Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva finnes av kreativ næring i Grenland?

Hva finnes av kreativ næring i Grenland?

Ny rapport viser at kreativ næring i Grenland består av mange små aktører, og at det offentlige på lokalt og regionalt nivå i liten grad tar ansvar for å styrke disse.

15.11.2018

I en rapport presentert på Vekst i Grenlands frokostmøte 13. november har Telemarksforsking analysert hva som kjennetegner kreativ næring i Grenland og hvordan Vekst i Grenland kan forbedre og utvikle eksisterende og eventuelt opprette nye tiltak. Alle Grenlandskommunene inngår i kartleggingen og analysen – det vil si Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal. Notatet tar først for seg kreativ næring i tall, før vi går gjennom hvordan det arbeides i Grenland for å styrke og tilrettelegge for kreativ næring i regionen. Til slutt peker vi på sentrale utfordringer i det regionale og lokale arbeidet med kreativ næring, før vi oppsummerer hovedfunn og ser på muligheter.

Tre av konklusjonene i notatet er:

·        -  Kreativ næring består i Grenland, som ellers i landet av en stor underskog av små bedrifter og enkeltpersonforetak.

·        - Ingen aktører på regionalt eller interkommunalt nivå har tatt et særskilt ansvar for å utvikle systematiske planer og strategier for kreativ næring i Grenland.

·        - Mange av tiltakene framstår som enkelttiltak med varierende tilpasning til kreativ næring og svak forankring i større helhetlige strategier.

Vi har identifisert fire hovedutfordringer:

  1. Det tradisjonelle næringsapparatet er innrettet mot vekstbedrifter
  2. Kulturmidler er innrettet mot større kulturinstitusjoner, ideelle organisasjoner, amatører og frivillige
  3. Mangel på grunnlagsdata og kompetanse
  4. Mangel på langsiktig planarbeid, koordinering og samarbeid.

Med regionreformen er det varslet at fylkeskommunen skal ha et tverrsektorielt ansvar for oppgaveløsning, og næringsrettede virkemidler er blant oppgavene som skal overføres fra nasjonalt til regionalt nivå. Med dette vil det regionale nivået også kunne få nye verktøy som kan komme kreativ næring til gode.

Rapporten er en del av arbeidet som gjennomføres i Telemarksforskings og Vekst i Grenlands forsknings- og utviklingsprosjekt «Mentoring, samlokalisering og nettverk». Prosjektet, som er finansiert av det regionale forskningsfondet (RFF) Oslofjordfondet, dokumenterer og analyserer innretning, organisering og arbeidsmåter i noen utvalgte tiltak for kreativ næring i Sør- og Øst-Norge. Kunnskapsgrunnlaget vi utvikler i dette prosjektet er viktig for at det offentlige på lokalt og regionalt nivå kan skape treffsikre stimuleringstiltak for kreativ næring.

For mer informasjon om rapporten, kontakt Gunn Kristin Aasen Leikvoll.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Mari Torvik Heian.

Rapporten kan lastes ned her.