7.9.2004) Hvilke regioner har den beste næringsutviklingen? Og hvilke har den dårligste? Hva kjennetegner regioner med god næringsutvikling?

Mer..

Født til kunstner?

(1.7.2004) Hvorfor forteller forfatteren Ari Behn i et intervju at ”allerede som treåring hadde jeg en følelse av at jeg skulle bli forfatter”? Og hvorfor sier billedkunststudenten ”Anne-Berit” at hun valgte en kunstnerkarriere fordi ”det er noe jeg må gjøre; jeg har på en måte ikke noe valg”?

Mer..

Nytt forskningssenter for kultur- og idrettsstudier i Bø

(16.6.2004) Høgskolen i Telemark oppretter – i samarbeid med Telemarksforsking-Bø – et nytt Senter for kultur- og idrettsstudier fra 1. august 2004. Senteret skal fremme forskning på høyt nivå på kultur- og idrettsfeltet med utgangspunkt i forskningsmiljøene ved de to institusjonene. Senteret skal særlig legge vekt på forskning om kulturpolitikk, kulturøkonomi, den sosiale organiseringen av kulturfeltet, idrettspolitikk, idrettsanlegg og den sosiale organiseringen av idrettsfeltet.

Mer..

Telemarkskua ut i Europa!

(25.5.2004) Telemarksforsking-Bø vil no lansera Telemarkskua i Europa som del i eit stort Inter-reg-program med 10 partnerar i 5 ulike land (Nederland, Tyskland, Storbritannia, Belgia og Noreg). Programmet har fått namnet Farmers for Nature, og skal sjå på sambandslinene mellom landbruk og forvalting av viktige natur- og kulturverdiar. Landskap og natur/kulturopplevingar, - kollektive gode -, vert ein stendig viktigare del av landbruket si verdiskaping i heile Europa. Programmet Farmers for Nature vil sjå på kva røynsler dei ulike land og regionar har hausta, og vidare utvikla nye modellar og tiltak for utprøving i kvar deltakande region.

Meir..

Unge skuespillere på kunstfelt i endring

(7.5.2004) På oppdrag av Norsk skuespillerforbund har Telemarksforsking-Bø gjennomført en undersøkelse av unge skuespilleres situasjon på et scenekunstfelt i endring. Arbeidsrapporten er utarbeidet av professor Per Mangset – og baserer seg på materiale fra et større forskningsarbeid om unge kunstnere.

Mer..

Evaluering av kommersialiserings-enhetene i FORNY

(29.4.2004) Telemarksforsking-Bø, ved forskerne Torjus Bolkesjø og Knut Vareide, har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført en evaluering av de 6 kommersialiseringsenhetene (KEene) som har vært med i FORNY-programmet siden starten i 1995. Oppgaven til KEene er både å motivere til kommersialisering i forskningsmiljøene, og å drive kommersialiseringsassistanse slik at ideer og prosjekter utvikles til bedriftsetableringer eller lisensavtaler.

Mer..

Workshop om kulturelt entreprenørskap

(22.3.2004) Framveksten av kulturelt entreprenørskap representerer et markant utviklingstrekk i dagens arbeidsliv. I løpet av det siste tiåret har det vært en sterkt økende interesse for å skape yrkestilværelser basert på ulike former for kulturell virksomhet hvor egen kreativ og estetisk utfoldelse står sentralt. Samtidig framheves entreprenøren som en løfterik samfunnsborger fra politisk hold og som en framgangsrik yrkesutøver i moteriktig organisasjons- og ledelsesteori. Tirsdag 11. mai 2004 er det workshop i Bø om kulturelt entreprenørskap. Mer..

Den norske bygda som global aktør? Kva rolle kan den norske bygda spela i samtida?

(8.12.2003) Ny bok frå Telemarksforsking-Bø gjev von for norske bygdesamfunn!
Boka «Den Norske Bygda og Den Store Verda», redigert av Dag Jørund Lønning, er eit resultat av ei større forskingssatsing på ein ny bygdeutviklingsstrategi der den særprega lokale kunnskapen er viktigaste ressurs for ny utvikling. Den kulturøkonomiske strategien, bruk av lokal kunnskap og kultur i stads- og næringsutvikling, vert breitt presentert i denne boka.

Meir..

Innovasjon i reiselivet – en delanalyse i Arena-prosjektet Innovativ fjellturisme

(27.11.2003) På oppdrag fra SND Buskerud og Vestfold har Telemarksforsking-Bø gjennomført en analyse hvor en har analysert innovasjonsaktivitet og innovasjonsbehov i reiselivet på 7 utvalgte fjelldestinasjoner: Hemsedal, Geilo, Golsfjellet, Rjukan, Rauland, Vrådal og Hovden.

Mer..

Workshop om kulturøkonomi

(15.9.2003) Kultur og økonomi har lenge framstått som gjensidig utelukkende kategorier. Mye tyder imidlertid på at dette skillet er blitt mindre skarpt de siste årene. Dette gir grunn til å spørre: Hva er kunnskapsstatus for kulturøkonomi som fagfelt i Norge? Kulturpolitisk forskernettverk ønsker med denne workshopen å belyse kulturøkonomiske spørsmål gjennom forskningsbaserte og mer praktisk orienterte innlegg. Mer..

Aktuell rapport om handlingsplaner og tiltakskjeding i Aetat

(20.8.2003) Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet foretatt en kartlegging og vurdering av arbeidskontorenes bruk av handlingsplaner og tiltakskjeding for arbeidssøkere. Undersøkelsen omfatter både langtidsledige og yrkeshemmede. Rapporten er skrevet av forskerne Geir Møller, Solveig Flermoen og Knut Løyland. Mer..

Mer..

Telemarksforsking-Bø evaluerer den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse

(23.6.2003) På oppdrag av Norges forskningsråd undersøker forskerne Solveig Flermoen, Heidi Haukelien og Nils Asle Bergsgard (prosjektleder) hvordan en lokalt arbeider med og samarbeider om yrkesretta tiltak og fritidstiltak for brukere med langvarige psykiske lidelser. Delrapport fra første fase i prosjektet foreligger nå. Undersøkelsen inngår sammen med flere andre undersøkelser i en evalueringsportefølge knyttet til opptrappingsplanen som ble iverksatt av myndighetene i 1999 og avsluttes 2006.

Mer..

Regionalpolitisk soloppgang?

(12.6.2003) Målene i prosjektet "Videreutvikling av regionalt utviklingsprogram i Hedmark og Oppland" har vært å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, styrke den regionale tilpasningen av virkemiddelbruken og å utvikle nye modeller for sektorsamordning. Telemarksforsking-Bø har evaluert dette prosjektet. Evalueringen, gjennomført av forskerne Halvard Vike, Torjus Bolkesjø og Stian Are Olsen, viser at fylkeskommunene har høstet positive erfaringer. Mer..

Fornuft og følelser. Unge lovende idrettsutøvere på spranget til en toppidrettskarriere.

(12.6.2003) Forsker Nils Asle Bergsgard har i denne arbeidsrapporten fokusert på overgangsfasen fra ung og lovende til en har valgt å satse for fullt på en idrettskarriere. Utgangspunktet er følgende spørsmål: Hvordan tenker unge rekrutter om sin framtidige idrettskarriere? Hvilke "strategier" legger de opp til for å takle den store risikoen det er for at en ikke lykkes (i hvert fall ikke på topplan)? Har den sosiale og idrettslige bakgrunnen noe å si for hvordan en "forvalter" usikkerheten? Mer..

Hvordan håndterer Aetat arbeidssøkere med lese- og skrivevansker?

(4.6.2003) På oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet har Telemarksforsking-Bø v/Solveig Flermoen gjennomført en undersøkelse av Aetats praksis i forbindelse med service overfor arbeidssøkere med lese- og skrivevansker. I tillegg er spørsmålet om hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å styrke tjenesteytingen overfor denne gruppen blitt belyst. Mer...

Mer..

Utfordringsrett – et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting i kommune-Norge?

(8.4.2003) På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) har Telemarksforsking-Bø v/ Kjetil Lie, Geir Møller og Karl Gunnar Sanda belyst konsekvensene for kommune-Norge ved innføring av utfordringsrett etter samme lest som den danske. Utredningen er dokumentert i rapporten: Utfordringsrett – et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting?

Mer..

Omstillingsprogrammene Østfold byoffensiv og Oppdrift

(18.3.2003) De regionale omstillingsprogrammene Østfold Byoffensiv, som omfattet bykommunene i Østfold, og Oppdrift, som omfattet kommunene Kragerø og Nome i Telemark og Risør og Tvedestrand i Aust-Agder, startet begge opp i 1996/97 og ble avsluttet i løpet av 2002. Telemarksforsking-Bø v/Torjus Bolkesjø og Møreforsking Molde v/Bjørn Guvåg har gjennom en følgeevaluering fulgt programmene siden starten og fram til avslutningstidspunktet.

Mer..

Entreprenørskap, nettverksbygging og lokaliseringsbetingelser i Østfold

(18.3.2003) På oppdrag av Østfold fylkeskommune og SND Østfold har Telemarksforsking-Bø i samarbeid med NIBR gjennom forskningsrådsprogrammet Regional utvikling (REGUT) gjennomført en survey blant nyetablerte bedrifter i Østfold. I tillegg inneholder analysen en detaljert kartlegging av nyetableringenes fordeling på næring og regioner i Østfold i perioden 1998-2000.

Mer..

Hva kjennetegner vellykkede interkommunale samarbeid om tjenesteproduksjon?

(13.3.2003) Dette spørsmålet besvares i en ny rapport fra Telemarksforsking-Bø skrevet av Bent Brandtzæg og Karl Gunnar Sanda på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Mer..

NY RENESSANSE FOR TELEMARKSKUA?

(27.2.2003) Mjølkeprodusentar i Vest-Telemark vil nå auke besetninga og mjølkeproduksjonen frå Telemarkskyr. Merkenamnet ”Telemarksksfe” og mjølka frå denne rasen vert sett på som ein viktig ressurs for utvikling av nye produkt og etablering av lokal meieriproduksjon i Vest-Telemark.

Meir..

Pionerer i regional kunstformidling

(17.2.2003) Telemarksforsking-Bø har på oppdrag av Hedmark fylkeskommune evaluert Turnéorganisasjon for Hedmark som lenge har vært den eneste institusjonen i Norge med et helhetlig ansvar for kunstformidling på fylkesnivå. Kunstformidling for barn og unge i fylkets grunnskoler er det største og viktigste satsningsområdet for Turnéorganisasjonen – et tema som er særlig aktuelt i disse tider med satsningen på Den kulturelle skolesekken. Nå foreligger evalueringsrapporten Pionerer i regional kunstformidling, som belyser Turnéorganisasjonens virksomhet gjennom hele perioden institusjonen har eksistert, det vil si fra 1991 og fram til i dag. Evalueringen er utført av Sigrid Røyseng og Ellen K. Aslaksen.

Mer..

Nytt nummer av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift

(17.1.2003) Den franske kultursosiologen Pierre Bourdieus betydning for forskningen om kulturlivets organisering er tema for et nytt nummer av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Utgangspunktet for dette spesialnummeret er et seminar som ble arrangert av Kulturpolitisk forskernettverk i Bø i Telemark høsten 2001. Spesialnummeret har en debattform, og flere av artiklene er reviderte versjoner av plenumsinnlegg som ble holdt under seminaret. De fleste av de øvrige artiklene er skrevet av forskere som deltok i den påfølgende diskusjonen. Professor og seniorforsker Per Mangset ved Høgskolen i Telemark/Telemarksforsking-Bø og forsker Sigrid Røyseng ved Telemarksforsking-Bø har vært gjesteredaktører for dette spesia

Mer..

Kulturminne og kulturmiljø som grunnlag for verdiskaping

(10.1.2003) Denne arbeidsrapporten er ledd i ei større utgreiing om potensialet for auka verdiskaping knytt til norske kulturminne og kulturmiljø. Dette problemområdet vert no i aukande grad fokusert både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppdragsgjevar for utgreiinga er Miljøverndepartementet. Deltakarar har vore Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Senter for Bygdeforsking, Telemarksforsking-Bø v/ forskarane Dag Jørund Lønning og Åsne W. Haugsevje og Norsk Institutt for By- og Regionforsking (NIBR). Karl Baadsvik ved NINA er koordinator.

Meir..

Microeconomterics of Production: Norwegian Contributions.
Finn R. Førsund, Tor J. Klette, Knut Løyland og Kjell G. Salvanes (redaktører)

(16.12.2002) I denne boka, utgitt på Cappelen Akademiske Forlag, presenteres utvalgte norske arbeider i anvendt produksjonsøkonometri fra perioden 1967 til 1999. Boka er delt i seks deler, hvorav den første delen er en introduksjon som gir leseren et overblikk over den historiske bakgrunnen for utviklingen av økonometriske metoder for studier av produksjonsforhold. Boka kan bestilles fra Cappelen.no

Mer..

Den kulturelle skolesekken i Buskerud

(3.12.2002) Telemarksforsking-Bø har på oppdrag fra Buskerud Fylkeskommune nylig utført en evaluering av et forsøksprosjekt med økt satsing på profesjonelt formidlet kunst og kultur til barn og unge. Forsøksprosjektet er knyttet til den nasjonale satsingen Den Kulturelle Skolesekken. Det er Åsne Widskjold Haugsevje som har stått for arbeidet med evalueringen, og rapporten har fått tittelen Inspirasjon eller distraksjon?