Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nytt økonomistyringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner

Nytt økonomistyringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner

Vi introduserer et nytt verktøy for beregne økonomiske nøkkeltall til den økonomiske styringen av kommunen. Dette gjør det lettere for kommunene å oppfylle de nye kravene i kommuneloven om finansielle måltall vedtatt av kommunestyret.

6.12.2018

Det viktigste økonomiske nøkkeltallet norske kommuner og fylkeskommuner benytter i sin økonomiske styring og budsjettering, er utvilsomt begrepet netto driftsresultat. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lenge utarbeidet anbefalinger for hvor høyt netto driftsresultat en kommune eller fylkeskommune bør ha for å ha en sunn langsiktig økonomisk situasjon, basert på et overordnet prinsipp om formuesbevaring. Den gjeldende anbefalingen fra TBU er at netto driftsresultat bør være 1,75 % for kommunene og 4,0 % for fylkeskommunene. Veldig mange kommuner og fylker bruker disse anbefalingene også i sin egen økonomistyring. Imidlertid har TBUs anbefaling aldri vært ment for å bli brukt av hver enkelt kommune eller fylkeskommune, bare for kommunesektoren som helhet.

 Det har derfor fram til nå manglet et egnet verktøy for å gi en individuell anbefaling om hva økonomiske nøkkeltall, som netto driftsresultat bør ligge på for den enkelte kommune eller fylkeskommune. Gjennom et prosjekt for KS har Menon Economics og Telemarksforsking nå utarbeidet et nytt modellbasert verktøy som den enkelte kommune eller fylkeskommune kan ta i bruk i sin løpende økonomistyring. Modellen er basert på regnskapsdata for hver kommune eller fylkeskommune og kan i tillegg justeres på ulike punkter av den enkelte bruker for å ta hensyn til spesielle forhold eller utviklingstrekk. Det er lagt vekt på at modellen skal være fleksibel, relevant og brukervennlig.

Modellen for fylkeskommunene finner du her og for kommunene finner du her. Modellen gir anbefalinger på langsiktig minimumsnivå for netto driftsresultat og nivå på disposisjonsfond. Vi håper modellen vi bli et godt bidrag til den økonomisk styringen for kommunene og fylkeskommunene, og da særlig å ivareta hensynet til den langsiktige økonomiske balansen.