Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunsthallene i Norge

Kunsthallene i Norge

Telemarksforsking har på oppdrag av interessenettverket Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet. Undersøkelsen etterstreber særlig å få fram hva som skiller en kunsthall fra andre visningssteder for samtidskunst og hvordan kunsthallene er forankret lokalt.

12.11.2017

Undersøkelsen viser at kunsthallene på relativt kort tid har etablert seg som en sentral arena innenfor samtidskunstfeltet med tydelige og avgrensede funksjoner både for kunsten, kunstnerne, kuratorene og publikum. Kunsthallene jobber i skjæringspunktet mellom det lokale/regionale og det internasjonale, og lager utstillinger som bringer lokale, mindre etablerte, unge kunstnere sammen med større nasjonale og internasjonale navn. Alle kunsthallene viser kunstneriske arbeid av nye internasjonale kunstnere, og fungerer dermed som regionale arenaer for en internasjonal kunstscene, samtidig som de er springbrett for unge, lokale stemmer.

Rapporten gir et bilde av kunsthallene som visningsrom for samtidskunst, men at rommet strekker seg langt utenfor det lokalet som kunsthallen selv holder til i. Videre preges kunsthallene av samarbeid på tvers av institusjoner og kunstformer. I rapporten konstateres det også at det ligger i kunsthallenes natur å være åpne og utforskende, på den måten utfordrer de synet på hva som er kunst, hvem som kan være kunstnere, hvordan kunst kan vises og hvor den kan vises. Altså har kunsthallene en svært viktig funksjon for utviklingen av samtidskunstfeltet. Undersøkelsen viser også at kunsthallene driver på utfordrende økonomiske vilkår, og at en grundigere undersøkelse av ressursbruk, trolig ville avslørt mye ubetalt arbeid.

Rapporten kan leses her.

Prosjektleder for rapporten har vært Nanna Løkka.

Illustrasjon: Nicolas Party, Landscape, på Kunsthall Stavanger, 2014. Foto: Christopher Jonassen. Alle rettigheter: Kunsthall Stavanger