Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Framtidsscenarier for Nye Stavanger kommune

Framtidsscenarier for Nye Stavanger kommune

Telemarksforsking skal utvikle scenarier for Nye Stavanger kommune. Oppdraget omfatter utarbeidelse av framtidsbilder for den nye kommunen, samt gjennomføring av medvirkningsprosesser.

31.10.2018

Kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy skal fra 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune: Nye Stavanger. Dette er tre svært ulike kommuner både når det gjelder folketall, næringsstruktur, topografi, kultur og identitet. Sammenslåingen vil innebære store endringer, både for kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet.

Vi har fått i oppdrag å utvikle scenarier for Nye Stavanger kommune. Oppdraget omfatter utarbeidelse av utfordringsbilde og scenarier, samt gjennomføring av medvirkningsprosesser.

Hovedutfordringen for Nye Stavanger er å få til en vekst som gir en balansert befolkningssammensetning. Det må jobbes med økt bostedsattraktivitet, primært for unge og barnefamilier. Den nye kommunens viktigste utfordringer innen nærings- og befolkningsutvikling er knyttet til om den klarer å bygge nok for å fange opp vekstpotensialet, og om den i tilstrekkelig grad lykkes i å omstille næringslivet.

Kunnskapsgrunnlaget for framtidsbildene er scenarier for befolknings- og næringsutvikling med basis i vår egen attraktivitetsmodell. I tillegg er det gjennomført tillitsmålinger, intervjuer av sentrale politikere fra både posisjon og opposisjon, samt framskrivinger av tjenestebehov og forsørgerbyrde.

Det er gjennomført tre framtidsverksteder, med tema befolknings og næringsutvikling, lokaldemokrati og samspill, samt velferdssamfunnet og kommunens nye rolle. Et innbyggerpanel har invitert naboer på gjestebud for å samtale om det som er viktig sett fra deres ståsted. Dette er verdifulle innspill i utviklingen av framtidsbildene, og er også avgjørende for å kunne få til en god sammenslåingsprosess.

Et bedre tillitsnivå vil kunne gjøre den nye kommunen mer attraktiv, og det vil også gjøre at de tiltakene som planlegges og gjennomføres virker raskere og bedre. Det vil bli viktig å ivareta den lokale identiteten og utvikle lokaldemokratiet for å kunne ta hele kommunen i bruk, og skape engasjement for og oppslutning om å utvikle nye løsninger. Samskaping mellom kommunen og frivilligheten er avgjørende for å kunne utvikle et godt tjenestetilbud i framtiden.

For mer informasjon: Prosjektleder Ailin Aastvedt

Publikasjoner fra prosjektet finner du her.