Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

De første workshopene i FORKOMMUNE-prosjektet er gjennomført: i Træna og i Bodø. Neste for tur er Oslo Hovinbyen i samarbeid med Pådriv/SoCentral. Telemarksforsking er forskningspartner i utvikling av nye, innovative arenaer for samarbeid og samskaping.

6.3.2018

Felles for kommunene er at de ønsker å finne fram til innovative måter å jobbe med stedsutvikling på. Ved å invitere inn og involvere ulike deler av kommunen og andre offentlige virksomheter, næringsliv og start up-miljøer, innbyggere og kompetansemiljøer, kan flere ta aktivt del i utviklingen av stedene. På denne måten kan de menneskelige ressursene komme til syne og bidra til samskaping av idéer, løsninger og til å prøve ut disse i reelle omgivelser. Både Bodø og Oslo ønsker å bli smartere byer hvor teknologi er en del av løsningen for bedre livskvalitet og det grønne skiftet. Bodø vil etablere ByLab Bodø til en arena for involvering i utvikling av byen som helhet og ny bydel på flyplassområdet. I Oslo er Hovinbyen utpekt som utviklings- og testområde for smarte løsninger blant annet innen sirkulærøkonomi og transport, også knyttet opp mot bedrede levekår. Øykommunen Træna har fokus på at destinasjonsutviklingen også skal bidra til en helhetlig stedsutvikling som gjør det attraktivt å bo og arbeide der.

I den første workshopen hørte deltakerne mer om hva som kjennetegner samskapingsplattformen Urban Living Labs (ULL), og fikk innblikk i en «matchende» utenlandsk ULL. Det ble også arbeidet med å skape visjoner for hvordan stedet ser ut i framtiden dersom utviklingen går slik de ønsker.

Workshopene er del av forprosjektet «Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs som samhandlings- og innovasjonsplattform» og er finansiert av Forskningsrådets FORKOMMUNE-program om innovasjon i offentlig sektor. Prosjektpartnere er Telemarksforsking, Design og Arkitektur Norge (DOGA), Oslo kommune/Bydel Bjerke, Pådriv/SoCentral, Bodø kommune, Træna kommune og Nordland fylkeskommune. Ved å implementere nye former for involvering og samskaping, skal de tre kommunene bidra til å utvikle kunnskap som er overførbar til andre steder, herunder for fylkeskommunens arbeid som støttespiller for kommuner.


Kontaktperson: Christine Hvitsand