Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Nærings- og bostedsattraktivitet i Fjell, Os, Lindås og Meland

Nærings- og bostedsattraktivitet i Fjell, Os, Lindås og Meland

(9.5.2018) Telemarksforsking har hatt oppdraget med å gjennomføre to prosjekt i forbindelse med det felles Byregionprosjektet for Fjell, Os, Lindås og Meland. Fredag 20. april ble prosjektene presentert i Bergen på Hordaland fylkeskommunes avslutningskonferanse for byregionprogrammene: Vegen mot attraktive regionsenter. Les mer

Barnehagekjeder har høyere overskudd

Barnehagekjeder har høyere overskudd

(7.5.2018) Tilskuddssystemet for private barnehager er utformet med tanke på å skape lokale markeder hvor barnehagene konkurrerer på like vilkår. Likevel ser vi at de økonomiske resultatene i barnehagesektoren varierer betydelig. I et nytt notat fra Telemarksforsking stilles spørsmålet om denne variasjonen skyldes tilskuddssystemet, eller om det skyldes forhold ved de enkelte private barnehagene. Les mer

Norske kulturskoler skal utredes

Norske kulturskoler skal utredes

(7.5.2018) På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffe et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over feltet empirisk og diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet. Hovedformålet med utredningen er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for en kommende stortingsmelding om kulturskolen. Les mer